האור הרוחני הוא חמצן לנשמה | פרשת בראשית

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר ספר בראשית | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת בראשית.

וזהו (בראשית א-ד) "וירא אלקים את האור כי טוב".

האור הרוחני הוא חמצן לנשמה | פרשת בראשית.

אמנם החושך יש לו מעלות משלו, כי לפעמים במקום חשוך או חשוך למחצה – אדם מקבל השראה או יש לו יישוב הדעת, וע"כ יש מקומות שאומרים שיחה מוסרית או תורה של סעודת שלישית דוקא בחושך, מ"מ האור הוא ענין אחר לגמרי כמובן לכל אדם.

וכדכתיב (קהלת ב-יג) כיתרון האור מן החושך, ובמכת חושך כתיב (שמות י, כג) ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. וכתיב (ישעיה ט-יח) העם ההולכים בחושך ראו אור גדול, וכתיב (עמוס ה-יח) הוי המתאוים.. הוא חושך ולא אור. וכתיב (תהלים לו-י) באורך נראה אור, וכתיב (שם קיב-ד) זרח בחושך אור לישרים, וכתיב (משלי ו-כג) כי נר מצוה ותורה אור. וכתיב (איכה ג-ב) אותי נהג ויולך חושך ולא אור. וכתיב (קהלת יא-ז) ומתוק האור, וטוב לעיניים.

ואם האור הגשמי – הוא טוב, האור הרוחני על אחת כמה וכמה,

וכדכתיב (משלי ו-כג) כי נר מצוה ותורה אור. וכתיב (תהלים קיט-קה) נר לרגלי דברך, ואור לנתיבתי. וכתיב (ישעיה ב-ה) בית יעקב לכו ונלכה באור ה'. וכתיב (תהלים כז-א) ה' אורי וישעי, ואמרו חז"ל (שבת קכב.) למה נקרא שמו רבי נהוראי, שמנהיר עיני חכמים בהלכה. (וראה בירושלמי פ"ק דמו"ק, שהאיר עינינו במשנתו). ואמרו (כתובות קיא.) כל המשתמש באור תורה – אור תורה מחייהו. ואמרו (ב"ב ד.) הוא כבה אורו של עולם, ילך ויעסוק באורו של עולם. ואמרו (תמיד לב.) בית המקדש – אורו של עולם. ואמרו (במדב"ר יא) ע"פ (במדבר ו-כה) יאר ה' פניו אליך – זה מאור התורה, שמאיר עיניך ולבך בתורה.

ואיתא בזוהר חדש (בראשית יא:) צדיק יסוד עולם נקרא אור, עוד איתא בזוה"ק (ח"ג לד:) שבעה נהורין אתבריאו עד לא אברי עלמא, ואלין אינון, אור התורה, אור גיהנום, אור גן עדן, אור כסא הכבוד, אור בית המקדש, אור התשובה, אור של משיח.

והנה ישנם תקופות קשות מאוד בעם ישראל רח"ל, וכן ישנם תקופות קשות בחיים (של כל אחד), ב"מ, בהם נראה לאדם שעולם חושך בעדו מרוב סבל ייסורי הצרות (הבאות בצרורות) ואז קרובים להתמוטט ח"ו וקרובים לייאוש ולדיכאון עמוק, ואז אור התקוה אור העידוד אור ההתחזקות, מחיים נפשות ממש, ומבצעים החייה, ומקימים פגר לתחיה של ממש, וממשיכים טל חיים ממש,

וכן לפעמים עצה טובה בזמן הנכון מחיה נפשות, ומוציאה את האדם מאפילה וחושך לאור גדול, ודבר זה יכול להיות בעניני ממון למי שהסתבך בכך, או נפל עליו מקרה לא טוב, או בענין רפואה שנוגע לחולה עצמו או לאחד מקרוביו הקרובים, או לפי שהסתבך בעניני אמונה ודעות ונכשל במה שנכשל ועשה מה שעשה רח"ל, או מי שע"י מאורע קשה מאורעות החיים נכנס למצב נפשי לא פשוט,

ואזי בא ידיד ומאיר לו פנים ומנחם ומעודד אותו, ותומך בו וסועד אותו באופן שירגיש שאינו לבד בצרתו, שאיכפת לו ממנו ומצטער עמו, ומחפש עמו ועבורו דרכים איך לצאת מאפילה לאורה, עי"ז מרפא ומבריא אותו ממש.., ולפעמים אפילו בלי דיבור, אלא עצם הדבר שמקשיב לו באמת ומצער עמו, ומלטף אותו בחיוך של תקוה,

וכבר שמענו שאפילו בשואה האיומה. היו צדיקים אדירים גבורי כח שחיזקו את הציבור, בדיבורים כאלה "ממה נפשך, אם בכל זאת יקרה נס גמור מה טוב, ואם לא – הרי הורגים אותנו על קידוש ה', ונכנס ישר לגן עדן עין לא ראתה, וא"כ בואו ונתחזק" געוואלד! ואשרי מי שעוסק בהפצת אור, אור התורה, אור התשובה, אור הצדיק(ים), אור התחזקות, אור התקווה. אור ה' הנאמר (ישעי' ב-ה) בית יעקב לכו ונלכה באור ה'.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר ירושלים

תרומות לאחזקת הישיבה והפצת תורת רבינו

לחזק ולהאיר את השמחת תורה בכל יהודי ויהודי 

יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה