בכל דור יש מחלוקת על הצדיקים | פרשת קורח

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר קרח | לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

בכל דור יש מחלוקת על הצדיקים האמתיים שבדור, ולכן כמו שכתב רבי נתן שדיבר עמו והזהירו פה אל פה רבינו נחמן מברסלב ביותר לכתוב זה העניין היטב שצרכין לבקש מה' יתברך מאד ולחפש הרבה לזכות להתקרב להצדיק האמת כדי לזכות לבירור המדמה (לצאת מהדמיונות) כדי שיזכה לאמונה שלימה בקדושה.

ועל כן התגברות יצר הרע שמתגבר בכל דור ודור הוא להסתיר ולהעלים את הצדיק האמות שבאותו הדור דייקא, כי הוא המברר את המדמה ומלמד שכל ודרך ישרה על פי התורה הקדושה המקובלת מדור ודור, ועל ידי זה האמונה בשלימות ובתמימות.

בכל דור יש מחלוקת על הצדיקים | פרשת קורח

(במדבר טז-ב) "ויקומו לפני משה (לחלוק עליו) ואנשים מבני ישראל חמישים ומאתיים,
(פירש רש"י ראשי סנהדראות) נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם" (מפוסמים בדור).

הנה משה רבינו אדון הנביאים, מבחר הבריאה וכו' וכו', וכל הזמן היה תחת מחלוקת, ורצו להרגו,
כמ"ש בפסוקים מפורשים, ועוד יותר בחז"ל,
ואמרו חז"ל (שמו"ר ה-כ) התחילו מחרפים ומגדפים כלפי משה ואהרן,
וכתיב (תהלים קו-טז) ויקנאו למשה במחנה – ואמרו חז"ל (מו"ק יח.) כל אחד קינא לאשתו ממשה
(כלומר התרה והזהיר אותה על משה, שהיה חשוד בעיניהם) משום שנאה.
ואמרו (סנהדרין צט: יל"ש דברים-תתא) הקדים משה לצאת אמרו מה ראה בן עמרם לצאת (מוקדם מהבית),
שמא אינו שפוי (בשלום ובשלוה עם אשתו) בתוך ביתו, איחר לצאת – אמרו מה ראה בן עמרם לאחר לצאת,
מה אתם סבורים, יושב ויועץ עליכם עצות ומחשב עליכם מחשבות,
ואמרו במכילתא (בשלח ד-ב) כל זמן שישראל מבקשים לרגום את משה ואהרן – מיד (שמות טז-י) וכבוד ה' נראה בענן.

וכן מצינו בכל הצדיקים שבכל הדורות עד היום הזה,
וכמ"ש גבי נח (בראשית ו-ט) נח איש צדיק תמים היה בדורותיו,
ואמרו חז"ל (ב"ר ל-ז) שבני דורו היו מביאים אותו ומכנים אותו זקן ובזוי.
ואמרו חז"ל (שם לב-ח) עה"פ (בראשית ז-טז) ויסגור ה' בעדו – שבני דורו ביקשו להפוך את התיבה וה' הקיפה באריות בכדי שלא יגעו בה.
אברהם אבינו הי' מזלזל ושובר פסילים של בית תרח אביו, ואביו מסר דינו לנמרוד, נמרוד הפילו לתוך כבשן האש (ב"ר לח-ח, פסחים קיח.),
ואח"כ סבל מאבימלך מלך פלשתים ומפרעה והמצריים, ומלוט ורועיו, ועמד בעשר נסיונות לא פשוטים, כולל עקידת יצחק.
דוד המלך – מאוס הי' בעיני אביו (מדרש הגדול דברים א-יז), וביקשו אחיו להרגו (ילקוט המכירי תהלים קיח-כח),
ואבשלום בנו ביקש להרגו, ושונאים רבים מבקשי נפשו היו לו, כמ"ש (מדרש שוחר טוב יח-ח) נפלו לפניו עשרה שונאים,
חמישה מאומות העולם, וחמישה מישראל, ואלו הן:
שאול דואג אחיתופל, שבע בן ביכרי, שמעי בן גרא, שובך, גלית ושלושת בניו,

ואמרו (שם צ-טו) כל אותם שבעים שנה שהיה דוד חי, היו בצרות ועמל.
ואמרו (שם קיט-טו) דלפה נפשי מתוגה (תהלים קיט-טו) מן השברים שבאו עלי,
אין שנה שאין בה שבר, אין חודש שאין בו שמועה, אין יום שאין בו צרה, הוי על הוי (פ' שבר על שבר).
ורבו קיללו קללת נמרצת (מ"א ב-ח), ואמרו חז"ל (שבת קה. שוחט ג-ג) מה נמרצת?
נוטרוקין נואף מואבי, רוצח, צורר, תועבה, וכמ"ש (תהלים ג-ב) ה' מה רבו צרי.

וכן הבעל שם טוב הקדוש וממשיכיו סבלו צרות ורדיפות רבות כמפורסם.
וכן הרמח"ל זצ"ל וכן רבינו הקדוש זצ"ל סבל רדיפות רבות ומשונות,

ועוד יותר גאון עוזינו מוהרנ"ת זצ"ל תלמיד נאמן לרבינו זצ"ל וממשיך דרכו סבל ביותר עד שהתירו דמו ודם חסידי ברסלב, כפשוטו ממש.
(וכנודע לשון הפסק "מצוה להמם להומם ולאבדם" רח"ל).
וסיפר מו"ר ר' לוי יצחק זצ"ל שבחלונות שבקלויז באומן מכיון שהמתנגדים היו זורקים אבנים לשבור את הזכוכיות הי' עושים חלונות מחולקים להרבה זכוכיות למעט הנזק.
ופעם כשהעולם רקד ושמח הוא טיפס גבוה לתקן אחת הזכוכיות שלא יכנס קור –
וזקני אנ"ש אמרו לו שמחירו לצורך התיקון הנ"ל יעמוד לו בעתיד לזכות ומליץ.

עוד אמר ר' לוי יצחק שאע"פ שהיו הצקות רבות מהמתנגדים ומהקומוניסטים עד שא"א לתאר גודל הרשעות,

בכל זאת אנ"ש עסקו בעבודת ה' בשמחה היה ואף לא דיברו והתיחסו למעשיהם, אשרי להם.
וכן בכל דור ודור הזוכה יש לו נסיונות כיוצא בהם ואשרי העומד בנסיונות.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה