ברכת האילן – אגדה וסיפור עם מוסר השכל / 3 דקות קריאה

מהי האגדה של ברכת האילן ? ומה הנמשל היוצא ממנה ? לפניכם מקורות ופירושים על ברכת האילן וגם תפילה נפלאה לברכת האילנות.

המקור לאגדה הנקראת ברכת האילן מובא (במסכת תענית דף ה:). את האגדה כתבו בכמה אופנים וציורים וכתיבה יצירתית לפניכם הסיפור והמקור לברכת האילן שבעצם זה לא אגדה אל דברי וברכת חכמי ישראל מהגמרא.

ברכת האילן

כי הוו מיפטרי מהדדי (לאחר שנפגשו רב יצחק ורב נחמן ושוחחו שעה ארוכה בדברי תורה אלו. כשנפרדו, ביקש רב נחמן מרבי יצחק) א"ל ליברכן מר (ברכני רבי) אמר ליה (השיב לו רבי יצחק) אמשול לך משל למה הדבר דומה :

לאדם שהיה הולך במדבר והיה רעב ועיף וצמא, ומצא אילן שפירותיו מתוקין, וצילו נאה, ואמת המים עוברת תחתיו, אכל מפירותיו ושתה ממימיו, וישב בצילו.

וכשביקש לילך אמר: אילן אילן במה אברכך? אם אומר לך שיהיו פירותיך מתוקין? הרי פירותיך מתוקין. שיהא צילך נאה? הרי צילך נאה. שתהא אמת המים עוברת תחתיך? הרי אמת המים עוברת תחתיך.

אלא יהי רצון – שכל נטיעות שנוטעין ממך, יהיו כמותך.

אף אתה (אמר רבי יצחק לרב נחמן) במה אברכך? אם בתורה, הרי (יש לך) תורה. אם בעושר – הרי (יש לך) עושר, אם בבנים – הרי (יש לך) בנים…

אלא יהי רצון שיהיו צאצאי מעיך (ילדיך) כמותך:

(תלמוד בבלי, מסכת תענית דף ה)

המשל הוא – שהברכה המשמעותית ביותר שניתן לברך אדם, היא שהצאצאים שלו ימשיכו בדרכו ואמונתו מעשים טובים ומידות טובות!

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה