אין לנו ארץ אחרת

ארץ ישראל

בס"ד

לכבוד.. אחדשה"ט! בעזרת ה' אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

(ויקרא כה, א-ב) "וידבר ה' אל משה, בהר סיני לאמר. כי תבוא אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה…"

הוה ליה למימר, כי תבואו אל הארץ ושבתה ומה משמיענו "אשר אני נותן לכם".

אלא מרמיז לן קרא שרק השי"ת נותן לנו את הארץ, [ולהעיר מלשון "נותן" שהוא לשון הוה, דלכאורה "אתן" לשון עתיד הלל, אלא שרק השי"ת נותן לנו את הארץ, והוא כביכול כל הזמן נותן לנו אותה, כי כל רגע ורגע שאנחנו זוכים לגור בארץ הוא מתנת ה', הלא תראה שהגוים לא נחים, ולא שוקטים אפילו לרגע אחת, וכל הזמן מעררים ומקטרגים על עצם זכותינו [להתגורר] בארץ ישראל, ובכל יום ויום מיליוני מיליוני גוים מעררים על זכותינו הנ"ל, ועושים כל מה שיכולים להשמיט ח"ו את ארץ ישראל מידי זכות ישראל לגור בה [ואנכי בעצמי מיום שזכיתי לבא לארץ ישראל עד עצם היום הזה, זה יותר מארבעים שנה, איני זוכר יום אחד של פירגון ושקט בענין הזה, אלא בכל יום ויום עומדים עלינו לכלותינו ועכ"פ להגלותינו מארץ ישראל, ורק הקב"ה מצילנו מידם].

וע"פ הנ"ל אתי שפיר הרמז של "אשר אני נותן לכם", הן שנכתב בלשון הוה, הן עצם הרעיון של הנתינה.

כי ישיבתינו בארץ ישראל, לא תלוי באומות המאוחדות, ולא בעולם הערבי, ולא באמריקה ולא באירופה כי אם ברצון השם יתברך, והכל בידו, ורק בידו, וכמו שרואים בחוש ומכיון שהסכנה היא מוחשית מאד, ובפרט בימים אלה, והכל תלוי ברצונו יתברך, ועל כן שומה עלינו להיות ראויים ורצויים לפני ה', באופן שה' יסכים וכביכול ירצה לתת לנו לעד את ארץ ישראל, כדי שנוכל לעשות רצונו במקום הכי קדוש מכל ארצות תבל, אשר בחר לתת לנו אם נעשה רצונו.

וראה בכלי יקר ע"פ (במדבר יג, ל) עלה נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה'. שאמר 'עלה', אמת שהעליה אפשרית היא, אך נעלה בתנאי זה אם אנחנו נתקן את מעשינו, כי בזכותא תליא מילתא ואנחנו חייבים לעשות.. תשובה ומעשים טובים, וכן יכול, הקב"ה בודאי יכול להם, אך בתנאי זה שגם אנחנו נוכל ע"י שנסיר לב האבן מקרבינו.

ושומה עלינו לזכור תמיד ש"מפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתינו" "ולפי שחטאנו אנחנו ואבותינו, חרבה עירנו ושמם בית מקדשינו, וגלה יקרינו, ונטל כבוד מבית חיינו".

וכמ"ש האוה"ח הק' והיה כי תבא אל הארץ, שידע בלבו, כי לא בכוחו ולא בעוצם גבורתו בא לרשת את הארץ, אלא מתנת ה' והוא אמרו אשר ה' אלקיך נותן לך, שעל מנת שיקבל אלקותו הוא נותן.

והנה כל דברינו פשוטים וברורים, ויש להם מקורות רבים מאד, לא נצרכא אלא להרבות בתפילה יחד עם התשובה ומעש"ט.

 בברכת התורה 

המצפה לרחמי שמים

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה