כל הסגולות וכל הברכות נמצאות בתורה | פרשת בחוקותי

פרשת השבוע בחוקותי | ראש ישיבת ברסלב מאיר – מסכם את כל הסגולות לכל הישועות ולכל הברכות בעסק קטן אחד ופשוט שמוטל על כל יהודי…

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת בחוקותי.
לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

כל הסגולות וכל הברכות נמצאות בתורה

וזהו (ויקרא כו-ג) "אם בחוקותי תלכו.."

דהיינו שאם בחוקותי תלכו – תזכו לכל הברכות, ולכל הישועות, ולכל ההצלחות,
כמ"ש במפורש: "ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה והשיג לכם דיש את בציר ואכלתם לחמכם לשובע וישבתם לבטח בארצכם, ונתתי שלום בארץ ורדפתם את אויבכם ופניתי אליכם והפריתי אתכם והרביתי אתכם ונתתי משכני בתוככם והתהלכתי בתוככם".
ופרש"י "אם בחוקותי תלכו", יכול זה קיום המצוות?
כשהוא אומר "ואת מצוותי תשמרו" הרי קיום המצוות אמור,
הא מה אני מקיים "אם בחוקותי תלכו"- שתהיו עמלים בתורה. ע"כ.

ואמרו חז"ל (עבודה זרה ה.) תנו רבנן "אם בחוקותי תלכו"- אין 'אִם' אלא לשון תחנונים,
ואמרו בתורת כהנים (כאן) אם בחוקותי תלכו – [מהי לשון 'אם' שהוא לשון בקשה ותחנונים?] מלמד שהמקום מתאוה שיהיו ישראל עמלים בתורה,
וכן הוא אומר "לו עמי שומע לי, ישראל בדרכי יהלכו, כמעט אויביהם אכניע, ועל צריהם אשיב ידי" (תהלים כא-יד).
לו הקשבת למצוותי, ויהי כנהר שלומך, וצדקתך כגלי הים, ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך, כמעותיו [היינו כמעיים של הים, דהיינו דגי הים], לא יכרת ולא ישמד שמו מלפניו. (ישעיה מח, יח-יט),
וכן הוא אומר מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אותי, ולשמור את כל מצוותי כל הימים למען ייטב להם ולבניהם לעולם (דברים ה-כו).
מלמד שהמקום מתאוה שיהיו עמלים בתורה [ולכן נאמר "אם בחוקותי תלכו" – כלומר הלואי שתהיו עמלים בתורה]. ע"כ.

מעלת ושמחת התורה

ואמרו חכמינו ז"ל (ברכות ה.) הקב"ה נתן להם תורה לישראל ושמח.
ואמרו (ברכות ו.) מנין לשנים שיושבים ועוסקים בתורה ששכינה עמהם? שנאמר (מלאכי ג-טז) אז נדברו יראי ה' איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע, ומנין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה ששכינה עמו? שנאמר (שמות כ-כא) בכל מקום אשר אזכיר את שמי, אבוא אליך וברכתיך.
ואמרו ( ירושלמי שבת טו-ג) לא נתנו שבתות וימים טובים אלא לעסוק בדברי תורה,
ואמרו (עירובין נד.) הקב"ה נתן תורה לישראל – סם חיים לכל גופו. ואמרו (פסחים פז:) לא הגלה הקב"ה את ישראל לבבל, אלא כדי שיאכלו תמרים ויעסקו בתורה.
ואמרו (ע"ז ב.) לעתיד לבא מביא הקב"ה ספר תורה ומניחו בחיקו ואומר "מי שעסק בה – יבא ויטול שכרו".
ואמרו (שם ג:) הקב"ה יושב ועוסק בתורה.
ואמרו (דבר' ז י' ) אמר לישראל, בני לא תהא תורתי עליכם כאדם שיש לו בת בוגרת והוא מבקש לכנוס אותה אצל מי שמוצא.
ואמרו (שם ח ו' ) אמר הקב"ה אם קריתם את התורה מצוה וחסד אתם עושים על עולמי, שאלמלא התורה – כבר היה בעולם חוזר לתוהו ובוהו.

בעלי תורה

ואמרו (קה"ר ז-כג) עתיד הקב"ה לעשות צל וחופה לבעלי מצוות אצל בעלי תורה.
ואמרו (תנא דרבי אליהו א) א"ל הקב"ה לישראל אע"פ שאתם עושים מלאכה כל ששת ימים, שבת יעשה כולו תורה.
ואמרו (שם יא-ג) אמר הקב"ה לא נתתי את ארץ ישראל, אלא כדי שיקראו וישנו ויעסקו בתורה וכו'.

מכל אלו מאמרי חז"ל וכיוצא בהם רואים כמה חיבב ורצה הקב"ה שישראל יעסקו בתורה.
וכתיב (ישעיה מב-כא) ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
וכתיב (שמות יג-ט) למען תהיה תורת ה' בפיך,
וכתיב (מלאכי ג, כב) זכרו תורת משה עבדי, וכתיב (תהלים עח, א) האזינה עמי תורתי.
וכתיב (ירמיה לג-כה) אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי.
וכתיב (משלי ג-א) בני תורתי אל תשכח,
וכתיב (שם ד,ב) תורתי אל תעזובו.

ואשרי העוסק בתורה החביבה תמיד לפני ה' ככל יכולתו.
וזוכה לכל הנזכר לעיל, ויותר…

בברכת התורה וכטו"ס
ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"
הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

רוצים ברכה אמיתית לנצח נצחים ?

בואו להיות שותפים בלימוד התורה, של עשרות לומדי התורה בשמחה על פי דרכו של רבינו נחמן מברסלב המתעלים בלימוד התורה ובתפילה, במידות טובות ושמחת המצוות

קח לך מליץ טוב לעד ולנצח נצחים

החל מ78ש"ח בחודש | אחזקת לימוד בחודש של בחור בישיבה סה"כ בזיל הזול 400ש"ח

וכל הזכויות של הלימוד שלו נזקפות עבורך!

כמה בחורים תרצה להחזיק ?

צלצלו 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה