הכל לטובה | פרשת חוקת

הכל לטובה – גם אם לא מבינים השם יתברך מנקה אותנו לטבתינו הנצחית כמו אמא שמנקה את בנה וזה בחי' פרה אדומה… כמה חיזוקים באמונה מאתר ראש ישיבת ברסלב מאיר.

הכל לטובה | פרשת חוקת

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת חוקת.

לכבוד… אחדשה"ט!
בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

וזהו (במדבר יט-ב) "זאת חוקת התורה".
אמרו חז"ל (פסיקתא רבתי-פיסקא י"ד-ו) אמר רב אחא בשם רבי יוסי בר חנינא:
בשעה שעלה משה למרום, מצא להקב"ה עוסק וספרו בידו, ועוסק וקורא בפרשה זו, בפרשת פרה אדומה "זאת חוקת התורה", ולמה?
אמר הקב"ה איני עוסק אלא בטהרתן של ישראל מנין? שנאמר (תהלים לז-ז) פי צדיק יהגה חכמה, ולשונו תדבר משפט;
פי צדיקו של עולם, יהגה חכמה, הוגה בתורה, באיזה תורה? ב"זאת חוקת התורה". ע"כ.

פרה אדומה

כי פרשת פרה אדומה נקראת "חכמה", כמ"ש שלמה המלך (קהלת ז-כג) אמרתי אחכמה.
והנה כי כן, השי"ת עוסק כל הזמן בטהרתן ותיקונם של ישראל, הן של כל יהודי ויהודי, הן של כלל ישראל,
והטהרה והתיקונים הנ"ל לפעמים הן במידת החסד ובליטוף יד ימין, ולפעמים הן ביד שמאל ובגבורות,
הכל לפי הענין והצורך, והכל לטובתינו הניצחית,

וזהו מה שאמרו חז"ל (ברכות דף ס:) ונפסק בשולחן ערוך (אור"ח סי' רל, ס"ה) לעולם יהא אדם רגיל לומר "כל דעביד רחמנא לטב עביד".
וכמו שאמרו (שם) כי הא דרבי עקיבא דהוה קאזיל באורחא, מטא לההיא מתא, בעא אושפיזא, לא יהבי ליה, אמר "כל דעביד רחמנא לטב".
אזיל ובת בדברא, והוה בהדיה תרנגולא וחמרא ושרגא. אתא זיקא כבייה לשרגא, אתא שוורא אכליה לתרנגולא, אתא אריה אכליה לחמרא, אמר "כל דעביד רחמנא לטב".
ביה בליליא אתא גייסא שביה למתא אמר להו לאו אמרו לכו "כל מה שעושה הקב"ה הכל לטובה". ע"כ.

נמצא מה שאדם חושב הרבה פעמים שהוא צרה ואסון – באמת הוא ישועה גדולה, אע"פ שאין אנחנו מבינים דרכי ה' בשעת מעשה.

מאמר הזוהר

וכעין זה אמרו בזוה"ק (פ' וישב, דף קפא.) וז"ל רבי אלעזר אמר כל מה דעביד קב"ה בדינא איהו,
בגין לדכאה לההוא נפשא לאיתאה לה לעלמא דאתי בגין דכל עובדוי דקב"ה אינון בדינא וקשוט,
בגין לאעברא מיניה ההוא זוהמא דקבילת בהאי עלמא, וע"ד אתבר ההוא גופא ואתדכיאת נפשא,
ובגין כך קב"ה עביד לההוא זכאה דיסבול יסורין ומכאובין בהאי עלמא ויתנקי מכלא ויזכה לחיי עלמא,
ועל דא כתיב (תהלים יא) ה' צדיק יבחן. ע"כ.

והנה בודאי שבן אדם אין לו את הכלים והיכולת להבין עומק דרכי ה',
ומה גם שהאדם לא יודע כלל במאי עסקינן,
שהרי אצל כל אדם ואדם יש הרבה מאד דברים נסתרים שאין זולתו יודעם,
וקל וחומר שאין יודע מה נעשה עמו בכל גילגוליו הקודמים,
וא"כ איך יביע דעה או אפילו ישאל 'למה?' על דברים שאין לו שום מושג כלל במה מדובר.

אלא שאנחנו מאמינים ויודעים בידיעה ברורה שהשי"ת לא עושה עול לאף אחד,
וכדכתיב (תהלים צב-טז) להגיד כי ישר ה' צורי ולא עולתה בו,
ואדרבא השי"ת כל הזמן עוסק בטהרתו ותיקונו וטובתו הניצחית,
וכאותה אמא שמנקה את בנה התינוק בצואתו וטינופיו,
וכמ"ש (במדבר רבא יט-ד,ח) בסוד פרה אדומה "תבא אמא ותקח את בנה"
(ובפשטות קאי שסוד פרה אדומה מטהרת את עם ישראל מחטא העגל, שם ד).

יסוד באמונה

ודבר זה הוא יסוד גדול באמונה הקדושה, ויסוד גדול בחיים,
שאין להכנס ולחקור ולשאול (ובודאי לא להקשות חלילה) למה ה' עשה לנו ככה,
אלא אם כן להתעורר ולחזור בתשובה על המעשים שגרמו וגורמים מה שגורמים.

אבל ח"ו מלבוא בטענות וטרוניא וקושיאות על הנהגת ה' בעולמו.
ואשרי הרגיל תמיד לומר "הכל לטובה" , "הכל לטהרינו" , "כל מה דעביד רחמנא לטב עביד"
ומאמין בזה באמונה שלימה וחי על פי זה.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

רוצה לזכות בחלק מהמפעל הענק של רבי נחמן מברסלב ?

תרום לשיפוץ הישיבה והוספת מקום לינה לבחורים שבאים ללמוד יהדות בשמחה
על פי דרכו של רבי נחמן מברסלב

050-4161022 או בתרומה מאובטחת דרך האתר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה