לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו

לשם יחוד קודשא בריך הואהשל"ה הקדוש מביא נוסח "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה על ידי ההוא טמיר ונעלם". ויש נוסחאות, או עם התוספת שמופיעה בסידורים בתפילה "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו"

 

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו

זו הצהרת ייחוד השם יתברך בעולמו, לשם – אני עושה מצווה זו לשם בעבור, ייחוד – לייחד, קודשא בריך הוא – הקדוש ברוך הוא, ושכינתה – היא מלכותו ית'. בדחילו ורחימו – ביראה ואהבה.

כדי להבין קצת את עומק המושג, הבאנו מאמר על סוד ייחוד השם מליקוטי הלכות של רבי נתן מברסלב.

ובשביל זה סופרין ספירת העומר שבע שבתות קודם קבלת התורה, שהוא הכנה לקבלת התורה, כי הנפת העומר שעורים הוא בשביל להמשיך עי"ז אמונת השגחתו הפרטית שהוא יסוד כל התורה כלה כנ"ל.

ובשביל זה היו מניפין אותו בכל הששה קצוות, כי בזמן בית המקדש היה מוליך ומביא את קורבן עומר השעורים, למי שארבע רוחות העולם שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו,

כדי לקשר כל העולם והנהגתו של הטבע לה' יתברך שהכל רק לפי רצונו יתברך על פי התורה הקדושה ודעת התלמידי חכמים וצדיקי אמת.

למען דעת כל עמי הארץ כי הכל מקשור אליו,

כי הוא יתברך משגיח תמיד בהשגחה פרטית על כל פרטי הבריאה,

שזהו סוד כונת קריאת שמע, שצריכין לכון ב'אחד', כדי להמליכהו למעלה ולמטה ובארבע רוחות ,

הינו שנדע באמונה שלמה שהוא יתברך מלך על כל הארץ, ומלכותו בכל משלה.

והמלכות וההנהגה אפילו של העולם הגשמי הזה – הוא רק על ידו יתברך בעצמו, כי לה' המלוכה וכו' .

וזהו בעצמו סוד כונות תפילת קריאת שמע ע"פ סוד כפי המבאר בזוהר הקדוש, ובכתבי האר"י ז"ל שמבואר שם שעיקר כונות קריאת שמע לקשר ולייחד בחינת מלכות, להקדוש ברוך הוא, עין שם הינו כנ"ל.

דהיינו שנדע באמונה שלמה שהנהגת העולם, שזהו בחינת מלכות, שהוא מלך ומושל ושליט ומנהיג העולם,

זאת ההנהגה מקושרת ומיוחדת אליו יתברך לבדו, ומבלעדו אין אלקים (אין שום כוח בטבע ובבריאה שום אנרגיה ואור וכדומה),

כי הוא לבדו יתברך מנהיג ומושל בכל העולם.

נמצא, שבאמת למי שהוא חכם ומבין מדעתו כל כונת האר"י ז"ל והזוהר הקדוש כולם שבים למקום אחד לכוונה הפשוטה של כלל ישראל – שמכונים בקריאת שמע במילה 'אחד' – להמליכהו למעלה ולמטה וכו'

אבל אינו יוצא אם יכון סתם שה' יתברך אחד ואין שני,

כי אף על פי שזהו כונה אמתית אבל אינו יוצא בזאת הכונה לבד.

כי אם לא יכון רק שה' יתברך אחד ואין שני, עדין לא כיון לבו להאמין באמונת השגחתו יתברך שהוא בעצמו מנהיג ומושל בעולם.

וכשאינו מאמין בזה חס ושלום, הוא כופר גמור כנ"ל.

ע"כ צוו אותנו רבותינו זכרונם לברכה להאריך בדלית דאחד, כדי להמליכהו למעלה ולמטה וכו',

לשם יחוד… סוד המלכת השם ית' !

כי זהו עקר סוד שורש הייחוד כשמקשרין ומיחדין הנהגת כל העולמות אליו יתברך,

שמאמינים שהוא יתברך מלך ומנהיג ומושל בעצמו בכל העולם הגשמי הזה ומכל שכן בכל העולמות כולם.

ועל נקודה זאת סובב כל כונת התורה, והמצוות, וכל סודות הכונות של כל כתבי האר"י ז"ל, והזוהר הקדוש.

כי מבואר בכל הספרים ששורש כוונת כל המצוות הוא ליחד קודשא בריך הוא ושכינתה בדחילו ורחימו.

וכמו שנוהגין לומר קדם כל מצוה ודבר שבקדשה: לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה וכו', הינו כנ"ל.

כי עקר סוד יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה הוא בחינה זאת, כי בחינת ההנהגה והמלכות מה שה' יתברך מצמצם עצמו כדי להשגיח ולהנהיג העולם

זאת הבחינה נקראת מלכות בחינת שכינה.

ומי שכופר חס ושלום, בהשגחה ומפריד הנהגת מלכותו ממנו יתברך הוא נרגן מפריד אלוף. ועקר אמונתנו הקדושה של עם ישראל – הוא שאנו מאמינים כי לה' המלכות,

הינו שהנהגת העולם שהוא בחינת מלכות מקושר ומייחד [מיוחד] רק אליו, כי הוא לבדו מלך שליט ומושל בכל העולם ומנהיג הכל בהשגחתו לבד.

ואמונה הקדושה הזאת אנו ממשיכין על ידי כל מצוה ומצוה, כי אמונה הקדושה הזאת הוא יסוד כל התורה כולה, כמו שכתוב: כל מצותך אמונה.

ועל כן אומרים קודם כל מצוה "לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו". כי עקר כונתנו בכל מצוותינו ועבודתנו כדי להמשיך עלינו אמונה הזאת שהוא בחינת יחוד קדשא בריך הוא ושכינתה ליחד ולקשר הנהגת המלכות אליו יתברך לבד כנ"ל:
אנא יהוה עשה למען שמך, ומלא בקשתנו ברחמים, שנזכה ברחמיך הרבים וחסדיך העצומים להתקרב לצדיק האמת שבדור הזה, שיש לו כח הזה ודעת הזה, שיוכל לקבץ נפשותינו ולהעלות אותם ולגרם על ידם יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה ולחדשם לטובה בבחינת עבור, ולהמשיך לנו חדושי תורה אמתיים. כי אתה ידעת מרירות נפשי ופזור נפשי, כי נפשי מרה לי מאד מאד, עד אשר "כשל כח הסבל", ואי אפשר לסבל עוד כלל פזור נפשי ומרירות נפשי המפזרת בפזור גדול ובמרירות עצום מא …

לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו – תפילה !

יהי' רצון שנזכה להתקרב לצדיק האמת שיש לו הכח ודעת, לקבץ כל נפשותינו של עם ישראל הגדולים והקטנים, יחד באהבה ושכל ושלום גדול, ויעלה עמהם לפני כיסא כבודך, ותמלא רחמים עלינו בזכות וכח הצדיק האמת, ויעלו נפשותינו לנחת רוח ולרצון לפניך, ותשעשע עם כל נפשותינו,

ויהיה נעשה יחוד גדול על ידי נפשותינו יחודא דקדשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו ויתחדשו נפשותינו כולם יחד לטובה בבחינת עיבור.

ויוריד לנו הצדיק האמת על ידי זה חידושי תורה אמתיים, ויתגלו לנו סתרי תורה אוריתא דעתיקא סתימאה, ונזכה שיתקן הצדיק האמת על ידי נפשותינו תיקונא דמרכבתא עלאה ומרכבתא תתאה:

עזרני וסיעני וחזקני ואמצני, שאזכה להעלות הכבוד דיקדושה מזילותא דגלותא, ואזכה שיגיע לי הארה והתעוררות אמתי שיזכור ויתעורר את עצמו באמת הטוב שבי,

ויתודע להטוב שבי מעלתו הגדולה, מהיכן הוא נלקח ונמשך, ממחשבה עליונה דקודשא בריך הוא, אשר שם עליתי במחשבה תחלה בתוך כלל נשמות ישראל.

ואני בריה קלה שבים, למעלה מכל הארבע עולמות, שהם: אצילות, בריאה, יצירה, עשיה, ואני בשרשי למעלה מכלם, כי אנכי מזרע ישראל שעלו במחשבה תחלה. ובנו נמלך השם יתברך ונתייעץ בנו בבריאת העולמות…

על כן ברחמיך הרבים, תסיר ותבטל כל מיני כתמים שגרמתי להשכינה כביכול על ידי תגברת הדמים הרעים שהתגברו על ידי עונותי המרבים, עד אשר גרמתי להשכינה כביכול בחינת דם נדות הרבה מאד. עד אשר בעונותי ירדה השכינה בגלות גדול מאד. וגרמתי בעונותי הרבים אפרשותא בין קודשא בריך הוא ושכינתיה. ההיפך מהייחוד הקדוש – "היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח". כמו שכתוב: "חטא חטאה ירושלים על כן לנידה היתה".

רבונו של עולם מה אומר מה אדבר, האלהים מצא את עוני. "נאלמתי דומיה החשיתי מטוב. וכאבי נעכר". חוס ורחם עלי, ועשה למענך ולמען הצדיקים אמתיים, ולמען שמך הגדול ולמען צעקת ושאגת קדשא בריך הוא ושכינתיה. כמו שכתוב: "יהוה ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שאג ישאג על נוהו" על נוה דילה. אנכי חטאתי והוא אסור באזקים. והיא גם היא במר תזעק בגלותה הגדול, אשר נפרדה מדודה. והיא צועקת בקול מר, "נהי בכי תמרורים", קלני מראשי קלני מזרועי…

זכנו לאמונה שלמה להמליך אותך עלינו ועל נפשינו ועל כל רמ"ח אברינו ושס"ה גידנו בכל עת ועת

יעוררו רחמי לבך עליך ועל בניך, כי מי יוכל לסבל את קול צעקת וזעקת קודשא בריך הוא ושכינתיה.

מי יוכל לאטום אוזנו ולבבו מקול צעקתם ושועתם המרה. ותן בלבנו לצעק תמיד אליך עד שתרחמנו. נשוע ותאמר הנני. "המזכירים את יהוה אל דמי לכם. ואל תתנו דמי לו, עד יכונן ועד ישים את ירושלים, תהלה בארץ":

ותעזרנו שנזכה לגדל ולהעלות נפשנו לפניך [בפרט ע"י הנקודות טובות של אמונה ודעת ואהבת התורה והמצוות שעדיין יש בנו לפי ערכנו , אפי' שהם לא מושלמות – נזכה לשמוח בהם, ולהתחזק בהם, כי הם חיינו ואורך ימינו בעולם הזה ולעולם הבא…]

ונזכה לקדש ולקשט נפשנו. באופן שתוכל נפשנו לעלות להשכינה בבחינת מיין נוקבין. ותתפאר השכינה לפניך עם נפשותינו, "חזי במה ברא קאתינא לגבך". ונזכה שיהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה [אפין באפין] על ידי נפשותינו שיעלו לטובה לפניך, לריח ניחוח אשה ליהוה:

וכל העמים יתקבצו לקרוא כולם בשם יהוה לעבדו שכם אחד. אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף. גם יהוה יתן הטוב וארצנו תתן יבולה. חסד ואמת נפגשו צדק ושלום נשקו". וברחמיך וחסדיך הגדולים תפיס ותרצה את שכינת עזך וכנסת ישראל שתשיב פניה אליך. ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה, פנים בפנים. ואל תסתר פניך מאתנו עוד. ותשלח לנו צדיקים ורבנים אמתיים שיורו לנו את הדרך הטוב והישר את הדרך אשר נלך בה ואת המעשה אשר נעשה. ותציל אותנו מהמנהיג ורבי של שקר. קרבנו לישועתך, עזרנו ברחמיך, החינו באור פניך. שבענו מטובך ושמח נפשינו בישועתך ונזכה לעבדך באמת…לעסוק כל ימי בתורה ותפלה ומעשים טובים.

ונזכה להוציא את מלכות [השם וצדיקיו האמיתיים שמלמדים תורת אמת תפילה ומידות טובות את עמך ישראל מהגלות והמידות ומעשים והשקפות ותאוות רעות ומשונות של הגויים…] לבררה ולזככה מאחיזת הקליפות מאחיזת מלכות הרשעה, ולהעלותה ולהלבישה בלבושין דנהירין שהם 'חור סמק ירוק', שהם אור האבות, עד שתהיה מתקנת בתכלית התקון, ויהיה לה כח לעורר אהבתך העליונה, שתחבר אותה עמך באהבה ואחוה ורעות. ויהיה נעשה תמיד יחוד קדשא בריך הוא ושכינתיה על ידי תפילותנו, יחודא שלים בתכלית השלמות. ותזכור ותקיים את בריתך אשר נשבעת לאבותינו כיום הזה, ותחדש השבועה אשר נשבעת להם כאלו היום נשבעת להם. ותרחם עלינו ותמהר להוציאנו מהגלות הארך המר הזה, ותגאלנו גאולת עולם…

מכולם תוציאנו, ותקרבנו אליך, וישיבו אותנו הצדיקים בתשובה שלמה באמת ובלב שלם, באופן שתתקשר ותתחבר חכמה תתאה בחכמה עלאה, ויהיו נעשים יחודים גדולים ונוראים על ידינו תמיד. ותמלא פגימת הלבנה ותוציא ותקים השכינה מגלותה ויהיה נעשה יחוד קודשא בריך הוא ושכינתיה בדחילו ורחימו תמיד ביחודא שלים, ותמתיק ותבטל כל הדינים שבעולם, ותמחל ותסלח ותכפר כל חטאתנו ועוונותינו ופשעינו, ויהיו כל האנפין נהירין, וכל חידו וכל חירו ישתכח בכל עלמין, ויתקים: "ותרב חכמת שלמה". ויאירו כל האורות באור גדול ונפלא…

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה