אחד היה אברהם

בהתחלה יש כאלו שיש להם מניעות חזקות להתקרב לקדושה ולעבודת השם יתברך.. מה עושים ? העיצה של רבינו נחמן היא – אחד היה אברהם. שאברהם עבד ה' רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל, על בני העולם שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים..,

התבודדות

אחד היה אברהם | פרשת השבוע וזאת הברכה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת "וזאת הברכה"

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (דברים לג, ח – י) "וּלְלוי אמר, תומיך ואוריך לאיש חסידך.. האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר, ואת בניו לא ידע.. יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל".

איתא בדברי רבינו הקדוש ז"ל מברסלב (ליקוטי מוהר"ן – השמטה) אחד היה אברהם (יחזקאל לג). שאברהם עבד ה' רק על ידי שהיה אחד, שחשב בדעתו שהוא רק יחידי בעולם, ולא הסתכל כלל, על בני העולם שסרים מאחרי ה' ומונעים אותו, ולא על אביו ושאר המונעים, רק כאילו הוא אחד בעולם, וזהו "אחד היה אברהם".

וכן כל הרוצה לכנוס בעבודת ה', אי אפשר לו לכנוס, כי אם על ידי בחינת שיחשוב שאין בעולם כי אם הוא לבדו יחידי בעולם, ולא יסתכל על שום אדם המונעו, כגון אביו ואמו או חותנו ואשתו ובניו, וכיוצא, או המניעות שיש משאר בני העולם, המלעיגים ומסיתים ומונעים מעבודתו יתברך.

וצריך שלא יחוש ויסתכל עליהם כלל, רק יהיה בבחינת "אחד היה אברהם" – כאילו הוא יחיד בעולם, כנ"ל. ע"כ.

וזה בחי' (חבקוק ב-ד) וצדיק באמונתו יחיה. אפילו הוא יחיד כנגד כל העולם כולו, וכמ"ש הרמב"ם ז"ל שאין האמת נעשה אמת בגלל שהרוב מסכימים אליה, וגם היא לא חדלה מלהיות אמת כשהרוב לא מסכים לה.

וכמ"ש ראב"ן ז"ל שכשהאמת עמו אתו, כל העולם צריך לקבל ממנו, ולא הוא מהעולם.

ואמר רבינו הקדוש ז"ל (ליקוטי מוהר"ן ח"א סי' קפה) שכל מי שיש לו יגיעות וטירחות יותר בתחילת ההתקרבות להשם יתברך, דהיינו שיש לו מניעות רבות וגדולות,

כגון מאביו ואשתו וחותנו (והשוויגער) או משאר בני אדם שמונעים ומעכבים אותו מאד, ומניעות מחמת ממון ושארי מניעות ועיכובים ובלבולים, שמשתטחים לפניו ומונעים אותו מאד, והוא צריך להתיגע וליטרוח מאד לשברם,

כל אלו היגיעות והטרחות שיש לו בתחילת ההתקרבות הם טובה גדולה להאדם, כי עי"ז זוכה אחר כך לקבל הרבה קדושה וטהרה,

כי ע"י היגיעות שבתחילה נעשה כלי וכל מה שיש לו יותר יגיעות וטירחות וכו' יש לו כלי גדול ביותר לקבל אח"כ בתוכו שפע קדושה וטהרה להתקרב להשי"ת.

ועוד כתב רבינו ז"ל מברסלב (ליקו"מ תנינא סוף סימן מו) ומעיו זה מה שמספרים בשם הבעל שם טוב זכר צדיק וקדוש לברכה, משל, שמלך אחד הניח אוצר גדול במקום אחד, וסיבב באחיזת עיניים כמה וכמה חומות סביב האוצר,

וכשבאו בני אדם לאלו החומות, נדמה להם שהם חומות ממש וקשה לשברם, וקצתם חזרו תיכף, וקצתם שיברו חומה אחת, ובאו אל השניה ולא יכלו לשברה, וקצתם שיברו יותר, ולא יכלו לשבור הנשארים,

עד שבא בן המלך ואמר "אני יודע שכל החומות הם רק באחיזת עיניים, ובאמת אין שום חומה כלל, והלך לבטח, עד שעבר את כולם.

ומזה יבין המשכיל הנמשל מאיליו, על כל המניעות וההסתות ופיתויים שהם בחינת חומות שיש על אוצר של יראת שמים, שבאמת אינם כלום. והעיקר לב חזק ואמיץ, ואז אין לו שום מניעה, ובפרט המניעות בגשמיות, כגון מחמת ממון, או שמונע אותו אשתו, או אביו ואמו וכו' וכיוצא, הם כולם בטילים ומבוטלים למי שלבו חזק ואמיץ להשם יתברך.

וגם אפילו הגבורה של הגיבורים הוא רק מחוזק ואומץ הלב, שיש לו לֵב חזק ביותר לרוץ בקשרי המלחמה.

וזה בחי' המרומז אצל פרשת השבוע : האומר לאביו ולאמו לא ראיתיו, ואת אחיו לא הכיר ואת בניו לא ידע.. וסוף המסירות נפש העצומה זו שתצמח ממנה יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל.

ויהי רצון שנזכה תמיד לשבר כל המניעות שיש בדרך לעבודת ה'.

בברכת התורה וכל טוב סלה

ראש ישיבת ברסלב "ישיבת נצח מאיר"

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה