איך להכין עצמי להתעלות רוחנית ?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע שמיני | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע

איך להכין את עצמי לקבל התעלות רוחנית? משל למלך שצריך להגיע היום במשך היום לביתו, כי אז יש לו זמן להכין את הבית במאות פרטים, בין בסילוק חפצים לא הולמים ומתאימים, בין לנקות ולצחצח הבית, ולסדר את השולחן והמושב, ולפרוס מפה וכיבוד וכו' וכו', וכן הוא יכול להספיק להתרחץ כמו שצריך ולהפשיט בגדים צואים וללבוש בגדים נאים ונקיים, כמו כן ישנה בחינה כזאת בעולמינו הרוחני

פרשת השבוע שמיני | הכנה להתעלות רוחנית

להדפסה והורדה – עלון לשבת ברסלב – פרשת שמיני

וזהו (ויקרא ט-ד) "כי היום הוי"ה נראה אליכם".

ישנם כמה וכמה בחינות בדביקות וצמאון לה',

ישנה בחינה של (תהלים טז-ח) שויתי ה' לנגדי תמיד שקיימת בכל רגע נתון, ושייכת ונוהגת כל הזמן כל החיים,

דהיינו לשים לב ולהתעורר מכך שהשי"ת נמצא עמו אתו ועל ידו כל הזמן,

ודבר זה מחייב התנהגות הולמת למעמד, בישיבתו ותנועותיו ודיבורו והיראה וההכנעה, וכמבואר כ"ז היטב בדברי מו"ז מור"ם בתחילת שולחן ערוך אורח חיים (סימן א, ס"א). ועל כך כבר דיברנו בכמה וכמה מקומות.

ויש בחינה נוספת של (תהלים מב) כאיל תערוג על אפיקי מים, כן נפשי תערוג אליך אלקים, צמאה נפשי לאלקים לא-ל חי מתי אבוא ואראה פני אלקים.

שלכאורה קשה על משורר עוזינו דוד המלך, מאחר שהוא בעצמו היה מקיים מה שכתב שויתי ה' לנגדי תמיד, ובכל רגע ורגע מימי חייו, חש את השי"ת באופן מוחשי שהוא עמו בכל עת, וא"כ מה שייך להשתוקק לקיים בעתיד מתי אבוא ואראה פני אלקים, מה שעוד לא התקיים, הרי התקיים ומתקיים כל רגע?!

אלא ברור שבחינת מתי אבוא ואראה פני אלקים, היא בחינה ודרגה אחרת לגמרי, דהיינו גילוי אלוקי גלוי וממשי לעיני כל עם ועדה, כעין מה שהיה במתן תורה במעמד הר סיני, וכעין מה שהיה בכמה הזדמנויות כגון בקריעת ים סוף שבו ראתה שפחה על היום מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי כמו שאמרו חז"ל (מכילתא פ' שירה, פ"ג), וכגון מה שהיה לעתים בבית המקדש בזמן קיומו.

ואכן כך פרש"י וז"ל מתי אבוא ואראה פני אלקים. לעלות לרגל. ונתנבא כאן חורבן הבית, עיי"ש.

וישנה בחינה נוספת המוזכרת כאן, שהיא "היום ה' נראה אליכם" שהיא כעין הבחינה הראשונה, אלא שזו שייכת לעתיד הקרוב והמידי בו ביום, ובחינה זו מעניקה מרווח זמן לתקן ולסדר עכשיו הרבה ענינים.

משל למלך שצריך להגיע היום במשך היום לביתו, כי אז יש לו זמן להכין את הבית במאות פרטים, בין בסילוק חפצים לא הולמים ומתאימים, בין לנקות ולצחצח הבית, ולסדר את השולחן והמושב, ולפרוס מפה וכיבוד וכו' וכו', וכן הוא יכול להספיק להתרחץ כמו שצריך ולהפשיט בגדים צואים וללבוש בגדים נאים ונקיים,

כמו כן ישנה בחינה כזאת בעולמינו הרוחני שנותנת לנו אויר לנשימה וזמן להתרגש ולהתכונן למעמד החשוב "כי היום ה' נראה אליכם", ונותנת לנו זמן להתכונן כדבעי, בהסרת בגדים הצואים, דהיינו הרהור תשובה על מעשינו דיבורינו ומחשבותינו, וכן לקבל על עצמינו קבלות על העתיד, להיות יותר קרובים לה' ולעסוק בעבודתו ביתר רצינות, כבנים ועבדים יותר נאמנים לאבינו מלכינו.

וכמו שיש הבדל בין מי שקופץ מידית לתוך התפילה (כגון שהגיע לבית הכנסת, כשהציבור כבר התחילו תפילת העמידה – שמונה עשרה) והוא מצטרף מידית ללא הכנה לתפילה, לבין מי שמתכונן ביישוב הדעת לקראת התפילה והפגישה אישית בינו לבין קונו, שההבדל הוא עצום כמו שכל אחד יודע ומבין מעצמו.

הן במה שנוגע ליישוב הדעת וסידור דבריו, הן בהכנה הנפשית והנישמתית בהרבה בחינות, וכן הכנת גופו ולבושו לקראת המעמד.

כמו כן כשאדם מתכונן לפגישה הקרובה ממש, כל הזמן מוצא משהו חדש שמקודם לא נתן הלב אליו, ומסדר ומשפר, וכעין מי שמכין ביתו לביאת המלך, שכל הזמן מזיז חפצים ופותח במידה החלון לאיורור הבית, ומזיז הוילון לכאן ולשם, ומסדר הכסאות, ומכבד ומטאטא ושוטף את הבית וכנ"ל.

ויהי שנזכה להיות קשורים לכל בחינות הדביקות בה',

ונקיים : שויתי ה' לנגדי תמיד, ומתי אבוא ואראה פני אלקים, והיום ה' נראה אליכם.

בברכת התורה ולומדיה

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד ראש ישיבת ברסלב מאיר

מעשרות / תרומות להפצת יהדות בשמחה

שעל ידי מוסדות ברסלב מאיר – יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה