הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב | חינוך ילדים פרשת בלק

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר בלק. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (במדבר כג-ט) "הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב". בנושא חינוך הילדים פרשת בלק מאת הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב | פרשת בלק

במשך דורות רבים המציאות של עם ישראל היתה בגולה שהיו גרים בגטו מובדלים ומופרדים ממגורי הגויים, ודבר זה נבע מהרצון של הגויים שלא רצו שהיהודונים יסתובבו להם בין הרגלים, והיו מאוסים בעיניהם ורצו לראות אותם מה פחות.

ועוד יותר נבע מרצון היהודים עצמם שלא היו מעוניינים כלל לגור בין הגויים, והעדיפו מהרבה סיבות לגור בנפרד ורחוק מהם, ואחת הסיבות המרכזיות היתה הרצון לגדל בניהם ובנותיהם בקדושה וטהרה, רחוק מהצעירים והצעירות של הגויים שלא יהיו ח"ו בבחינת (תהלים קו-לה) ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם,

וגם כדי להתרחק כמטחוי קשת מנשואי תערובת (כדי שלא יקרה מה שקרה בארה"ב ושאר ארצות אשר הורים יהודים אשר הפקירו את זרעם ושלחו אותם ללמוד ב"פאבליק סקול", דהיינו בית ספר ציבורי עירוני וממשלתי, ביחד עם הגויים והגוייות, שזה היה מנוף עצום לנישואי תערובת, שהתופעה הקשה ומבישה הנ"ל קיימת עד היום עם התוצאות ההרסניות לעם ישראל של התבוללות והטמעה בין הגויים, עד שאחוזים מפלצתיים של ציבור היהודי הולכים לאיבוד כליל, לגמרי מנותקים מעם ישראל. ונוסף גם הוא על שונאינו, כשמאלנים וליברלים הרודפים את דת ועם ישראל. רח"ל.

והנה ידוע ומפורסם מהמציאות ומדברי הרמב"ם ז"ל (הלכות דעות פ"ו ה"א) וז"ל דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רעיו וחבריו, ונוהג במנהג מדינתו, לפיכך צריך אדם להתחבר לצדיקים ולישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך, כדי שלא ילמד ממעשיהם, הוא ששלמה אמר (משלי יג-כ) הולך את חכמים – יחכם, ורועה כסילים – ירוע, ואומר (תהלים א-א) אשרי האיש [אשר לא הלך בעצת רשעים ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת ה' חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה], וכן אם היה במדינה שמנהגותיה רעים ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה, ילך למקום שאנשיו צדיקים ונוהגים בדרך טובים, עיי"ש באורך.

והנה ככל הנ"ל, נאמר גם כן בארץ ישראל, ואפילו בירושלים עיה"ק צריך לגור בין אנשים צדיקים וטובים וכשרים, ואפילו באותו בנין שהוא רוצה לגור ולגדל ילדיו שם צריך לכתחילה להשתדל ששכניו יהיו אנשים כשרים לפי הכללים של השקפת התורה הקדושה. כי השכנים והשכנות משפיעים אפילו למבוגרים, ק"ו לילדים ולנערים ונערות. וכמובן שאין זה הכל וצריך הרבה תפילה וסייעתא דישמיא, אבל אעפ"כ מצידנו צריכים לעשות את ההשתדלות הנכונה. ולא לעשות טעויות חמורות, אשר מחירן כואב מאד, ולפעמים לדורות ח"ו.

ודבר זה מצריך תפילה תמידית והשתדלות תמידית עם עינא פקיחא, לדעת עם מי הבנות מתחברות ומבלות, ואיפה, ומה נעשה בבית של החברות אשר הבנות לומדות ומבלות אתן.

וכן לענין הבנים. צריכים להתעדכן היטב עם מי מתחברים, ולהשפיע עליהם שילכו ויסעו בדרכים נכונים וישרים. וכמה שאפשר להחזיקן ולהעסיקן בבית (בבית כשר ונורמטיבי) הרי זה משובח. ויהי רצון שיקויים (תהלים קמד-יא וכו') פצני והצילני מיד בני נכר, אשר בנינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם מפיקים מזן אל זן, אלופינו מסובלים אין פרץ ואין יוצאת ואין צוחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שה' אלוקיו.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

יש באתר קטגוריה שלימה על חינוך ילדים – בכל מיני גילאים כדאי לקרוא ולהצליח !

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה