ברסלב | אמונת חכמים

ברסלב פרשת השבוע כי תשא | אמונת חכמים הוא יסוד להכללללל… מי הוא החכם האמיתי ? הוא זה שמיישר ומסדר את הראש של בני ישראל, ואפילו זה נראה לפעמים בדרך ביזיון ואומר על ימין שמאל והפוך… כי הוא בא לסדר לך את הראש ולהיטיב עמך לחיי נצח וחיי עולם הזה !

נ נח נחמ נחמן מאומןאמונת חכמים.

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע כי תשא.

להורדה והדפסה >> ברסלב פרשת השבוע כי תשא

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור על פרשת השבוע,

וזהו (שמות ל-יב) "כי תשא את ראש בני ישראל, לפקודיהם. ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם, ולא יהא בהם נגף בפקוד אותם".

אמונת חכמים – הוא יסוד כל התורה כולה, וכל היהדות והכל תלוי בזה. ומי שח"ו פגום בזה, בסופו של דבר יכפור בכל.

וזה בחי' (שמות יד – לא) ויאמינו בה' ובמשה עבדו. וזה בחי' (דברים יז) לא תסור מכל דבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, ואמרו חז"ל (ירושלמי הוריות פא הא) אפילו אומרים לך ימין שהוא שמאל, ועל שמאל שהוא ימין.

ויש בזה ב' מסלולי הבנה:

א) שלך נדמה (בדמיונות שלך לפי מה שאתה מבין בשכל הנמוך שלך) שהם (חכמים) אומרים על ימין שמאל ועל שמאל ימין, אבל באמת אתה טועה, והם צודקים. וזהו אמת ויציב ע"פ הרוב.

ב) ביאור ספר החינוך (מצוה תצו) וז"ל משרשי המצוה, לפי שדעות בני אדם חלוקים – זה מזה, לא ישתוו לעולם הרבה דעות בדברים, וידע אדון הכל בה', שאילו תהיה כוונת כתובי התורה מסורה ביד כל אחד ואחד, איש איש כפי שכלו (הבלתי מושלם והמשובש) יפרש כל אחד מהם דברי התורה כפי הבנתו,

ע"כ אלקינו ציונו להתנהג ע"פ הפירוש האמיתי המקובל לחכמינו הקדמונים, ובכל דור ודור גם כן נשמע אל החכמים הנמצאים שקיבלו דבריהם ושתו מים מספריהם, ויגעו כמה יגיעות [ובעמל ויזע] בימים ובלילות להבין עומק דבריהם… ואפילו אומרים על ימין שמאל – לא תסור ממצוותם, כלומר שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים – אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל נעשה כטענתם, וטוב לסבול טעות אחת, ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטובה תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן הדת והפסד האומה לגמרי. ע"כ.

ושני הפירושים אמת.

ואיתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב ז"ל (ליקוטי מוהר"ן ח"א ז-ג) שעל ידי התקרבות לצדיקים וילך בדרך עצתם, על ידי זה נחקק בו אמת. ועי"ז זוכה לאמונה ותפילה וארץ ישראל וניסים, ועי"ז תבוא הגאולה.

ועוד מבואר בדבריו (שם, ח"א כב, ד) שאי אפשר לבוא לאמונה שלימה שהוא עיקר הכל, והיא כלליות הקדושה, כי אם ע"י התקרבות לצדיקי אמת, כי כל עיקר אמונת ישראל [האמיתית והישרה] ממשיכים הם לַדוׂר.

ואיתא עוד (שם ח"א ל-ז) שצריך לקבל תוכחה של צדיקי אמת, ואף על פי שהתוכחה שלהם היא לפעמים בדרך בזיון, כי הצדיקים הם סובלים צער גדול מאתנו, עיי"ש.

וכתב עוד (שם, ח"א סי' מב) ע"י אמונת חכמים שמאמין שכל דבריהם אינם פשוט ויש בהם רזין, עי"ז נמתקים הדינים. ומבואר עוד (שם נז. א) הכלל והעיקר שיהי' לו אמונת חכמים, ולהזהר בכבודם ולירא מהם מאד.

ואף אם נדמה לו שהם עושים ח"ו כנגד התורה – הוא צריך להאמין שבודאי הם עושים נכונה על פי התורה, כי התורה נמסרה לחכמי הדור לדרשה כפי מה שהם יודעים, על כן צריך להשליך שִׂכלו ודעתו, רק לסמוך עליהם [ובכל אופן מותר לברר ולחפש, ובעיקר ע"י תפילה – רב חכם בתורה ובעיצה, כמה שיותר, וצדיק אמיתי].

ואיתא (שם נח) שהצדיק האמת – הוא בחינת משה, והוא כלול בשלושה אבות.

וכתב עוד (שם בליקו"מ רבינו נחמן מ- ברסלב סא, א) שע"י אמונת חכמים נזדכך המוח וזוכה לשכל ברור.

עוד מבואר בדבריו (שם קכג) שהעיקר והיסוד שהכל תלוי בו – הוא: לקשר עצמו לצדיק שבדור ולקבל דבריו על כל אשר יאומר כי הוא זה, דבר קטן ודברי גדול, ולבלי לנטות מדבריו ח"ו ימין ושמאל, וצריך להשליך מאתו כל החכמות ולסלק דעתו כאילו אין לו שום שכל בלעדי אשר מקבל מהצדיק. עיי"ש.

וזה בחי' "כי תשא את ראש בני ישראל". ראש בני ישראל, הוא ר"ת רבי (לקו"מ ח"א קיא). והוא הצדיק האמת שבדור, והוא המאפס ומסדר את ראש בני ישראל.

והיינו כשתשא ותרומם עליך את הצדיק ותקבל דעתו, לא מספיק שתאורטית תעשה כן אלא ג"כ תבצע הוראותיו מצוותיו ופקודותיו, וזהו "לפקודיהם" (ומ"ש בלשון רבים, ולא בלשון יחיד,

א) משום שלא רק בקול משה רבינו יש לשמוע, אלא גם בקול של צדיקי אמת בכל דור.

ב) משום שיש לשמוע גם בממונים מטעמו, בחי' שרי אלפים, שרי חמישים וכו').

"ונתנו איש כופר נפשו בפקוד אותם". היינו כשהצדיק פוקד ומצוה, אבל היצר מתגבר ולא עושים רצונו צריך האדם תשובה וכפרה, וזה ממתיק ג"כ דינו כמובא בהמשך הפסוק.

ויהי רצון שנזכה לאמונת חכמים ברה ותמימה ושלימה.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

נהנתם – אנחנו זקוקים לעזרתכם !

אלפי אנשים מחפשים דעת והשקפת עולמם של חסידי ברסלב

עיזרו לנו להפיץ את האור הקדוש של רבינו נחמן מברסלב

רוצים ישועה ? זקוקים לברכה ? תתנו משהו משלכם לצדיק !

קח/י יוזמה

תירמו בהוראת קבע [ניתן להפריש ממעשרות]

ויתקיים בכם דיברי רבינו נחמן מברסלב

מי שנותן לי לו אני נותן.

צלצלו עכשיו אל תהססו – ותהנו , זיכוי הרבים שאין כמוהו

050-4161022

מוכר לצרכי מס' וניתן להקדיש לע"נ פדיון נפש לברכה ותפילה בקברי צדיקים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה