כוח הבחירה | פרשת ראה

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ראה | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

כוח הבחירה נתונה בידך, אתה בוחר להיות צדיק או רשע. השם יתברך רק מביא לך ניסיונות ומבחנים -אבל הבחירה אם לנסות לעבור אותם ולהיות צדיק או להתעלם ולבעוט בהם ולהיות רשע – הם בידך בבחירתנו בלבד…!

(דברים יא-כו) "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה".

כוח הבחירה | פרשת ראה

וכדי שלא יהיה שום מקום להסתפק מהי הכוונה, מסביר הפסוק בהמשך, את הברכה – אשר תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה – אם לא תשמעו אל מצוות ה' אלקיכם, וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם.

כיוצא בזה ובסגנון דומה כתוב בסוף פרשת נצבים (דברים ל-טו,וכו') ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע, אשר אנכי מצוך היום, לאהבה את ה' אלקיך, ללכת בדרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקותיו ומשפטיו, וחייתָ ורביתָ, וברכך ה' אלקיך וגו' ואם יפנה לבדך ולא תשמע אבוד תאבדון, העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ, החיים והמות לפניך, הברכה והקללה, ובחרת בחיים, למען תחיה אתה וזרעך, לאהבה את ה' אלקיך, לשמוע בקולו ולדבקה בו, כי הוא חייך ואורך ימיך.

והנה תורתינו הקדושה היא נצחית, ובפרט בפסוקים הנ"ל שכתוב במפורש 'היום', שהכוונה בכל יום ויום מימי חייך, שזהו ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, וזהו מ"ש ג"כ בפ' נצבים ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, ואת המות ואת הרע.. הברכה והקללה.

וכאילו הפסוקים אומרים "הנה השולחן ערוך, והמנות מוגשות על השולחן, מנות ברכה – כשתבטל דעתך ורצונך ותעשה רצון ה'. ומנות קללה – כשלא תעשה כן" ואתה תבחר בברכה לעשות תמיד רצון ה', ואזי טוב לך,

ובנוסח ובאופן אחֵר, כאילו הפסוקים אומרים, הנך בכביש בצומת טי (T) שני אפשרויות ומסלולים לפניך ימין ושמאל, חיים ומות, ברכה וקללה, טוב ורע, ואתה יכול לבחור כרצונך, וכמ"ש הרמב"ם ז"ל (ה' תשובה פ"ה) רשות כל אדם נתונה לו, אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק – הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע – הרשות בידו,

הוא שכתוב בתורה (בראשית ג-כב) הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת טוב ורע, כלומר הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה הענין שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע, ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרע. ואל יעבור במחשבותיך דבר זה שאומרים טיפשי האומות, ורוב גלמי בני ישראל – שהקב"ה גוזר על האדם מתחילת ברייתו להיות צדיק או רשע, אין הדבר נכון!

אלא כל אדם ואדם ראוי להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירבעם, או חכם או סכל, או רחמן או אכזרי, או כלי או שועי, וכן שאר כל הדעות, ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו, ולא מי שמושכו לאחד משני הדרכים, אלא הוא מעצמו ומדעתו נוטה לאיזה דרך שירצה, הוא שירמיה אומר (איכה ג-לח) מפי עליון לא תצא הרעות והטוב, כלומר אין הבורא גוזר על האדם לא להיות טוב, ולא להיות רע. (וב"ה שכיוונתי בריש דברי, לצושטע"ל והשוואת את פסוקי פרשתינו עם פ' נצבים, שכן כתב הרמב"ם בהמשך דבריו, ממש כדברינו, וז"ל בה"ג)

ועיקר זה – עיקר גדול הוא, והוא עמוד התורה והמצוה שנאמר ראה נתתי לפניך היום, את החיים ואת הטוב ואת האע, וכתוב ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, כלומר שהרשות בידכם, וכל שיחפוץ האדם לעשות ממעשה בני אדם עושה, בין טובים בין רעים, ומפני זה הענין נאמר (דברים ה,כה) מי יתן והיה לבבם זה להם, כלומר שאין הבורא כופה בני אדם, ולא גוזר עליהם לעשות טוב או רעה, אלא לבם מסור להם, ע"כ.

ודבר גדול ונורא זה – נוגע כל רגע ורגע כל יום ויום כל החיים, ויהי רצון שנבחר תמיד בחיים. [וכ"ז ג"כ לאפוקי מאיזה ת"ח שהשתבש ואמר שלמעשה אין בחירה, כי הכל מן השמים, ולא קרב זה אל זה. שהמצבים הם מן השמים למען הניסיון והבחירה, ובכל מצב ישנה בחירה, ובידינו להתייחס למצב כרצוננו].

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה