אללה הוא אכבאר

פרשת השבוע נח

כמה אתם יודעים על תולדות אומות העולם ? "אלה תולדות נח ויולד נח שלשה בנים : את שם, את חם, ואת יפת". ומהם נשאר כל האנושות הקיימת. ושמם מעיד על האופי, ועל עיקר מהותם ותכונותיהם שלהם ושל זרעם אחריהם. שֵם – על שם הגדלת השם וההתפארות, חָם – על שם החמימות, ויפת – מלשון יופי. ונפרט קצת כל אחד עם המידות המשורשות בו מימות בריאת העולם ועד היום…

להורדה והדפסה >> עלון שבועי פרשת השבוע נח

אללה הוא אכבר

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת נח

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (בראשית ו) "אלה תולדות נח ויולד נח שלשה בנים : את שם, את חם, ואת יפת".

ומהם נשאר כל האנושות הקיימת. ושמם מעיד על האופי, ועל עיקר מהותם ותכונותיהם שלהם ושל זרעם אחריהם.

שֵם – על שם הגדלת השם וההתפארות,

חָם – על שם החמימות,

ויפת – מלשון יופי.

ונפרט קצת.

שֵם – על שם הגדלת השֵׁם והפירסום וההתפארות, בבחינת (במדבר טז, ב) קרואי מועד, אנשי שֵׁם. בחי' (ש"ב יד-ז) שם ושארית על פני האדמה. בחי' (שם כג-יח, כב) ולו שם בשלושה, בחי' (ישעיה נו-ה) שם עולם אתן לו. וכתיב (שם סג-יב) לעשות לו שם עולם, וכתיב (שם יד) לעשות לך שם תפארת. בחי' (ירמיה לב-כ. וע' דניאל ט-ט. וע' נחמיה ט-י) ותעשה לך שם כיום הזה. וכתיב (משלי כב-א) נבחר שם מעושר רב. וכתיב (קהלת ז-א) טוב שֵׁם משמן טוב. בחי' (דה"א יד-יז) ויצא שם דוד בכל הארצות, בחי' (שם יז-ח) ועשית לך שֵׁם כשֵׁם הגדולים, בחי' (יחזקאל לו-כב) לא למענכם.. כי אם לשמי.

והנה מגזע שֵׁם בן נח – נשארו בעולם, שני ענפים מרכזיים, היהודים והערבים.

היהודים הם עַם ישראל עַם המובחר והנבחר ע"י השי"ת מלכו של עולם, ולהם ורק להם מסר את התורה הקדושה, והם הם עבדי ה' אשר כל מהותם הפנימי ורצונם הוא לעשות רצון ה' להתקרב אליו ולגלות ולפרסם את אלוקותו בעולם. והם זרע קודש ותכלית הבריאה, שזה בחי' (בראשית א, א) בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, וכמ"ש חז"ל (ויקרא רבא לו-ד) בראשית – בשביל ישראל שנקראו (ירמיה ב-ג) ראשית תבואתו, ברא את השמים ואת הארץ, וזה בחי' שֵׁם שבהם, לגלות ולפרסם אלוקותו.

והערבים – עיקר בחי' שֵׁם שבהם היא הקפדה על כבודם, ולפאר את שמם בדמיונות ושקרים, ולהקפיד מאד מאד על כבודם, וזה מנחיתות ומדמיונות וכנ"ל, וגם נשאר אצלם איזה שהיא בחינה משובשת של פירסום אלקות משובש בבחי' הכרזת "אללה הוא אכבאר" המפורסמת אצלם, ושורש הדבר הוא מהיותם בכל זאת מגזע שֵׁם שהיה מהיחידים שהאמינו במציאות ה' ולא טעו אחרי עבודה זרה (ראה ברמב"ם, ה' עבודה זרה פ"א ה"ב). וכן מגזע א"א ע"ה.

חָם – על שם החמימות, בכל התאות, ובפרט בניאוף, ולא על חינם צומח ומתפתח באדמת חם, מחלות מין חשוכות מרפא, כמו איידס ואבולה. וכבר אמרו חז"ל (פסחים קיג:) חמישה דברים ציוה כנען את בניו: אהבו זה את זה אהבו את הגזל, אהבו את הזימה, שנאו את אדוניכם, אל תדברו אמת.

יֶפֶת – ע"ש היופי. ששמו את הדגש המרכזי בפיתוח וטיפוח יופי הגוף וכו', שזה התרבות ההלניסטית, תרבות יוון הקדומה שאומצה ע"י עולם הנוצרי. הבנוי על היפך (משלי לא-ל) שקר החן והבל היופי, ואשר על כן היו רוצחים מידית ילדים שנולדו עם מגבלות הגוף ומומים. וכל הדגש דילהון על נהנתנות וחיצוניות ורושם וברק חיצוני.

והנה הגזעים והענפים של שם הגויי חם ויפת התמזגו והתערבו בכמה אופנים שמהם יצאו תת גזעים עם תערובת מאפיינים.

ואשרינו מה טוב חלקינו ומה נעים גורלינו.. שהש"י הבדילנו מהם ומהמונם לגמרי לגמרי, ואשרינו שרצונינו להתקרב למלכינו ולעשות רצונו על כל אשר יאומר כי הוא זה.

ברוך אלקינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת, וחיי עולם נטע בתוכינו, אשרינו ואשרינו.

 

בברכת התורה וכטו"ס

מוסדות ברסלב מאיר

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות / מעשרות יתקבלו בברכה

לטובת סעודות עניים ונזקקים / החזקת האתר / החזקת הישיבה

לתורמים היקרים ניתן למסור שמות לתפילה בהילולת רחל אימנו י"א במרחשון !

לתרומות 050-4161022 עמיאל מנהל הישיבה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה