תפילות לישועת ישראל

 

בזמן האזעקה רצים למקלט ואח"כ ? שומעים על פיגוע מסתכלים חדשות ו… ?

ואח"כ… עוד חדשות… ועוד עדכונים… ועוד ידיעות…

ומחפשים תמונות… ומספרים חוויות…

ו….. מה יצא מכל זה, ומה זה עזר לכם, ולהגנת ושלום כלל עם ישראל ?

על כן אחים ואחיות יקרים

אחרי שנכנסתם למקלט – הקדישו 2 דקות לתפילה

על כלל עם ישראל

כי רק כך תבוא הישועה הבטחון והשלום ! 

"אלהים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט אל.

כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ראש.

על עמך יערימו סוד, ויתיעצו על צפוניך.

אמרו לכו ונכחידם מגוי,

ולא יזכר שם ישראל עוד".

מלא רחמים גדול העצה ורב העליליה סכל נא עצת שונאינו, ולא תעשינה ידיהם תושיה. כמו שכתוב: "מפר מחשבות ערומים ולא תעשינה ידיהם תושיה".

וכתיב: "יהוה הפיר עצת גוים, הניא מחשבות עמים. מלא פניהם קלון, ויבקשו שמך יהוה". וכל הקמים עלינו לרעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם..,

יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו, שתעזרנו ברחמיך הרבים להנצל מכל שונאינו ורודפינו, הקמים עלינו בכל יום בגשמיות וברוחניות.

ותתן לנו כוח ורוח חיים דקדושה להתגבר עליהם להכניעם ולהשפילם עד עפר…

אדון הישועות, אדון הנפלאות, מלך ישראל וגואלו, צור ישראל וקדושו, קומה בעזרת ישראל. קומה והושיענו בעת צרה. יעוררו רחמיך על בניך – למענך, למענך, למענך עשה ולא לנו, ראה עמידתנו דלים ורקים…

רחם עלינו בעל הרחמים, ואל תשפוך חרונך עלינו, ובטל מעלינו מחשבות שונאינו. בטל מעלינו כל גזרות קשות, ועשה כנפלאותיך שיתהפך הכל לטובה ! ותרום קרנם ומזלם של ישראל, ותתן להם חן וחשיבות למעלה ולמטה…

ותמשיך שלום גדול בעולם, וכל שונאינו יפלו תחתינו, ויכלמו ויבושו, יבשו ויחפרו יחד מבקשי נפשי לספותה, יסוגו אחור ויכלמו חפצי רעתי. יבשו יכלו שוטני נפשי, יעטו חרפה וכלימה מבקשי רעתי. "יבשו ויבהלו מאד כל אויבי ישובו יבשו רגע" !

ריבונו של עולם …אין בנו שום דעת איך ללחום עם שונאינו ורודפינו חנם, ואיך להתנהג עמהם [א"ה כגון להכנס לעזה או לא מה התועלת ומה ההפסד וכי אלף מחבלים שווים יהודי אחד ? הרי לאלף יש אלף תחליפים רשעים כמוהו, ולאחד מישראל אין תחליף ושום הון בעבורו !]..,

אך מכיוון שכונתנו רצויה לשם שמים ואנו חפצים לעבדך באמת, ולשוב אליך בתשובה שלמה מהרה, על כן הצילנו מריב ומחלקת וזכנו למח ודעת ושכל צח וזך, בלי פסלת כלל, ותזכנו שיהיה מחנו שקיט ושכיך, ולא יהיה מחנו מבולבל כלל, ויתבטלו כל הפסלת והמותרות שבמח [עד שנזכה עי"ז לקדושת המוחין ויתנוצץ בנו האמת לאמיתו ודעת הצדיקי אמת – שמהם נמשך השלום באמת] …שיתבטלו ויכלו ויפלו האויבים והשונאים היונקים מן מוחנו…!

ועל ידי קדשת ארץ ישראל נזכה להנצל מרע עין של שונאינו ואויבינו ורודפינו. וגם נראה בהם מה שהם רוצים לראות בנו. ויקים מקרא שכתוב: "קוה אל יהוה ושמר דרכו, וירוממך לרשת ארץ בהכרת רשעים תראה. בטח ביהוה ועשה טוב שכן ארץ ורעה אמונה":

רבונו של עולם, אתה ידעת, כי אין בנו כח לעמוד נגד אחד משונאינו אף כי נגד כולם. ואין לנו כח להכניעם.., רק באנו לפניך בזכות וכח צדיקי אמת שתזכנו להכלל בהם, והם ילחמו לפנינו, ויכניעו בכוחם הגדול [את הרע וכל מה שצריך], ויפילו לפנינו את כל שונאינו ורודפינו, וישברו ויעקרו ויכלו את כל הקמים עלינו לרעה, את כל המתנגדים אל נקודת האמת, וכל המונעים אותנו וכל עמך בית ישראל מדרך הישר והאמת כרצונך הטוב, כולם יכרעו ויפלו, ולכבוד שמך יקר יתנו….!

 בברכת התורה…

לשלום כלל ישראל בכל אתר ואתר בגוף בנפש ובממון –

מוקד התפילות של חסידי ברסלב !

ישיבת ברסלב מאיר !

תפילה לזמן מלחמה

לשמירה על עיירות ישראל מטילים וכד'… 

ותפילה על חיילי ישראל

https://www.breslevmeir.com/תפילה-לזמן-מלחמה

רק תפילות אחינו היקרים רוצו לקרוא תהילים על כלל ישראל, ותראו להרבות במצוות ואהבת ישראל !!
אבא הרחמן שלנו שומע ומחכה לתפילתנו אבא תרחם עלינו…
ותושיע אותנו ושלח לנו משיח צידקנו במהרה 

פסוקי תהלים לעת צרה לרבינו נחמן מברסלב

https://www.breslevmeir.com/%D7%A4%D7%A1%D7%95%D7%A7%D7%99-%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%A8%D7%91%D7%99-%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%9F

ואחרון חביב…. תפילה לאהבת ישראל 

 https://www.breslevmeir.com/תפילה-לאהבת-ישראל

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה