חינוך ילדים | פרשת שופטים

כמה מילים על חינוך ילדים על פי פרשת השבוע שופטים – על פי יסודות והשקפת תורה של ראש ישיבת ברסלב ירושלים.

חינוך ילדים | פרשת השבוע שופטים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת שופטים.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע.

וזהו (דברים טז-י, וכו') "כי תקרב אל עיר להלחם עליה.. לא תחיה כל נשמה, כי הַחַרֵם תחרימֵם.. למען לא יְלַמְדוּ אתכם לעשות בכל תועבותיהם.. וחטאתם לה' אלקיכם".

למדנו מהפסוק הזה שני יסודות חשובים ביותר:

א)

שהסביבה השלילית משפיע מאד לרע לכל הסביבה,
הן ליחיד הן לכלל, ולבסוף האדם לומד מהם ועושה כמעשיהם וחוטא ומרשיע כלפי ה' ותורתו הקדושה.

ב)

שצריכים להתרחק מאד מאד מהסביבה והסובבים המשפיעים לרע,
ואם אפשר להתרחק מהם עד קצה האחרון מה טוב, כולל ניתוק מוחלט.
(ואם היה ניתן למגר את התופעות ומעשים שליליים – היה נפלא.
ואם עוד היה ניתן לשנותם ואת השקפותיהם המעוותות – הי' פלא פלאים).

והנה עצם היסוד הראשון – מבואר היטב בדברי הרמב"ם (הלכות דעות פ"ו ה"א) וידוע ומוכר לכל אחד שכך היא המציאות.
וזה לשונו: דרך ברייתו של אדם להיות נמשך בדעותיו ובמעשיו אחר רֵעָיו וחביריו ונוהג כמנהג אנשי מדינתו.
לפיכך צריך האדם להתחבר לצדיקים וליישב אצל החכמים תמיד כדי שילמד ממעשיהם, ויתרחק מן הרשעים ההולכים בחושך,
כדי שלא ילמד ממעשיהם, הוא ששלמה אומר (משלי יג-כ) הולך את חכמים וחכם, ורועה כסילים יֵרוֹעַ,
אומר (תהלים א-א) אשרי האיש [אשר לא הלך בעצת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, כי אם בתורת ה' חפצו ובתורתו יהגה יומם ולילה].

וכן אם במדינה שמנהגותיה רעים, ואין אנשיה הולכים בדרך ישרה – ילך למקום שאנשיה צדיקים, ונוהגים בדרך טובים.
ואם היו כל המדינות שהוא יודעם ושומע שמועתם נוהגים בדרך לא טובה, כמו בזמננו,
או שאינו יכול ללכת למדינה שמנהגותיה טובים, מפני וכו' – ישב לבדו יחידי.
ואם היו רעים וחטאים שאין מניחים אותו לישב במדינה,
אא"כ נתערב עמהם ונוהג במנהגם הרע – יצא למערות ולחוחים (פ"י קבוצת קוצים) ולמדברות ואל ינהיג עצמו בדרך חטאים,
כענין שנאמר (ירמיה ט-א) מי יתנני במדבר מלון אורחים, עכ"ל הזהב.

נוער מנוער

והנה בעוונותינו הרבים בדור שלנו לעינינו יום יום נערים ונערות יוצאים לתרבות רע ופורשים מדרכי חיים,
דרכי אבות ודרך התורה הקדושה, על ידי שמתחברים ועומדים בקשר (אפילו פלאפוני וטלפוני וכו' וכו') עם נערים ונערות שהי' אסור שיהי' להם שום קשר אִתָם, והיו אמורים להתרחק ולהתנתק מהם לגמרי לגמרי,
וע"י שלא עשו כן, לאט לאט לא סלדו מהם, ואדרבא התקרבו אל דעותיהם ומעשיהם הלא טובים ולא בריאים, עד שלמדו ממעשיהם והשקפותיהם המשובשות ונהיו כמותם למגינת לב הוריהם ומוריהם וכל הסביבה הבריאה.

מגיפה

ודבר זה בעוונות הוא במימדים של מגיפה, ואשרי מי שיש לו יד בעצירת המגיפה, ובהצלת נשמות ישראל מרדת שחת.

ולכן ג"כ הורים ומורים צריכים להזהר מלהדביק נער או נערה צדיקים אם כאלה שאין לא צדיקים,
אע"פ שהכוונה רצויה כדי לקרבם לה' ולדרך, כי ח"ו (ובעוונות הדבר הווה) במקום שהצדיק יקרב את ההפוך, ההפוך יגרום שהצדיקים יתרחקו ויתקלקלו.

ודברים כאלה קורים ג"כ אצל מבוגרים (כי לא כל אחד מסוגל לקרב ולא להנזק), קל וחומר אצל נערים שהם יותר קלי דעת, והעולם הגדול מעניין ומסקרן אותם, ומגרה אותם.

ויהי רצון

שנהי' אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמו יתברך ועושי רצונו.

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה