האם יש עין הרע ביהדות ?

האם יש עין הרע ביהדות ?

לשאלה האם האם יש עין הרע ביהדות ויש אומרים שמי שלא מפחד זה לא מזיק לו… הבאנו כמה מקורות המדברות בעצמם והם על פי ההלכה ופסק השולחן ערוך ועוד… שהרי לא כל אחד הוא 'צדיק', וכל כך בעל בטחון ועובד השם שיכול לסמוך שמא יגרום החטא והעוון…

והרי כמה מקורות בנושא עין הרע ביהדות על פי הגמרא ובהלכה :

דבר ראשון – הרי אנחנו מברכים בכל יום בברכות השחר : נוסח ספרד – "יהי' רצון שתצילני היום ובכל יום מעזי פנים וכו'… מעין הרע ומלשון הרע".

ובשולחן ערוך נפסק שאין מניחים לעלות לתורה שני אחים זה אחר זה וכן בן אחרי אביו בשביל עין הרע. ודין זה נובע מגדולי הפוסקים וכן נוהגים בקהילות ישראל.

והאחרונים פסקו שאפילו הוא אומר שאינו מקפיד על עין הרע אין לקרותו. ובשו"ת אדני פז כתב שאין לקרוא שני בנים בשם אחד משום עין הרע.

בשו"ת קול מבשר הביא שחכם אחד קרא בספרו על החוששים לעין הרע. וכתב תשובה להשיבו, דהלא נאמר בגמרא להלכה לענין חיוב לגדור בחצר השותפין "גינה אני, כדרבי אבא דאמר רבי אבא אמר רב אסור לו לאדם לעמוד בשדה חבירו בשעה שהיא עומדת בקמותיה ופירש רש"י "שלא יזיקנו בעין הרע".

בבא מציעא (קז,ב) "אמר רב תשעים ותשעה מתים בעין הרע ואחד בדרך ארץ".

ובמסכת בבא בתרא (קיח,א) "התם עיצה טובה קא משמע לן דאיבעי ליה לאינש לאזדהורי מעינא בישא, והיינו דקאמר להו יהושע דכתיב ויאמר להם יהושע אם עם רב אתה עלה לך היערה, אמר להם לכו והחביאו עצמכם ביערות שלא תשלוט בכם עין הרע".

ובמסכת ברכות (כ,א) "אמרו ליה רבנן לר' יוחנן לא קא מסתפי מר בעינא בישא וכו'…"

ובבא מציעא (פד,ב) "אמר להם רשב"ג פרידה אחת יש לי ביניכם ואתם מבקשים לאבדה ממני' ופירש רש"י "שמא תשלוט בו עין הרע", ובשמעתין נמי אמרינן "האי מאן דעייל למתא ודחיל מעינא בישא לינקוט וכו'… ולימה הכי…".

ועוד ועד… מקורות תמצאו במאמרים הבאים : עין הרע | עין הרע ברסלב

אבל אין מה לפחד ולהכנס ללחץ…

ישנם עיצות וסגולות ותפילות מוסכמות על יד גדולי ישראל נגד עין הרע והרי לפניכם הרשימה :

לחש לעין הרע מהגאון ר' זונדל מסלנט

סגולה של רבי נחמן מברסלב נגד עין הרע

סגולה נגד עין הרע – מהבן איש חי

תפילה נגד עין הרע

תנא דבי אליהו עין הרע

לחש נגד עין הרע הרב זונדל מסלנט

 

הסרת עין הרע בעופרת

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה