ואהבת לרעך כמוך

אמר רבי עקיבא זה כלל גדול בתורה – ואהבת לרעך כמוך. בית המקדש נחרב על עוון שנאת חינם חוסר פירגונים ואהבת חינם – אז מי שרוצה להחיש ביאת משיח צידקנו ובנין בית המקדש, שיתפלל על אהבת חינם – שהיא מצווה וחיוב מן התורה – ואהבת לרעך כמוך !

תפילה לאהבת חינם | ואהבת לרעך כמוך.

מלוקט מהספר "ליקוטי תפילות" של רבי נתן מברסלב.

רחם עלינו ברחמיך ותשכך כעסך מעלינו, ותמשיך רחמים וחיים ושלום עלינו ועל כל עמך ישראל לעולם. ותתן בלב כל אחד ואחד שירחם על חברו, ויאהב את חברו באמת אהבת נפש. ונזכה לקים באמת מצות "ואהבת לרעך כמוך", בכל לב בגוף ונפש וממון, אשר מצוה זאת היא כלל גדול בתורה (ויסוד של בנין בית המקדש ומידות טובות של היהדות). ותבטל כל מיני שנאה וקנאה וקנטור וניצחון דסטרא אחרא מן העולם. ולא יעלה קנאת אדם עלי ולא קנאתי על אחרים, רק יהיה שלום גדול ואהבה ואחווה ורעות בין כל עמך ישראל תמיד לעולם…

ועזרני והושיעני שאזכה לקים מצות (עשה) של "ואהבת לרעך כמוך" באמת בכל לבבי ונפשי ומאדי, שאזכה לאהוב את כל אחד מישראל בנפשי ומאדי בכל לבבי באמת.

ובפרט בכל יום ויום קדם התפילה תזכני לקבל עלי מצות עשה זאת באמת בשלמות כרצונך הטוב, באפן שאזכה על ידי זה לדבר דבורי התפילה לפניך בשלמות בכונה גדולה באמת. ותהיה תפלתי לנחת ולרצון לפני כסא כבודך, ותעלה ותנשא להיות כתר לראשך.

ויקים מהרה מקרא שכתוב: שאלו שלום ירושלים ישליו אוהביך. יהי שלום בחילך שלוה בארמנותיך. למען אחי ורעי אדברה נא שלום בך. למען בית יהוה אלהינו אבקשה טוב לך. שלום רב לאוהבי תורתך ואין למו מכשול. וכל בניך למודי יהוה ורב שלום בניך. וראה בנים לבניך שלום על ישראל. יהוה עז לעמו יתן יהוה יברך את עמו בשלום". עושה שלום במרומיו הוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן:

רבונו של עולם עזרני והושיעני שאזכה לשתק ולדם למחרפי ולמבזי נפשי, ולמקללי נפשי תדום, ואהיה מן הנעלבים ואינם עולבים שומעים חרפתם ואינם משיבים עושים מאהבה ושמחים בייסורים. ותזכני שלא אכון לצערם על ידי שתיקתי שאשתק להם, רק כל כונתי בשתיקתי יהיה מאהבה באמת, ותהיה בעזרי תמיד שאהיה נזהר בזהירות גדול שלא לביש ולחרף פני חברי ולא שום אדם שבעולם אפלו המחרפין ומבישין אותי, מכל שכן אותם שאינם מבישין אותי.ואהבת לרעך כמוך

אנא יהוה שמרני והצילני מעון החמור הזה של המלבין פני חברו ברבים – שאין לו חלק לעולם הבא ! ושמרני והצילני בכל עת שלא אביש שום אדם שבעולם מגדול ועד קטן, כי כבר נלכדתי בזה כמה פעמים, בשוגג ובמזיד באונס וברצון. "אמנם חטאתי ליהוה אלהי ישראל" ולכמה אנשים מישראל, אשר כולם כשרים וצדיקים כנגדי, ובישתי אותם כמה פעמים, והלבנתי פניהם ברבים, ושפכתי דמם כמים,

אבי שבשמים שמרני מעתה הצילני מעתה מעון החמור הזה ומכל העוונות שבעולם, ועזרני וזכני לתקן כל מה שפגמתי בעון זה מעודי עד היום הזה. ותסבב סיבות לטובה ברחמיך באפן שאזכה להתועד יחד עם האנשים שבישתי אותם ולפיסם באמת, עד אשר כלם ימחלו לי במחילה גמורה באמת ברצון טוב ובלב שלם ובנפש חפצה.

ולא ישאר עלי שום שנאה וקפדא משום אדם שבעולם, ולא שום טינא בלב, ומעתה תשמרני ותצילני תמיד שלא אלבין ולא אביש שום אדם שבעולם אפלו ביני לבינו, מכל שכן ברבים.

ולא אזלזל בכבוד של שום בר ישראל שבעולם, ולא אהיה בז לכל אדם, רק אזכה להכלל בכלליות ישראל עמך לאהב את כל אחד ואחד מישראל כנפשי ומאדי בכל לבבי באמת. ולקים מצות "ואהבת לרעך כמוך" באמת בשלמות כרצונך הטוב:

(אמר המעתיק : הוספנו קטע של תפילה לא מליקוטי תפילות) : ונזכה על ידי מצוות "ואהבת לרעך כמוך" לתקן שנאת חינם, שעל ידה נחרב בית מקדשינו תפארתינו וגדולתינו.., ונתחלל ונפלה קרן ישראל, ובאה הגלות, וצרות בגוף בנפש ובממון וייסורים על עמך ישראל – זכנו לקבל על עצמינו לקיים מצוות "ואהבת לרעך כמוך" באמת, בכל פעם בכל יום מחדש – על ידי מידות טובות שהצדיקים מלמדים אותנו ע"י תורתך הקדושה, שהיא יסוד חזק של היהדות, ונזכה שתרחם ותבנה בית המקדש למען שמך למען כבודך, ותשכון בתוכה לעד ולעולמי עולמים !!!

מאמרים קשורים לאהבת חינם ואהבת ישראל :

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה !

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה