לימוד התורה ועבודת השם תלוי במסירות הנפש

פרשת ויקרא | מסירות נפש ללימוד התורה

(ויקרא א-יג) "והקריב הכהן את הכל, והקטיר המזבחה, עולה הוא, אשר ריח ניחוח לה'".

וכן לעיל (א'-י') כתיב: והקטיר הכהן את הכל המזבחה, עולה, אשה ריח ניחוח לה'.
וכן לקמן כתיב (א-יז) והקטיר אותו הכהן המזבחה.. עולה הוא, אשה ריח ניחוח לה'.

והנה כדי שאדם יצליח להיות תלמיד חכם כהלכתו, ולהיות עובד ה' כמו שצריך, צריך לוותר הרבה על הרבה הבלי עולם הזה, ולהיות שקוע כולו בכל ימיו ולילותיו בעסק התורה ועבודת ה'.

וזה לשון הרמב"ם ז"ל

(הלכות תלמוד תורה פ"ג) בשלושה כתרים נכתרו ישראל, כתר תורה, כתר כהונה – וכתר מלכות.
כתר כהונה – זכה בו אהרן. כתר מלכות – זכה בו דוד. כתר תורה – הרי מונח ועומד ומוכן לכל ישראל, שנאמר (דברים לג-ד) תורה ציוה לנו משה, מורשה קהילת יעקב. כל מי שירצה יבא ויטול.

שמא תאמר שאותם הכתרים גדולים מכתר תורה? הרי הוא אומר (משלי ח-טו, טז) בי מלכים ימלוכו, ורוזנים יחוקקו צדק, בי שרים ישורו. הא למדת, שכתר תורה – גדול משניהם (ה"א) :

אמרו חכמים (הוריות יג) ממזר תלמיד חכם, קודם לכהן גדול עם הארץ, שנאמר (משלי ג-טו) יקרה היא מפנינים, מכהן גדול שנכנס לפני ולפנים (ה"ב):

אין לך מצוה בכל המצוות כולם שהיא שקולה כנגד תלמוד תורה, אלא תלמוד תורה כנגד כל המצוות כולן (ה"ג):

תחילת דינו של אדם – אינו נידון אלא על התלמוד, ואח"כ על שאר מעשיו (ה"ה):

מי שנשאו לבו לקיים מצוה זו כראוי, ולהיות מוכתר בכתר תורה – לא יסיח דעתו לדברים אחרים, ולא ישים על לבו שיקנה תורה עם העושר והכבוד כאחת: כך היא דרכה של תורה: פת במלח תאכֵל, ומים במשורה תשתה, ועל הארץ תישן, וחיי צער תחיה ובתורה אתה עמל, ולא עליך הדבר לגמור, ולא אתה בן חורין ליבטל הימנה. ואם הרבית תורה – הרבית שכר. והשכר לפי הצער. (ה"ו):

שמא תאמר: עד שאקבוץ ממון אחזור ואקרא. עד שאקנה מה שאני צריך ואפנה מעסקי ואחזור ואקרא, אם תעלה מחשבה זו על לבך – אין אתה זוכה לכתרה של תורה לעולם, אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך ארעי. ולא תאמר "לכשאתפנה אשנה" – שמא לא תפנה (ה"ז):

כתוב בתורה (דברים ל, יב) לא בשמים היא וגו' – לא בגסי הרוח היא מצווה. (ה"ח):

דברי תורה נמשלו כמים, שנאמר (ישעיה נה-א) הוי כל צמא לכו למים, לומר לך: מה מים – אינם מתכנסים במקום מדרון, אלא נזחלים מעליו ומתקבצים במקום אשבורן, כך דברי תורה אינם נמצאים בגסי הרוח, ולא בלב כל גבה לב, אלא בדכא ושפל רוח שמתאבק בעפר רגלי החכמים, ומסיר התאות ותענוגי הזמן מלבו. (ה"ט):

(ה"יב) אין דברי תורה מתקיימין במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה. אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה. אמרו חכמים (ברכות סג:) דרך רמז (במדבר יט-יד) זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה באוהלי חכמים. ועיין שם כל דבריו הנפלאים.

וקרמיז לן קרא,

שאע"פ שדרושה הקרבה עצמית עצומה, אבל להצליח באמת עדיין זה לא מספיק, כי הרבה תלוי באשתו, שאם היא מבינה מהו תורה ועמל התורה, והיא ג"כ מוכנה למסור את נפשה לעשות נחת רוח לה' – אזי הוא יצליח, ואם לא – לא. וכמו שרואים בחוש, וכמו שאמר רבי עקיבא (כתובות סג.) שלי ושלכם – שלה הוא.

וזה בחי' "והקריב הכהן את הכל… עולה היא".

היינו בודאי שצריך הקרבה עצמית, אבל כדי שיצליח להתעלות באמת בבחי' 'עולה היא', צריך ג"כ שהאשה תרצה לעשות ריח ניחוח לה'. והדברים פשוטים.

ויהי רצון שנזכה להרבות בעסק התורה ועבודת ה'.

בברכת התורה וכטו"ס מוסדות ברסלב מאיר

ראש ישיבת נצח מאיר הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

שיעור תורה ,ישיבת ברסלב

עיזרו לישיבה לגדול | תמכו במסירות הנפש של האברכים והבחורים המתעלים במידות טובות ולימוד התורה

כל תרומה תתקבל בברכה ניתן גם בהוראת קבע (למוסד אישור לסעיף מס 46).

ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או להצלחה עם תפילה 40 יום בקברי צדיקים

זכות התורה מסוגלת מכל הסגולות – ושיתקבלו התפילות בחן וברחמים

צלצלו 050-4161022

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה