בית תפילה ישראלי

בית תפילה ישראלי – למי שמרגיש ישראלי !

מי שרוצה להרגיש את יהדותו, ואהבת ישראל בוערת בו להתפלל על כלל ישראל בימים קשים של דורינו.

קראנו לדף בית תפילה ישראלי – כי פירושו בית תפילה לישראלי המצוי…

מה באמת יש בדף ?

אוסף תפילות לפרט ולכלל ישראל בכל מיני נושאים של חיי היום יום,

והוא מסוגל ביותר גם להצליח בחיים הפרטים כי כל המשתף צרות ישראל בתפילתו וכל המתפלל על חבירו נענה קודם !

בית תפילה

בית תפילה הוא לקט תפילות (עתיק מיוחד מלא רגש ולב יהודי על עם ישראל ועל כל מיני נושאים שעוברים על כל אחד בפרטיות בנשמתו בביתו ושכניו וקורביו וכלל ישראל) לרב אליעזר ב"ר יצחק פאפו זיע"א בעל ה"פלא יועץ".

הבאנו כמה מהתפילות – נשמח לתרומות על מנת שנוכל לתת להקלדה ועריכה את שאר התפילות

לתרומות צלצלו 0504161022 ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או להצלחה !!

חזרה בתשובה.

בית תפילה (לרב אליעזר ב"ר יצחק פאפו זיע"א בעל "פלא יועץ")

אנא האל הב הרחמן, הבוחר בעמו ישראל באהבה, הרוצה בתשובה ,כרחם אב על בנים רחם עלינו ,חמול על עמך ורחם על נחלתך ,וחתור חתירה תחת כיסא כבודך להחזיר בתשובה שלמה לכל הפושעים.ולאשר ידעת שאינם יכולים לעמוד נגד יצרם הרע ולכבוש אותו ,אנא בכח גדולת ימנך הפשוטה לקבל שבים ,גער בהיצר הרע לבל יעמוד נגדם להחטיאם ולעבירם על רצונך,וחשך את עמך ישראל מזדים ומכל חטא .ולא יחטאו עמך ולא יחטאו עמך ישראל מכל חטא .ולא יחטאו עמך ישראל לא לך ולא לבריותך לא באונס ולא ברצון,לא בשוגג ולא במזיד,לא במחשבה ולא במעשה .טומה שחטאו עוו ,פשו לפניך עמך בית ישראל ,מחק ברחמיך הרבים.

 

תיקון חטאים

בית תפילה (לרב אליעזר ב"ר יצחק פאפו זיע"א בעל "פלא יועץ")

אנא האל אב הרחמן , חנון המרבה לסלוח , כפר לחטאים ולעוונות ולפשעים אשר חטאו, עוו, פשעו לפניך עמך בית ישראל, ותקן את מעוותם וטהר את כל פגמם.

ותוציא לאור כל ניצוצי הקדושה אשר נתפזרו בין הקליפות, חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורישנו אל.

ויתייחדו כל השמות ייחוד גמור, וכל העולמות יתוקנו תיקון גמור, וישוב הכל לאיתנו הראשון, ולא ידח מעמך ישראל נידח, מחל מחל מחל אביר יעקב. סלח סלח סלח קדוש ישראל. כי אדיר מלכים אתה, מלך אדיר, מלך ברוך, מלך גדול, מלך דגול, מלך הדור, מלך ותיק, מלך זך, מלך חנון, מלך טהור, מלך ישר, מלך כביר, מלך לעד, מלך מרחם, מלך נורא, מלך סומך, מלך עוזר, מלך פודה, מלך צדיק, מלך צח, מלך קדוש, מלך רם, מלך שומר, מלך תם. וידענו ה' שהשלטון לפניך עוז בידך ובגבורה בימינך, ומי יאמר לך מה תעשה ומה תפעל, כי הכל מעשה ידיך.

 

אהבה ויראה

בית תפילה (לרב אליעזר ב"ר יצחק פאפו זיע"א בעל "פלא יועץ")

וכן יהי רצון מלפניך ה אלהינו ואלהי אבותינו שתטע בלב עמך ישראל אהבתך ויראתך ורשפי התעררות אהבתך ויראתך יתמידו ויתרבו בנו בלי הפסק ונהיה דבקים בך תדיר ונהרהר תמיד באהבתך ויראתך ותורתך ויהיו כל מעשינו לשם שמים ובפרט בשעה שאנחנו עומדים בתפילה לפניך ובשעה שאנחנו עוסקים בתורתך תהא מחשבתנו זכה וברורה ודבוקה בך ולא יכנס במחינו ובלבינו שום הרהור רע ושום מחשבת פסול חס ושלום.

 

ריחוק מאיסורים

וזכנו להתרחק מכל המדות הרעות והאסורות ובפרט מהגאוה והכעס והקפדנות וכל גבה לב ונכיר מעוט ערכנו ונפשנו כעפר כל  תהיה ותזכנו להתרחק מתאוות תענוגי והבלי העולם הזה ותאזרנו חיל לשמור לפינו מחסום מחטא בלשוננו ותצילנו מלשון הרע ומליצנות ומינבלות הפה ומן הרכלות ומן השקר ומן החנפה ומדברים בטלים ומכל מין שיחה אסורה ויהיה כל דבורנו בתורתך וסדר עבודתך ובמה שהוא הכרחי לצורך גופנו והעבר עינינו מראות שוא מראות אסורות. ואזנינו לא תשמענה דבר שאינו הגון,  וידנו לא תעשינה אלא מעשים טוביםבעיניך, ורגלינו לטוב ירוצו, ולבב עקש יסור ממנו, רע לא נדע, והט לבינו על עדותיך ואל אל בצע. ותצלינו מכל נדנוד אסור, ותזכנו להזהר בכל המצוות דאוריתא ודרבנן, מדברי קבלה ומדברי סופרים, הן וענפיהן, לקימן כתקונם, במחשבה ודבור ומעשה, ביראה ואהבה ושמחה רבה כדת מה לעשות. ובפרט במקום דררא דממונה אל ישיאנו יצרנו לעבור על מצוותך, חס ושלום, מפני הנאת ממון, ולא יהא הכסף נחשב בעינינו למאומה נגד עשית רצונך.

 

שלימות

אנא האל אב הרחמן, גדול העצה ורב העלילה, תקננו בעצה טובה מלפניך, למען נלך בדרך טובים ואורחות צדיקים נשמור, ונעשה הטוב והישר בעיני אלהים ואדם, ונהיה שלמים במידות ובדעות ובכל מיני שלמות. ולא תצא תקלה מתחת ידינו, ולא שום דבר שאינו מתוקן, ולא יתגלגל חובה על ידינו. ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם.

 

 

קדושה וטהרה

ותזכנו לשמור את אות ברית קודש בקדושה וטהרה, ולא נחטא ולא נפגום את ברית קודשך, חס ושלום. וכל טיפה וטיפה של זרע לבטלה שיצאה מעמך ישראל [וממני] שלא במקום מצוה, תחזירם למקומם הקדוש. וכן כל התפילות והמצוות הפסולות והנדחות תחזירם למקומם הקדוש, בכוח שמך הגדול והקדוש היוצא מפסוק חיל בלע ויקיאנו מבטנו יורישנו אל. ותכרית ותשמיד כל ילדי פשע זרע שקר אשר בחטאותינו גדלנו, ותשליך במצולות ים כל אישות הזימה אשר בעוונותינו כלכלנו, ותרחיקם ממנו ומגבולינו, ולא תאונה אלינו רעה ונגע לא יקרב באוהלינו.

 

אהבת ישראל

וכן יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתטע בינינו אהבה ואחוה, שלום ורעות, ותסלק שנאת חינם מבינינו, ותסיר מתוכינו קנאה ושנאה ותחרות, ולא תעלה קנאתנו על לב אדם ולא קנאת אדם תעלה עללבנו.

ויהיו כל עמך ישראל כולם בלב אחד כאיש אחד חברים.

ואם המצא ימצא איש שיוצא מן השורה ועושה שלא כהוגן ומבקש לעשות מחלוקת, לא ימצא עזר כנגדו שיהיו מחזיקים במחלוקת, חס ושלום.

אלא יהיו כל עמך ישראל סבלנים, דנים לכף זכות, אוהבי שלום ומבקשי שלום ורודפי שלום ומרבים שלום בעולם, ויקוים בנו מקרא שכתוב ה' עז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום.

 

 

הבאנו כמה מהתפילות – נשמח לקבל תרומות על מנת שנוכל לתת להקלדה ועריכה את שאר התפילות

לתרומות צלצלו 0504161022 ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או להצלחה !!

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה