אור ההשגחה מתגלה בחנוכה

אור ההשגחה מתגלה בחנוכה – כן השם יתברך מסתכל עליך ומשגיח עליך בכל רגע נתון…

פעם היה קשה להבין ולהפנים את המציאות הזאת / אבל – היום בדורינו לא קשה להביםן את זה כי יש מצלמות בכל מקום…

וזה אומר לטובה ולברכה ולהיפך

לברכה – תעשה טוב תקבל במידה טובה פי 500 טובות מהשם יתברך

ולהיך – תעשה רע – תדע שיש מי שמשגיח ועתיד להפרע…

אומר רבי נתן מברסלב בליקוטי הלכות :

כי עיקר הצדקה הוא האמונה שמאמינים בהש"י, שהכל בהשגחתו, וכשנותן לדל מממונו מכספו, מיגיע כפיו – ומאמין כי אין מחסור ליראיו (אין לו מחסור מהצדקה, כי אינו מחסר מעצמו כלום) כי בגלל הדבר הזה יברכו ה', וכמו שכתוב "והאמין בה' ויחשבה לו צדקה".

ועל כן ע"י התרומה / צדקה – ממשיכין עיני השגחתו (יתברך) עלינו,

(שעל ידי זה נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה, שזהו בחי' שליחות, בח'י שלוחו של אדם כמותו. ודוקא כשהוא בן ברית שהוא יכול לכלול כל הבריאה באחד וכנ"ל עיין בפנים כל העניין):

וזה שנוהגין להרבות בצדקה בדמי חנוכה כדי להמשיך אור ההשגחה ע"י הצדקה, שזהו עיקר בחי' נר חנוכה כנ"ל (וזה העניין שיש לתת את התרומה ללומדי התורה דייקא– זכר לכך שרצו חכמי יון לבטל את עם ישראל מן התורה והמצוות, וגם כי ע"י לימוד התורה נמשך עיני השגחתו דייקא):

וזהו שאמרו חכמינו ז"ל "כל המעלים עין מן הצדקה כאלו עובד ע"ז". 'מעלים עין' דייקא, כי עיקר הצדקה הוא בחי' עינים, להמשיך עיני השגחתו (וברכתו) עלינו, כ"ש במתנות עניים (דברים כ"ו) השקיפה ממעון קודשך מן השמים וברך את עמך ישראל וכו'.

כי עיקר העניות נמשך מפגימת הלבנה, שהוא בחי' חושך, בחי' ותכהין עיניו מראות, שהוא בחי' מיעוט והסתרת ההשגחה.

כי כל הפרנסה והעשירות הוא בחי' עינים (דהיינו על ידי השגחת השם יתברך ולא ע"י חכמת האדם, כמו שרואים בחוש שיש את כל הנתונים להצליח ולא הולך להם. ו-להיפך יש אנשים שהתעשרו מבלי שום שכל וחכמה), כשם שכתוב (קהלת ה) "ומה כשרון לבעליו כי אם ראות עיניו". וכשם שכתוב (תהלים קמה) "עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלם בעתו וכו'".

אמונת ההשגחה

…ועל כן עיקר המשכת השפע לישראל הוא כששמאל נכלל בימין, היינו כשאנו זוכין להתגבר באמונת ההשגחה, שהכל מאתו ית' לבד, ואין שום דרך הטבע בעולם כלל.., ועי"ז אנו זוכין להמשיך עיני השגחתו עלינו, ואז נכלל אחר הבריאה בקודם הבריאה שהוא בחי' כלליות שמאל בימין כנ"ל.., ואז הקב"ה ממשיך שפע וחיות להבריאה, שהוא בחי' פרנסה ועשירות..,

…ומנורה היא בחי' אור ההשגחה, שזהו בחי' נרות המנורה, בחי' נר חנוכה, שעי"ז נכללין באחד, בבחי' אל מול פני המנורה יאירו וכו', שכל הנרות פונין לנר א', לכלול באחד ע"י אור ההשגחה, שהוא בחי' אור הנרות כנ"ל.

נרות חנוכה

וזה בחי' נרות חנוכה, כ"ה דאינון כ"ה אתוון דיחודא כמובא בזוה"ק, כי ע"י נר חנוכה נמשך ההשגחה למטה. ועי"ז נכללין באחד שהוא כ"ה אתוון דיחודא שהוא שמע ישראל וכו'..,

נמצאנו למדים למעשה שבימי החנוכה [ותמיד] יש להרבות בצדקה ובפרט ללומדי התורה כדי לזכות לאמונה שעל ידי זה נמשך עיני השגחת השם להמשיך פרנסה !

לתרומות צלצלו 052-565-2005

לפרטים נוספים בדף התרומות באתר www.breslevmeir.com/donate 

לתרומות עבור ארוחות צהריים חמות לנזקקים ועניים בבית התבשיל של חסידי ברסלב

בנק פאג"י (פועלי אגודת ישראל) עבור עמותת החסד "ברסלב מאיר" 694576 סניף 184 בנק 52

לתרומה עבור בחורי ישיבה ומשפחות עניות ונזקקות ב-ישיבת ברסלב

בנק הפועלים שם חשבון : ישיבת ברסלב "נצח מאיר" בנק הפועלים מס' חשבון 311101 סניף 533 בנק מספר 12

או דרך חשבון פייפל PAYPAL באופן מאובטח ברשת

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה