חיזוק האמונה | פרשת השבוע משפטים

חיזוקים באמונה | כן, צריך לדבר אמונה עוד ועוד.., לא להרדם לא לישון להחדיר אותה ואת יסודות האמונה ודרכי היהדות עוד ועוד כי היצר הרע והסטרא אחרא עורבים בצד לבלבל ולהפיל… מאת ראש ישיבת ברסלב הרב ויזנפלד !

חיזוק האמונה.

בס"ד, לכבוד… אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך משהו השייך ל- פרשת השבוע משפטים.

כתוב ב- פרשת השבוע משפטים (שמות כא, א) "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם".

ופירש רש"י אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר, אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר "אשר תשים לפניהם" כשולחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם. ע"כ.

והנה כל מחנך אמת [ובפרט בדורינו] יודע, שכל דבר יסודי ועקרוני, שנראה להיות פשוט ומובן מאליו, אעפ"כ הוא צריך הסברה מקיפה, ושינון, וחזרה, עד שיקלט וידבק היטב היטב בעומק הנשמה !

ולא רק אצל ילדים, אלא גם אצל נערים, ואצל אברכים, ואצל כל אדם, אפילו אצל זקן, ואפילו אצל גוסס סמוך למיתתו [ויש צד שאדרבא אז צריך יותר ויותר חיזוק, כי השטן מבלבל כדי לקטרג ח"ו].

ניקח לדוגמא עיקר העיקרים הלא היא אמונתינו הקדושה, וכי יש דבר פשוט וברור יותר מזה, וכי יש דבר יותר ידוע ומפורסם ופשוט מזה, והלא כל תינוק ותינוקת וזקנים וזקנות, יודעים מכך ומדברים מכך, ועוסקים בכך כל הזמן.

ואעפ"כ.. אעפ"כ הדבר צריך חיזוק.

והרבה פעמים צריך הסבר [מקיף בנושאי האמונה וריבוי דיבורים בנושא כדי להחדיר עמוק את הנושא כנ"ל].

כגון אנשים וילדים שהתפללו בכל כוחם הרבה זמן במשך תקופה על דבר מסויים, כגון תפילה לרפואת פלוני, צדיק בדור, או קרוב.

ולבסוף התפילה לא פעלה, והנ"ל נפטר ! יש ילדים נשים ומבוגרים שנשברים מכך, ונשברת ונסדקת ח"ו אמונתם מכך,

וצריכים איפוס ההשקפות הנכונות, והסבר, וחיזוק של האמונה, ואין לזלזל כלל בכך,

ויש לתת את הדעת לעסוק בכך, ואם יזלזל בכך – חלילה יוכל להגיע הדבר עד כדי קריסת הבנין ח"ו.

וכן לפעמים מסתובבים בראשם קושיות על האמונה הקדושה, או על אירועים כמו רציחת מיליוני קדושי השואה האיומה ובתוכם מיליון ילדים שלא טעמו טעם חטא. וכיוצ"ב רבים מאד.

ועל כל זה וכיוצ"ב נאמר "אשר תשים לפניהם" שתבאר הדברים היטב היטב.

וכן יש דברים הקשורים עם "אמונת חכמים" וגודל חשיבות וכח הצדיקים, ובפרט צדיקי האמת, שטעונים ביאור רחב, ויש להסבירם היטב, וכן אע"פ שכולם יודעים שיש לאדם בחירה, אמר רבינו ז"ל מ- ברסלב שהבחירה היא כפשוטו, אם רוצים עושים, ואם לא – לא עושים !

וביאר מוהרנ"ת שאע"פ שלכאורה אין כאן חידוש, מ"מ ראויים הדברים להיאמר, כי לפעמים נדמה לאדם שעכ"פ בנושא ובענין מסויים-אין לו בחירה מכיוון ששקוע בדבר וקשה לו להתנתק מהרגלו, ובאמת אינו כן, כי יש בחירה תמיד.

ויש דברים פשוטים, כגון שכל העוה"ז הבל הבלים, והעיקר הוא העולם הבא ולשם צריך להיות מגמת פנינו בכל מה שאנחנו משתדלים בעוה"ז, שאעפ"כ שהדבר פשוט, מ"מ העלמה עצומה, ויש לבאר ולהתחזק, ולחזק אחרים בכך שוב ושוב.

וכן יש להיזהר ולהשתדל בכך, אפילו בדברים הנראים פשוטים ומובנים.

כי ידוע שיש חוקים ויש משפטים. חוקים-הם הדברים שהם מעל שכלינו, ואין טעם מובן לשכל האדם למה ועל מה.

ומשפטים – הם הדברים המובנים, וקרובים לשכל האדם. וקאמר הפסוק שאפילו "אלה המשפטים" הברורים והשכליים ומובנים לכל אדם, בכל אופן "תשים לפניהם" ותבאר שוב ושוב הדק היטב כי גם הם צריכים ביאור וחיזוק.

 

הפרשה פורסמה לרפואת העיניים של יורם בן ג'נין (שהניתוח יעבור בשלום ולברכה ורפואה שלימה).

ולעילוי נשמת דוד בן דוברו ובניהו כ"ט שבט. מיכאל בן פבל ט"ו בשבט התשע"ו

ת.נ.צ.ב.ה

 

בברכת התורה ולומדיה

ראש ישיבת ברסלב מאיר >> ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

 

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה