חדשות

אשרי מי שמתפלל תמיד עבור ישראל בכל מקום שהם, ובמיוחד עבור יושבי ארץ ישראל וירושלים, אשר אותם בחר ה', ובמיוחד עבור יהודים הנמצאים בצרה ובמצב קשה (בגשמיות, וק"ו ברוחניות. ולפ"ז יתכן שיש להרבות תפילה ולהקדים תפילתינו עבור אחינו הנמצאים במצב רוחני קשה ברח' שנקין בתל אביב, ובשכונת רחביה בי-ם, ובכפר שמריהו והרצליה פיתוח וחיפה, ויהדות רוסיה וסביבותיה, וסקנדינביה וכו' וכו', כי גדול המחטיאו יותר מן ההורגו.

ומי שהוא ודורותיו בסכנה רוחנית וקרוב לאבד עוה"ב ולנחול גיהנום הוא הרבה הרבה יותר מסכן, וצריך הרבה יותר רחמים ממי שבסה"כ גופו בסכנה בלבד, ואין סכנה לנשמתו.

ותפילה של יחיד עבור כלל ישראל אפי' על מצבם הגשמי היא חביבה ביותר לפני כסא הכבוד, וכמו שמצינו אצל גדעון (שופטים ו, יג וכו') ויאמר גדעון ויש ה' עמנו, ולמה מצָאַתנו כל זאת, ואיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו וגו' ויפן אליו אליו ה' ויאמר לך בכוחך זה והושעת את ישראל.וכדפרש"י והוא מחז"ל שאמר גדעון להקב"ה, אם צדיקים היו יוצאי מצרים – עשה לנו בזכותם, ואם רשעים היו, כשם שעשית להם ניסים כך עשה לנו ניסים, א"ל הקב"ה חייך סניגוריה על בני אתה מדבר, כדאי אתה שאדבר עמך "לך בכוחך זה והושעת את ישראל".

וכדאיתא בזוה"ק (השמתות לס' נח דף סז ע"ב – בדף רנד ע"ב) בא משה והתפלל והגין על דורו, כיון שאמר הקב"ה (שמות לב) סרו מהר מן הדרך, מיד עמד משה בתפילה ויחל משה וגו' (שם) עד שאחזתו חלחלה, רבנן אמרי לא הניח משה להקב"ה עד שנתן נפשו עליהם מן העולם הזה ומן העולם הבא דכתיב (שם) ואם אין  – מחיני נא מספרך אשר כתבת וכו'.. בגין דניחא ליה להקב"ה מאן דיימר טבא על בנוי, מנא לן ? מגדעון בר יואש דלא הוי זכאי ולא בר זכאי (פי' לא היה צדיק ולא בן צדיק) ומשום דאמר טיבותא על ישראל, אמר ליה קב"ה "לך בכוחך זה והושעת את ישראל מיד מדין", מהו "ברוחך זה" ? טיבותא דאמרתעל בני.

ומתוך זה משתלשל למטה שגם בני תורה ועובדי ה' מתעניינים בחדשות, לדעת מה קורה כדי להתפלל על ישראל, אבל באמת ידוע מהמציאות שככל שמתעניינים יותר ויותר בחדשות, מתפללים פחות ופחות על ישראל. ומתוך הנ"ל שיש ששורפים הרבה זמן יקר ומבטלים הרבה מאד מתורה ויראה ועבודה ויש גם משתעבדים לעתונים ורדיו שבלאו הכי צריכים להזהר מכל כלי התקשורת.

וראה מה שכתב רבינו יהודה החסיד בספר חסידים (סי' תתשז) אם יאמר לך אדם "דבר סתר אני יודע", תן לי אמונתך ( = הבטחתך), או תשבע לי שלא תגלה – אל תעשה, ואל תהי להוט אחר סתרים (פי' סודות בני אדם) וחידושים (פי' חדשות) כי אלה מסירים לב האדם מן התורה", עכ"ל.

הרי שאפי' בזמן ר"י החסיד שעוד לא היו עתונים וכו' חשש מביטול תורה כנגד כולם, עבור שמיעה כל שהיא, ומה נענה בדורינו שיש חדשות ועדכונים ודפים מלאים מהנ"ל שאפשר לבלות שעות רבות כל יום ויום בשריפת הזמן, וק"ו שיש סכנות רוחניות של ממש כשנמשך להיות מעודכן היטב ע"י ששומע פורקי עול ורחוקים מתורת אמת אפי' מהמסורתיים ודתיים הנקראים בזה"ז חרדים, וגם מי שנכנס לרדיו בקלי קלות בסיבוב מועט של הכפתור נמצא בגיהנום ממש, ואין להאריך.

ובאמת בלי חדשות החיים יותר רגועים ואיכותיים. מכל הבחינות כולם. ומה שצריכים לדעת ומה שנוגע לתפילה בין כך יודעים מהר מאד כי הרי בתוך עמך אנכי יושב, וגם הרי בין כך צריכים להתפלל תמיד על עם ישראל.

ובאמת בשבת קודשצריכים להזהר מלשרוף את היום הגדול והקדוש בקריאת עתונים שיש בהם ידיעה מעניני משא ומתן ע"כ.

וקשה מאד להימלט מלהסתכל בפרסומות וידיעות בנושא זה. וק"ו שרובם ככולם ג"כ מלאי פוליטיקה ולשון הרע ודעות משובשות. רחמנא לישזבן, רחמנא ליצלן.

ויהי רצון שנזכה להתחזק בלימוד התורה הקדושה ושמירת הזמן

בברכת התורה וכטו"ס

ברסלב מאיר

אז תנצלו את הזמן חברים להרים תפילה (אפי' כמה מילים) לטובת וישועת עם ישראל

יהודי יקר, תקדיש 2 דקות תפילה,  סה"כ 2 דקות מהחיים לטובת ואהבת ישראל !! 

https://www.breslevmeir.com/תפילות-לישועת-ישראל 

הראה עוד

מאמר מקושר