אהבת חברים + אהבה בין ישראל = היא תחילת הגאולה | פרשת ניצבים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר נצבים | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

(דברים כט-ט) "אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם".

אהבת חברים | פרשת נצבים

גדולה ומפורסמת מעלת האחדות והאחווה ואהבת ישראל בכלל, וחברים בפרט.

וכמו שכתוב (ויקרא יט-יח) ואהבת לרעך כמוך. ומי שמתבונן קצת על מילת "כמוך" יבין קצת עד היכן הדברים מגיעים, וידוע מהאריז"ל (שער הכוונות דרושי ברכת השחר) שלפני התפילה צריכים לקבל ע"ע מצות ואהבת לרעך כמוך.

וכך כתב ר' חיים ויטאל (הק' לעץ חיים) שקודם שיכנס לבית הכנסת ישים על לבו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך.

ואיתא בהנהגות רבי דוד לידא שהסיבה הגדולה המונעת "הכעס והשנאה והקנאה" הוא כשיסכים האדם בלבו לקיים מצות ואהבת לרעך כמוך, אשר בזה לא יבזה את חבירו, ולא יחרפהו, כמו שאינו רוצה על עצמו שיבזוהו שום אדם וסיבה גדולה המביאה לאדם לידי ענוה היא אהבת חבירים והרחקת המחלוקת ורדיפת השלום, כי ישפוט האדם משפט אחד לעצמו, ואינו רואה חובה לעצמו, ומשפט אחד לזולתו.

סוף דבר הכל נשמע להרבות שלום בעולם, וע"ש כך נקראים בנים למקום הה"ד (ישעיה, נד-יג) ורב שלום בניך. ואיתא בהנהגות רבי יעקב קאפיל מי שרוצה שיהיו לו רֵעים רבים, יסבול ויעביר על מידותיו ויקבלם בסבר פנים יפות, ושונא אחד יהי' בעינך כאלפי אלפים שונאים ואלפי אלפים אוהבים יהיו בעינך כאיש אחד [ואמרו חז"ל (שבת לא.) זה כלל גדול בתורה "דעלך סני, לחברך לא תעביד].

ואיתא בראשית חכמה (שער ענוה, ריש פ"ד) הסיבה הגדולה המונעת הכעס והשנאה וקנאה מהלב – הוא כאשר יקיים מצות ואהבת לרעך כמוך.

ואיתא בס' מעלות המידות (המעלה השניה) כשם שחייב אדם לאהוב את בוראו כך חייב אדם לאהוב את חבירו.

ונשמע מהמגיד ממעזריטש בשם הבעש"ט הקדוש כי אהבת ישראל נמשכת מאהבת השי"ת, כי ישראל בנים הם לו יתברך כמ"ש (דברים יד-א) בנים אתם לה' אלקיכם,

ובספר אהבת ישראל (פ' חיי שרה) איתא, שאהבת ישראל נקשרת עם אהבת השי"ת, ואנשי כנה"ג סמכו את ב' אהבות ברוח קדשם בתפילות "הבוחר בעמו ישראל באהבה" (אהבה גימטריא אחד) ותיכף אחריה אמירת שמע ישראל.. אחד, ואהבת.. שהוא אחדות ואהבת השי"ת.

וכ"פ בס' מים חיים להרה"ק מזלאטשוב (פ' עקב) שמי שאוהב את המקום ב"ה, אוהב הוא את בניו, כי מי שאוהב את חבירו הוא אוהב את בניו.

ואיתא בס' אמרי פנחס (לחרה"ק ר' פנחס מקוריץ זצ"ל) שכשאדם רואה שחבירו שונאו צריך לאהבו ביותר, וכשישראל באהבה ואחדות שורה עליהם השכינה הקדושה.

ואיתא בקדושת לוי (פירוש אגדות) שכיון שנשמת ישראל באים ממחצב אחד, כשיש לאחד צער גם חבירו מרגיש, וכשיש לאחד מישראל שמחה – גם חבירו מרגיש בשמחה.

אמרו חז"ל (ב"ר פט) בשעה שהשנים יפות – הבריות נעשים אחים אלו לאלו. אהבה ואחוה בעולם. [הרי שעיקר הסיבה של חוסר פירגון הוא קנאה ושנאה].

ואמרו (במדב"ר ט) כל ישראל אחים זה עם זה. וכן אומרים בשבת מברכים בתפילה חברים כל ישראל, ונאמר אמן. [רמז שצריך להתפלל על כך ג"כ].

ואמרו (שם טו) משל לפלטין וארמון שהיה בנוי על גבי ספינות, כל זמן שהספינות מחוברות, פלטין וארמון שע"ג עומד. ע"ש.

ואמרו (תנחומא שופטים יח) בזמן שישראל עושים חבורה אחת, אפי' ע"ז ביניהם – אין מידת הדין נוגעת בהם.

אמרו (שם נצבים א) אין ישראל נגאלים עד שיהיו אגודה אחת.

ואמרו (שבת קיט) פסילנא ליה לצורבא מרבנן לדינא דחביב עלי כגופאי.

ואמרו (פסחים מט:) גדולה שנאה ששונאים עמי הארץ לתלמידי חכמים, משנאה ששונאים גוים את ישראל.

ואמרו (יומא ט:) מקדש שני חרב מפני שהיתה בו שנאת חינם, ללמדך ששקולה שנאת חינם כנגד ג' עבירות.

וזה אתם נצבים היום – היינו עומדים בקומה זקופה, בבחי' יוליכנו קוממיות לארצינו, ובמצב איתן מכל הבחינות – בזכות כולכם היינו שאתם כולכם ביחד ראש אחד בלב אחד לפני ה' אלקיכם כי השי"ת רוצה ואוהב את זה, ובפרט בין יראי ה' עושי רצונו העומדים לפני ה', ובפרטי פרטיות חברים העובדים את ה' ביחד.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

להורדה והדפסה של העלון השבועי לשבת – https://drive.google.com/

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה