תפסיק להיות מגושם | פרשת השבוע לך לך

 

מגן דוד, אותיותפרשת השבוע לך לך !

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט !

אכתוב לך איזה גרגיר (חידוש על פרשת השבוע) על פרשת השבוע לך לך.

(בראשית יב, א) "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך, וממולדתך, ומבית אביך".

נ"ל שרומז לו כאן ג' בחינות :

א) "מארצך", דהיינו מהארציות שלך, שעודך הנך קשור לגשמיות ולהבלי עוה"ז.

ב) "ממולדתך" היינו שעליך לתקן מה שספוג ובלוע אצלך מאמך ומאביך, כי הרבה בחינות נקבעים לולד בשעת התהוותו, ואם אביו ואמו היו בעלי תאות וחמים לתאוה משפיעים ביותר, וכן החלב שיונק מאמו משפיע עליו, וזה בחי' "לך לך ממולדתך", היינו שתתקן ותזכך הנ"ל.

ג) "ומבית אביך", מרמז על כל ההשקפות ומנהגים שקנה אצל הוריו ומשפחתו ובית אביו;  ואפרט קצת יותר:

**************

א) "מארצך" – דהיינו מהארציות שלך. (וכעין מה שאמר רבינו (רבי נחמן מברסלב) ז"ל, לר' יודל בתחילת התקרבותו (וע"ע ליקו"מ ח"א סי' קל"ג ) לדעת בארץ דרכך. דהיינו עדיין הנך בארציות [אע"פ שהיה קדוש ואדמו"ר מפורסם ובעל קבלה מעשית] והנך רוצה לדעת דרכי ה'). כי כל אדם בכל דרגה שהוא מכיון שהוא אדם ולא מלאך, עדיין קשור בהכרח להרבה בחינות של ארציות כגון: אכילה ושתיה ושינה והפרשת הפסולת ונשימה ומו"מ וכו'..

וכן במחשבה יש הרבה נסיונות הקשורים לארציות כתאוה וכבוד וגאוה בכמה בחינות ואיך להתייחס לכל אדם ולכל מאורע ע"פ התוה"ק ורצונו יתברך. כי גם בהשקפות ישנם השקפות מגושמות ביותר גם אצל הכשרים, וכן ישנם השקפות עקומות, כמו שאנו רואים גם אצל כמה דרשנים ורבנים ומנהיגים  השקפות פסולות ביותר ומסוכנות ביותר (ע' משלי ז, כו) ורבים חללים הפילו רח"ל. וכל זה בגלל היותו דבוק וקשור עדיין בגשמיות. וזו עבודה לכל החיים, ויש דרגות אין סוף בדבר הזה, ויש רמז בפסוק לעסוק בזה כל ימי חיינו, כי גם הצדיקים הגדולים והמופלגים צריכים לעסוק בכך.

ב) "ממולדתך" – היינו שתתקן ההשפעות השליליות של ההורים הנמצאים אצלך מלידה, כמ"ש ( וכמבואר כ"ז בליקו"מ תנינא סי' א ד ) "ובחטא יחמתני אמי". וכמבואר באריכות בספר הקדושה להרמב"ן ז"ל, ובסידור הגריעבץ ז"ל שהרבה תכונות של הולד (וכמעט הכל) נקבע (בתור טבע ראשון) בשעת מעשה, ואם כן הכל (כל ההולדה האופי וענייני הולד) תלוי בחום ובתאוות בשעת מעשה, וכן אח"כ יש השפעה ע"י היניקה, כי התאוה לפי היניקה, אם התינוק יונק מחלב אשה חצופה- אזי מתגבר בו תאוה זו, כי דם נעכר ונעשה חלב (בכורות  ו:), וע"כ שהיא חצופה, אזי מזיק להתינוק חלב הנעשה מעכירת דמיה שהוא התגברות תאוה זו, וכן להיפך כשיונק מאשה כשירה.

וע"י ריבוי העבודה וריבוי צעקות בתפילה יוכל לזכך הדמים, וכמבואר בדברי רבינו ז"ל (רבי נחמן מברסלב) – (ליקו'מ ח"ב סי' עה) שיש מידות בלתי מתוקנות הנובעות מדמים שעדיין לא עבד בהם את השי"ת ולא זיכך אותם.  אבל להיפך להיפך, דהיינו ע"י עבודת ה' בכל כוחותיו מזכך הדמים ונשתנה לגמרי.

ג) "ומבית אביך" – היינו הנהגות והשקפות בית אבא. כמבואר ברמב"ם (ה' דעות פ, ו' ה' א) שדרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחביריו, ונוהג כמנהג אנשי מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים וכו', הוא ששלמה אומר (משלי יג, כ) "הולך את חכמים יחכם, ורועה כסילים ירוע", עיי"ש באורך.

וכן חוויתי ראיתי במו עיני ושמעתי במו אזני שכל אדם מובן מאליו אצלו שצריכים לחשוב ולהתנהג כמנהג המקום שבא הוא משם, וכן הרבה אמרות ופתגמים השגורים בפי אנשי מקומו בית אביו הם הם, יסודות במשנת השקפת חייו. וראיתי את הדבר אצל אחד  אשר בכל הזדמנות ציטט פתגמים מבית אביו ומארץ מולדתו כאילו זה תורת משה, אע"פ שכבר היה חרדי ולומד בכולל הרבה שנים . וזה דקאמר קרא,"לך לך" , דהיינו = צא מכל זה.

                                                    בברכת התורה וכטוס  שמעון יוסף הכהן

                                                                                                  ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

או בקישורית התרומות בסרגל הכלים = תרומות !

הראה עוד

מאמר מקושר

תגובה אחת חביבה ביותר

כתיבת תגובה