ישיבת ארץ ישראל בזכות ולא בכוח !

ישיבת ארץ ישראל היא רק מאת השם יתברך ברחמיו !

(ויקרא כה-ב) "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם ושבתה הארץ שבת לה'". איתא כאן במדרש אגדה על טעם מצוות שמיטה, וזה לשון המדרש :

ישיבת ארץ ישראל בזכות ולא בכוח !

בוא וראה שרצה הקב"ה בישראל ונתן להם ארץ חמדה, נחלת צבי, צבאות גוים (ירמיה ג-יט).
אמר הקב"ה זירעו שש שנים והשמיטו שביעית, כדי שתדעו שהארץ שלי, ואני נתתיה לכם מורשה
שנאמר 'כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם' – לא בחרבך ולא בקשתך (לא בכוח וכלי מלחמה – ירשת את הארץ) אלא, אני (השם אלוקינו) נותן אותה (את ארץ ישראל) לכם.
והם לא עשו כן, אלא חטאו ולא שמטו שמיטין ויובלות, וגרמו לעצמם גלות שנאמר (ויקרא כו-לה) כל ימי השמה תשבות.

וכמה טובות איבדו ישראל עד יערה רוח ממרום, עד ישוב [השי"ת לרחם על עמו] עד יכונן ועד ישים [הקב"ה] את ירושלים תהילה בארץ (ישעיה סב-ז). עד כאן לשון המדרש.

והנה נקודה הראשונה

שיש ללמוד מהמדרש גם במעלה, יש לשים לב במה שאמר המדרש "לא בחרבך ולא בקשתך" (ירשת את הארץ) אלא "אני נותן [הארץ] לכם". כלומר אע"פ שנתתי לכם נשק חרב וקשת צבא וחיילים גיבורים, והפעלתם אותם, שלא יעלה בדמיונכם, שזוהי סיבת הצלחתכם, ולכן אתם יושבים בארץ ישראל, לא כן הוא, אלא 'אני נותן לכם הארץ', ורק מרצוני הטוב אתם ירשתם אותה ויושבים אתם בה !

ודבר זה נוהג יום יום, יום יום, וכל יושבי ארץ ישראל יודעים את זה ומרגישים את זה,
כי רק בגלל רחמי שמים אנחנו נמצאים ויושבים בארץ ישראל, ויום אחד לא פסקו הסכנות הרבות בכל המישורים, הם בבחינה בטחונית פשוטה, בכל יום יש סכנות קיומיות והרבה חזיתות מסוכנות, גם מבפנים גם מבחוץ, גם מקרוב גם מרחוק,
ואילו באנו לפרט כל הסכנות האמיתיות הקיומיות שהיו בעבר ושהן נמצאים ומשתנים עד עצם היום הזה, הזמן יכלה והם לא יכלו.

ורק רחמנותו יתברך ואהבתו אלינו – הם כל סוד קיומנו כאן בארץ הקודש.

אלא שגם הסכנות מכל העולם בבחי' דיפלומטית ואביזרייהו, וכל הסכנות הכרוכות והנמשכות מכך, מכל אירופה, מרוסיה וגרורותיה. מכל העולם הערבי והאיסלמי, וגם מארה"ב! (הידידה הגדולה בע"מ), גם סכנות אלה מפחידות ומלוות אותנו יום יום. ואין מנוחה לעם ישראל, אפילו יום אחד, ואפילו שעה אחת, כנודע כל זה מהמציאות האכזרית, ורק השי"ת ברחמיו המרובים מרחם ושומר עלינו.

והנה גם יש הרבה מאד סכנות רוחניות ורדיפת הדת במדינת ישראל, כלפי שומרי הגחלת ומקפידים על לימוד וקיום תורתינו הקדושה – וגם בזה אנו תלויים בחסדי ורחמי ה' יום יום. שהגזירות והרעיונות לגזירות מתחדשים חדשים לבקרים, ואין שקט ואין שלוה.

הנקודה השניה

היא מה שכתוב במדרש, וז"ל והם לא עשו כן אלא חטאו.. וכמה טובות איבדו ישראל.. עד יכונן ועד ישים ה' את ירושלים תהילה בארץ. ע"כ.
דהיינו שהחטא והעוון והפשע של יושבי ארצינו הקדושה, גרם לנו הגלות המר והארוך הזה, וכמה וכמה וכמה טובות אבדנו, ואנו סובלים עד עצם היום הזה.

[והנה אעפ"כ רחמי השי"ת ואהבתו את עמו ישראל, אשר אין להם קץ, החזיר לנו זה כמה שנים האפשרות לחיות בארצינו הקדושה חמדת כל הלבבות, ולנשום את אוירה הצח, ולעסוק בה בתורתו הקדושה ולקיים מצוותיו אע"פ שעדיין אנחנו בגלות כפולה, תחת שילטון הגוים, ותחת שילטון הפורקי עול תורה ומצוות, והלואי אחינו החילונים הטועים בדרך, ומנסרים את הענף עליו יושבים וחיים, ומשתדלים בכך בשקיקה במרוב טימטום, מבלי והבין ההשלכות של מעשיהם, ושבראש ובראשונה פוגע ומזיק גם לרצונם לשבת בארץ, ועדיין אין כל עמ"י היושבים בארץ הקדושה נקיים מחטא וכו'.

מ"מ רחמיו שאין להם סוף, הם המבצר הגדול שלנו, ואנחנו בידיו כל כולינו.

ויהי רצון שימשיך לרחם עלינו, מעתה ועד עולם, אע"פ שאנחנו כמו שאנחנו.

בברכת התורה ולומדיה
מוסדות ברסלב מאיר ירושלים

תרומות / מעשרות / צדקה / פדיון נפש

לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

כנסו לטעום טעם של ברסלב

לקט פרשות : פרשת השבוע ברסלב

רוצים לענג את שולחן השבת עם הילדים ? הורידו סיפורים ומאמרים קצרים – פרשת השבוע לילדים

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה