ואהבת לרעך – תשמח עם הצרות שלך כי הכל ברחמים

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר קדושים | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

ואהבת לרעך – תשמח עם הצרות שלך כי הכל ברחמים מתוך העלון השבועי "שי עולמות" מאת ראש ישיבת ברסלב הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א.

(ויקרא יט-יח) "ואהבת לרעך כמוך, אני ה' ". איתא בדברי רבינו הקדוש מברסלב (ליקוטי מוהר"ן קמא, סימן קסה) ואהבת לרעך כמוך, אני ה', היינו שתקבל באהבה כל הרעות והייסורים הבאים עליך, כי ראוי שתדע, שלפי מעשיך אחר כל היסורים והרעות שיש לך, עדיין הוא (ה' יתברך) מתנהג עמך ברחמים, כי (לפי עומק הדין) היה מגיע לך יותר ויותר חס ושלום, לפי מעשיך.

ואהבת לרעך – תשמח עם הצרות שלך כי הכל ברחמים

ולפי זה יש לפרש את הפסוק כך: 'ואהבת לרעך' שתאהוב הרע שבא לך היינו הרעות והיסורים הבאים עליך חס ושלום, תקבלם באהבה, כי 'כמוך' כמו שאתה הוא, היינו לפי מעשיך "אני ה' " – בעל הרחמים (הוי"ה הוא שם של מידת הרחמים), עדיין אני מתנהג עמך ברחמים, כנ"ל. עד כאן.

כי השי"ת תמיד מתנהג עמנו במידת הרחמים. וכמו שכתוב (שמות לד-ו) ה', ה', א-ל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת,

וכתיב (דברים ד-לא) כי א-ל רחום ה' אלקיך, לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך,
וכתיב (תהלים עח-לח) והוא רחום יכפר עוון, ולא ישחית והרבה לאשיב אפו ולא יעיר כל חמתו,
וכתיב (שם פו-טו) ואתה אד-ני א-ל רחום וחנון, ארך אפים ורב חסד ואמת,
וכתיב (שם קג-ח) רחום וחנון ה' ארך אפים ורב חסד,
וכתיב (שם קיב-ד) חנון ורחום וצדיק,
וכתיב (דה"ב ל-ט) כי חנון ורחום ה' אלקיכם,
וכתיב (דברים יג-יח) ונתן לך רחמים ורחמך והרבך,
וכתיב (דניאל ט-ט) לאד-ני אלקינו הרחמים והסליחות,
וכתיב (זכריה א-טז) ושבתי לירושלים ברחמים,
וכתיב (ישעי' נד-ז) וברחמים גדולים אקבצך.
וכתיב (תהלים מ-יב) לא תכלא רחמיך ממני,
וכתיב (שם קיט-קנו) רחמיך רבים ה'.
וכתיב (שם קמה-ט) ורחמיו על כל מעשיו, ועוד רבים.

ואמרו חז"ל (ברכות ז.) הקב"ה מצלי "יהי רצון מלפני, שיכבשו רחמי את כעסי, ויגולו רחמי על מידותי ואכנס להם לפנים משורת הדין".

ואמרינן בירושלמי (ברכות פ"ה ה"ג) כמה דאנא רחמן בשמים, כך תהוון רחמנין בארעא.
ואמרו (שבת קלג:) הוי דומה לו, מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום.
ואמרו (פסחים פז:) אפילו בשעת כעסו של הקב"ה – זוכר את הרחמים.
ואמרו (ע"ז ג:) שהשי"ת עומד מכסא הדין ויושב על כסא רחמים.
ואמרו (ב"ר לג-ג) טוב ה' לכל ורחמיו על כל מעשיו (תהלים קמה), על הכל הוא מרחם,
ואמרו (שמ"ר יב-ג) בוא וראה רחמיו של הקב"ה, אפילו בשעת כעסו, ריחם.

ואיתא (אותיות דרבי עקיבא ה"א) אמר הקב"ה במידת הרחמים בראתי את העולם, ובמידת הרחמים אני מנהיגו, ועתיד אני לחדשו במידת הרחמים.

ואיתא בזוה"ק (פ' משפטים, דף קו:) קב"ה מלא רחמיו איהו, אפילו על בעירי ועופי מטאן רחמוי, ואי עלייהו מאטון רחמוי, כל שכן על בני נשא, ואי על חייבין מטאן רחמוי, כל שכן על זכאין.

ואיתא בזוה"ק (פ' נשא, דף קלג.) אשרי העם שה' אלוקיו (תהלים קמד-טו), רחמי דרחמי.
ואמרו (שם פ' אמור, דף צב:) בעובדא דלתתא אתער עובדא דלעילא, אם מתנהג בר נש ברחמי לתתא, אתער רחמי על ההוא יומא, ואתעטר ברחמי בגיניה.

והנה מי יאמר זכיתי לבי טהרתי מחטאתי (משלי כ-ג), הרי בכל יום ויום פוגמים ונכשלים בהרבה דברים וענינים, וגם מחסרים אנחנו הרבה מחובותינו בעבודת ה' ועשיית רצונו, ואילולי רחמיו יתברך, אוי מה היה לנו. וכבר אמרו חז"ל (שבת קנא:) המרחם על הבריות מרחמים עליו מן השמים.

ויהי חלקינו בין המרחמים בתמידות.
בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

לחץ כאן להורדה והדפסה של העלון לשבת 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה