מדינת ישראל הצליחה לחנך את הדתיים והדוסים

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר שמות. לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (שמות א,ז) "ובני ישראל פרו.. וירבו.. ותמלא הארץ אותם.. ויקם מלך חדש ויאמר אל עמו הנה בנ"י רב ועצום, הבה נתחכמה לו.. "

לקרוא ולא להאמין!!-?? רבותי ההיסטוריה חוזרת, ולא במצרים ולא בגרמניה, אלא במדינת ישראל המכונה "מדינת היהודים". כן כן..

ובכן לפני מספר שנים שוב ישבו פוליטיקאים והוגי דעות חילונים תוצרת מדינת ישראל וערכו חשבון מטמתיקאי לא מסובך וגילו ש: 1x1x1(x1)=1, וכן עשו עוד תרגיל וגילו ש: 10x10x10x10=10,000, הוה אומר שבעוד זמן לא רב ה"דוסים" היינו שומרי התורה כהלכתא, שנואי נפשם ישלטו על פי הדמוקרטיה ב"מדינתם".

ומני אז אין מנוח לנפשם, והחליטו לעשות הכל הכל, כל שבכח ידם לעצור את התהליך "הטבעי" הנ"ל. ובתחילה. והנה בתחילת ובבראשית הקמת מדינתם מהטעם הנ"ל ומעוד טעמים, העבירו על דתם קהלים ועֵדות שלימות והייתה גזירת שמד לכל דבר, ואכן מעשה השטן והחילונים הצליח ועשה פרי, כידוע וכמפורסם לכל.

ואח"כ היו זמנים שכל אישה חרדית שהיתה בהריון והייתה מגיעה לבדיקה שיגרתית ל"טיפת חלב" היו מפחידים אותה שיש לה עובר עם פגמים, ומיעצים לה לעשות הפלה, כן כן. וכשנודע הדבר-הרפו.

ולאחרונה התפנו לחשוב על החשבון הנ"ל, ומאז ממש אין להם מנוחה, והפעם נוקטים שיטות רבות ומגוונות ומשקיעים מאות מאות מיליונים, כדי לשנות את המצב.

בתחילה התחילו להביא "עולים חדשים" גוים למהדרין מרוסיה ומשאר מדינות חבר העמים לשעבר (ס.ס.ס.ר). ואח"כ מאתיופיה (ומחשבתם עוד עובדת על כיוון שכזה בכל מיני אפשרויות משונות, ועוד ידם נטויה). ואח"כ החליטו לחנך מחדש את הציבור החרדי. וכעין שעשו עם המיזרחיסטים – מפד"ל וכל שום ביש דאית בהו, שהנ"ל בתחילה היו חרדים לכל דבר ממש ממש, אלא שהוסיפו באהבת הארץ, עד שהפרט הנ"ל נהפך אצלם לעיקר שבעיקרים שדוחה את כל התורה כולה. וביחד עם השתדלות המדינה הנ"ל התרחקו מאד מאד מאד מהתורה, עד שבקושי נשאר רובם ככולם כיפה בגודל כזית מצומצם על הראש.

וחלק גדול הם חילונים (מסורתיים) לכל דבר, וחלק (אפי' עם זקנים) נהפכו להיות רפורמים גמורים עוקרי דיני התורה בפרהסיא, ועוד לוחמים נגד התורה בכל כוחם. ומהם הם רע-בנים בעמדות בכירות ובמקומות חשובים בארץ.

ובראותם שעם המיזרחיסטים הצליחו, התחילו להשקיע כוחות וכספים אין סוף להפוך את החרדים ולטפל בהם עד שיהיו פורקי עול עם השקפות כפרניות עכ"פ כמו המיזרחיסטים, וע"כ התחילו להתערב בתכנים שלומדים במוסדות החינוך החרדי של הבנים והבנות מהגן עד הסמינר ובתלמודי תורה. הכבידו על הכוללים בכמה אופנים משונים, דאגו ליוקר המחיה באופן שמי שרוצה לפרנס את משפחתו – לא יוכל לעשות כן, אא"כ ע"י לימודים אקדמאים,

ועודדו ודירבנו עם כל הכח שאברכים יצאו מבית המדרש לאקדמיה וישיגו במימון מלא שלהם תואר, ואח"כ להמשיך בתוארים, גם נותנים מילגה חודשית פי שתים וחצי ופי שלוש ממה שהכוללים נותנים, מעבר ללימודים בחינם.

דאגו לאסור חתונות בגיל צעיר ע"פ חוקם. דאגו שבנות הסמינרים יצטרכו להתחתן כמה שנים יותר מאוחר עקב הלימודים המפרנסים הקשים. והעמידו קשיים נוספים. הסיתו את כל הציבור נגד בחורי ישיבות ואברכים ודרשו גיוסם לצבא, מסיתים ומדיחים נגד הציבור שומרי תורה ונגד דרכי התורה וכו' וכו' וכו' וכו'.

ורבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום (משלי יט-כא), ובודאי יתקיים (שמות א-יב) וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ אמן [וסיפא דקרא ויקוצו מפני בני ישראל, ופרש"י ויקצו – קצו בחייהם. רבותינו דרשו (סוטה יא.) כקוצים היו בעיניהם. ע"כ. ובעזרת ה' נעמוד איתנים על משמרתינו, והכל יתהפך לטובה.

פרשת השבוע להורדה והדפסה עלון לשבת פרשת שמות

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה