תפילת הרמח"ל | תפילה ב'

זקוקים לישועה דחופה ? נקלעתם לעת צרה ? סגולה לומר תפילה לעת צרה של הרמח"ל

תפילות לפנות המרכבה | תפילה ב'.

הרמח"ל | רבי משה חיים לוצאטו.

גם אם לא מבינים את התפילות טוב לומר ולגרוס בפה,
כי התפילות קדושות ובנויות על דברי קבלה , והם אור לנשמה !!!

תפילה לצאת מהצרות :

ריבון כל העולמים, אל אלקים ה', המיוחד בהדר גאונו, אליך אשתחוה ולפניך אכף ברוב ענוה ושיפלות לבב, ברוח נמוכה ונפש שפלה לפני גאון עוז יקרך הנעלם והמנושא הנפלא ברוב תפארתו, יושב בשחק, המפליא לעשות, ונותן לפתאים תבונה, יחיד עוז לעמך, המתנשא בהדר עולם, ומושל בגבורה ברואיך. ידעתי ה' שמך לדור ודור, הלא מראש אתה אחד, ועד סוף יחיד ומיוחד. ברוך שמך ומבורך זכרך לעד ולעולמי עולמים:

ברוך אתה ומפואר זכרך מראש רוממות והדר כמעלת רום יופי הוד קודשך, מראש כל המדריגות הנעלמות והנשאות.

מי שכל יגיע לקצה חכמתך הנפלאה, או בינה מזימתך תכיל, דעה והשכל יעצרו כח להביט בחכמה אל רום נפלאותיך. רוחך קדוש וקדושים ישרתוך, מליאי כח ועצמה, מפיקים אימה, ברוב תעצומותם לפניך יהללו, בהמולת כנפי רננות שירה וברכה הלל תודה עוז וגבורה, לפניך ה' אלקי ישראל כורעים ומשתחוים אכתריא-ל הדר ונורא, אשר מלאת זיו אורה, ומכלל יופי ירעש לפניך ברוב גאותך. ואחריו כל ישרי לב, כל צבא מרום מכסים פניהם מהביט אל הדר הוד כבודך, עונים באימה ואומרים ביראה קדושה טהורה לפניך. כדבר שנאמר, "וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו'.

מי יספר הוד רוחך אשר נשבת בכנפיהם, רוגשים זה לעומת זה, ומכסים את כל המעלות הדר ורעש. חמש עשרה מעלות מושרשות בשמך הקדוש י"ה. מהם קבלו כל בעלי השיר וכל בעלי נגינות לנצח לפניך. ואת שמך קדוש יעריצו, לקבל ממך תוספת אורה וכח קדושה נפלאה, ועזוז אומץ גבורה וחיל לשרת לפניך בכח קדושתם. ומן הרוח הקדוש היוצא מלפניך מתמלאות כל העולמות בושם יקר וריח נודף. כדבר שנאמר, "לריח שמניך"… אליך אני משתחוה ומהלל ברוב תושבחות, ורוח מבינתך יענני, להאציל מרוחך על כל עמך בית ישראל. כדבר שנאמר, "והיה אחרי כן אשפוך רוחי על כל בשר ונבאו בניכם" וגו'.

אתה ה' אלקי האלוקים ואדוני האדונים, מפליא ומושיע, מוציא מצרה וצוקה, ממהר תשועה לכל החוסים.

מי יעמוד לפניך, כי דבורך להבות אש, והגה מפיך אש אוכלה. לפניך יטיפו נחלי שלהביות, ונהרי לפידי קודש וטהרה ירעשו מפניך כל העולמים, ויתגעשו מאימתך חשמלים גיבורים בעלי קודש, ובזוהר נעימות הדרתך מוציאים הדיבור מפיהם. ממהרים ביקוד אשם, אש אוכלה ולהב בוערה, מתפארים בגווני רקמיהם, שע"ח גונים להם, כמנין חשמל, לוהטים ובוערים, מטילים אימה לכל סביבתם. ואתה אל טוב ומטיב, המרחם על עמך בית ישראל, ונותן להם כח ותעצומה. כדבר שנאמר, "ה' עוז לעמו יתן".

ברכנו בשלומך האל הנשגב ברוב גאונו בשע"ח (78) מיני ברכה ושלום, כמנין בשלום (78) (ותוציא את פלוני/ת בן/ת פלונית מהצרה שתקפה אותם…. ויפרש את הצרה….). שאתה מלביש בהם נשמות חסידך, שלא ישרפו בלהבות עבדיך אלה, המקדימים להטיל אימתך על כל כנפות הארץ:

אתה אחד, ה' אחד ושמו אחד, אחד יחיד ומיוחד, מפליא לעשות עם כל עמך בית ישראל באהבה הגדולה ותוקף חשקך אשר חשקת בם.

יחיד אתה אל אחד,

אבינו גואלנו מעולם שמך, לדור ודור תפארתך, מלכותך מלכות כל עולמים וממשלתך בכל דור ודור. אשר שמת חיות סובבות לכסאך, ואדנותך בהם אדני אדני, מתפרשים בהם בד' אותיותיהם. ואחריהם מתנהגים כל המחנות על פי ד' דגלי כבודך. ושמך הקדוש חקוק בכסאך נורא ונשגב, הוד כל טהורים, משען ומבטח לצדיקים. שם מתדבקים ראשי ישראל עמך, ויעקב איש תם מתעטר על ראשם. ובשעה שהנשמה מגעת שם, ונתדבקת בכסא כבודך אשר ממנו חוצבה, מי יוכל להגיד עוצם הדר שאונה ותפארתה, כי היא מתמלאת חדוה וגילה, ומשוררת לפניך שיר נאה ומשובח. ונכללים בכסאך כל חיות קדשיך המתנשאות עמו. שם נראה הדר שם קודשך הטהור, מראה יחוד אהבתך ועוצם נפלאותיך, מחובר בחיבור אחד יאאא:

מי יגיד רוב תהלותך, בהתאצל מאור זך ונקי מלפני הדר שם קדשך, מראה תעצומות פלאיך, לדמות צורה ליוצרה, נותן עצה ומזימה אל לב נביאך הקדושים, הוא מאור הכבוד, מראה דמות כבוד ה' מתנוצץ בגוונים לל"ב צדדים, כמנין כבוד, כולל כל הדמיונות כאחד, ומראה אל לב הנביא החכמה הנפלאה אשר שמת להודיע לעמך, כדבר שנאמר, "כי לא יעשה ה' אלקים דבר" וגו'. והבינה מתחזקת לתת תבונה בלבו, להבין ולהשכיל ולהודיע נפלאות רום קודשיך בברקי נוגה הנוצצים כעין נחושת קלל, וממלאים את הנביא מלפניך כח וגבורה ללכת בכל שליחותך, כאחד המלאכים המשרתים לפניך, טסים בכנפי הרוח למקצה הארץ ועד קצה הארץ. בהם אתה רוכב להשגיח על עולמך השגחה גדולה ונפלאה, שנאמר, "וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח":

יהי רצון מלפניך למלא את לבבנו טהרה וקדושה וכוח לשרת לפניך.

לב טהור ברא לי אלקים ורוח נכון חדש בקרבי. האל המתנשא בחביון עוזו, נסתר בטוהר אהלו, אשר פרשת רקיע ממעל לראשי החיה, הוא המזהיר בנועם חדוה, וממלא כל ההיכלות אהבה וקדושה, אור צח ומצוחצח, משביע הנפשות, ומחליץ עצמות דביקיך, כדבר שנאמר, "והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ". שבעים ושתים אורות, מזהירים מגלגולו של רקיע, נטוי במורא כעין הקרח הנורא, מניע כל המאורות בכח גדול, ומסבב אותם על רצון היחיד הנעלם. שם תליתה אור תורתך, מתנוצצת בשלשה אורות, לוהטים על ראשי עבדיך אברהם יצחק וישראל. ובעמוד שלשת האורות האלה בתוקפם ובהדרם, שם מתחזק(ת) דוד עבדך בחירך, ועליו ע"ב שמותיך, מאירים משולשים באותיותיהם [ברוב] אור ותפארה. ובהיותם מאירים על ציון הר קדשך, משם היתה יוצאת האורה והברכה לכל העולם:

יהי רצון מלפניך ה' אלקים אלקי ישראל, להושיב מקדישיך נכון בראש ההרים, ואת דוד עבדך למלך על עמך בית ישראל. ואתה תהיה להם לאלקים, ותאיר לנו את אורך, ואת אור תורתך תתן בלבבנו, ואת דברך תשים בפינו, כדבר שנאמר, "כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים". "ואני נסכתי מלכי על ציון הר קדשי':

אתה אחד יחיד ומיוחד, אשר סדרת צבאותך חכמה נפלאה, עומדים על תלם, ושומרים משמרתם באמונה, מגלים אור פלאיך ושבח נפלאותיך, בעשר אותיות של שמך הגדול הגיבור והנורא קדוש הוא יוד קא ואו קא. ומה יעיז לפניך אדם, עפר מן האדמה, כחציר יבש וכציץ נובל, הלא כל הגיבורים כאין לפניך, ואנשי השם כלא היו. כי רוממותיך על כל רמים, וגאותך על כל גבוהים, הדרך שלם ונורא. וכתר מלכותך קדוש עלינו, לירוא מלפניך ולרעוד מהדר גאון עוז קדשך, באהבה וביראה:

יהי רצון מלפניך לעטרינו באורך, ולפתוח לנו שערי נפלאות (וישועות לצאת מכל הצרות), שערי חכמה חן וחסד השכל וטהרה.

כי אתה קדוש ומקדש קדושים, ברוך אתה ומבורך זכרך בכל דור ודור:

מי יספר שלימות כבודך בג' אותיות של שמך הקדוש יק"ו, מתפשטות מלפניך ברוב כח ועצמה, לא יעף ולא יגע, ואין חקר לתבונתו. מושל מקצה הארץ עד קצה הארץ, וזוהרו הולך בכל העולמים, ותפארתו על כל המדריגות. מנחיל מנוחה לעמך בקדושה וטהרה. אתה קדוש ושמך קדוש וקדושים בכל יום יהללוך סלה. לך אני קורא באות ה', אות שניה של שמך הקדוש, ובכל תולדותיה, שתפתח פתחי קדושתך, ושערי רוחך הקדוש והטהור לכל עמך בית ישראל באהבה רבה.

וכן יהי רצון מלפניך אלקי האלקים ואדוני האדונים, אלקי השמים ואלקי הארץ. יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה' צורי וגואלי. ואני אליך בטחתי ה', אמרתי אלקי אתה. ואני תפילתי לך וגו':

תפילות לרמח"ל. תפילה ב'

(מתוך אוסף תפילות שנפרסם בהמשך בע"ה) :  
נ.ב דרוש תורם לפרסום והפצת התפילות… 0504161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה