תפילת הדרך על פי הקבלה

תפילת הדרך על פי הקבלה – סוד השם יוה"ך ועוד כמה סגולות ועניינים על פי החסידות.

תפילת הדרך על פי הקבלה

מאמר זה יסביר בקצרה את סוד כוונת תפילת הדרך והפסוקים שאומרים לשמירה בדרך על פי הקבלה.

בחיי מוהר"ן – נסיעתו לארץ ישראל, קצה ענה ואמר רבי נחמן מברסלב:

בודאי כל מה שנעשה בעולם, אפילו מה שנעשה בין האמות, וכל הנהגת מהלכם, ומלבושיהם, הכל כאשר לכל, בודאי אין שום דבר נעשה בעולם לבטלה חס ושלום (רק כל דבר יש לו איזה שורש).

ואפילו מי שאינו יודע מה נעשה בעולם, אעפ"כ כשזוכה לעשות רצון הבורא יתברך – בודאי הוא טוב מאד, אשרי לו.

וצריכין לבקש מהשם יתברך שיזכה לכוון רצונו יתברך לעשות רק מה שהוא יתברך חפץ,

אבל כשזוכין שמתנוצץ לו הארה, וזוכה לדעת מה הוא עושה – אזי טוב לו ביותר, שנפתחו לו כל השמים וכל החכמות. והשם יתברך מראה לו מה הוא עושה בבחינת (יחזקאל א) "נפתחו השמים ואראה מראות אלקים" – ראשי תיבת אמונה. שנפתחין לו כל השמים, וכל החכמות, והשכליים, וזוכה לראות מראות אלקים, הינו שאלקים מראה לו מה שהוא עושה בעולם. כי על ידי החכמה בעצמה שנפתח לו, על ידי זה נפתחים השמים כי (תהלים ק"ד): "כולם בחכמה עשית".

ואז כשזוכה לראות מה שהוא עושה בעולם, אזי בודאי השם יתברך שומרו מלהכשל חס ושלום.
וזה בחינת (דניאל י"ב): "והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע", כי על ידי השכל והחכמה שמתנוצץ ומזהיר על ידי זה נפתחין השמים והרקיעין – כי כולם בחכמה עשית כו'.

ואזי כשמזהיר ומתנוצץ השכל ונפתחין הרקיעין בחינת והמשכילים יזהירו וכו', ואז הוא יודע מה הוא עושה, ואז הוא נשמר ממכשול חס ושלום כנ"ל.

מה זה קשור לתפילת הדרך על פי הקבלה?

וזהו בחינת האותיות של ראשי תבות של זה הפסוק ו'המשכילים י'זהירו כ'זוהר ה'רקיע שהם ראשי תבות יוה"ך, שזה בחינת השם הקדוש המסגל לשמירה שאומרים אחרי תפילת הדרך עיין פסוקי סגולה לומר אחרי תפילת הדרך.

כי על ידי בחינת והמשכילים יזהירו, על ידי זה הוא נשמר ממכשול כנ"ל, שזה בחינת שם הנ"ל שהוא שמירה להולכי דרך מגזלן ורוצח כמובא אצל תפלת הדרך. והוא יוצא מהפסוק (תהלים צ"א): "כ'י מלאכי'ו יצו'ה ל'ך" שסופי תבות יוה"ך כמובא שם.

אחר אמירת תפילת הדרך – יאמר (ג"פ) ולא יוציא השם בשפתיו: (יוה"ך) ישמרני (יוה"ך) יצילנו (יוה"ך) יעזרני.

גם מובא בזוהר ח"א דקע"ח ע"א שהמתפלל ויוצא לדרך הקדוש ברוך הוא עושה לו חפציו, שנאמר: צדק לפניו יהלך, ראשי תיבות: צלי (פירוש תפילה). ויתן צדקה מקודם שילך וזה יעזור לו להנצל מעיקובים ושאר סכנות בדרך (רבי נחמן מברסלב ספר המידות).

לאחר תפילת הדרך – טוב לומר פסוקים אלו כסגולה לשמירה והצלחה בדרך !

כנסו לקרוא ולומר את הפסוקים המסוגלים – פסוקים לשמירה בדרך

תפילת הדרך לנסיעה ארוכה, תפילת הדרך נוסח תימני, תפילת הדרך נוסח אשכנז. תפילת הדרך / תפילת הדרך על פי הקבלה עם פירושים ותפילות
תפילת הדרך על פי הקבלה

קישורים נוספים : 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה