איך משיגים רצונות טובים?

האמצעי להשיג כל רצונותיו הטובים הם…

ע”י הדיבור בתפילה, בתפילה אנו יכולים לפעול אצל השי”ת כל דבר ממש הן ברוחניות והן בגשמיות,

ואפי´ דברים שא”א לפעול בשום אופן ע”י כל השתדלות אחרת, כי אפי´ בדברים שההשתדלות יכולה לעזור האנשים הכשרים באמת מתרחקים מהם, ואינם רודפים אחר תחבולות רבות, כי רובם אינם מועילים כלום, ומעט דמעט המועילים אינו יודע מהם ואינו יכול למוצאם וכמבואר בדברי רבינו ז”ל במאמר להמשיך שלום (ח”א יד, יא) עיי”ש.

כי התפילה צריכה להיות עיקר הכלי זיין של כל יהודי ועיקר האמצעי להשיג כל רצונותיו הטובים וכל מטרותיו והצטרכויותיו, ומה שאנו רחוקים מזה היינו מחמת שבעוה”ר אנו רחוקים מיישוב הדעת, כי בודאי אנו מאמינים באמונה שלימה שהשי”ת טוב לכל ורוצה ומצפה ומשתוקק לטובותינו, ובדידו ליתן לנו כל מה שאנו צריכים ויותר מזה, ואינו רוצה מאתנו כ”א שנבקש לפניו באמת ובפשיטות על זה,

וכמו שהאב תמיד משתוקק לטובת בנו כן הוא ממש אצל השי”ת, ויותר מזה, כי להשי”ת יש לו כל אמצעים למלא בקשותינו, אפי´ מה שלגבינו נקרא מעשה ניסים וכמ”ש יונתן בן שאול (שמואל א, יד) כי אין לה מעצור להושיע ברב או במעט, כי הוא יתברך כל יכול

וא”כ מאחר שאנו יודעים ומאמינים כל זה באמונה שלימה למה אין אנו משתמשים במלחמתינו באוצרות מלאים כלי נשק שיש לנו?

אין זה אלא משום שאין לנו יישוב הדעת אמיתי שזהו בעצם הענין המב”פ לקמן (אות ב) שזה הכלי זיין צריך לקבלו ע”י בחי´ יוסף היינו שמירת הברית, כי יישוב הדעת הוא תיקון הדעת והמוחין התלוי בתיקון הברית וכמב”פ.

מתוך הספר “יש מאין” חידושים והארות על הליקוטי מוהר”ן 

מאמר מקושר

כתיבת תגובה