מהי מידת התמימות ? עלון לשבת פרשת חוקת

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר חוקת | לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

וזהו (במדבר יט-ב) "זאת חוקת התורה… ויקחו אליך פרה אדומה תמימה".

מהי מידת התמימות?

גדולה מעלת ומידת התמימות, שאדם זוכה להתבטל לרצון השי"ת ולעשות רצונו יתברך בלי שום התחכמות. ולא רוצה ולא מחפש להתחכם על ה' ותורתו הקדושה.

והנה השי"ת בעצמו כביכול מתנהג בתמימות, וכמ"ש (ש"ב כב-לא) הא-ל תמים דרכו. (ע"ע תהלים יח-לא.), ותורתו תמימה, כמ"ש (שם יט-ח) תורת ה' תמימה.

וה' דורש מאתנו תמימות כמ"ש (בראשית יז-א) התהלך לפני ואהיה תמים, וכתיב (דברים יח-יג) תמים תהי' עם ה' אלקיך, וכתיב (תהלים קא-ו) הולך בדרכך תמים הוא ישרתני, כתיב (משלי יא-כ) ורצונו תמימי דרך.

והתורה הקדושה והצדיקי אמת מעודדים תמימות ובוחרים בתמימות כמ"ש (בראשית ו-ו) נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, וכתיב (ש"ב כב-כד) ואהיה תמים לו. וכתיב (תהלים טו-א,ב) ה' מי יגור באהלך מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו. וכתיב (שם יח-כד) ואהי תמים לו, וכתיב (שם, לג) ויתן תמים דרכי. וכתיב (שם קא-ב) אשכילה בדרך תמים, וכתיב (שם קיט-פ) יהי לבי תמים בחוקיך, וכתיב (משלי יא-ה) צדקת תמים תיישר דרכו.

וכתיב (שם כח-יח) הולך תמים יושע, וכתיב (משלי כח-י) ותמימים ינחלו טוב, וכתיב (שם ב-כא) כי ישרים ישכנו ארץ, ותמימים יוָתרו בה, וכתיב (שם יא-כ) ורצונו תמימי דרך, וכתיב (תהלים קיט-א) אשרי תמימי דרך. ואיתא במחזור של ראש השנה (במוסף) וכל מאמינים שהוא תמים פעלו. התם, ומִתַמם עם תמימים.

ורבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב זצ"ל שיבח, והרחיב לבאר, ועשה יסוד גדול ליהדות ממידת התמימות וכמבואר היטב בסיפורי מעשיות (מעשה מחכם ותם), (ואיתא בשיחות הר"ן סי' ה, וסי' שח) שעיקר קבלת עול מלכות שמים הוא ע"י שמשליכין ומבטלים כל החכמות, ורק לילך בתמימות ופשיטות.

ואיתא בליקוטי מוהר"ן (ח"ב ה-טו) שצריך כל אחד להשליך כל החכמות ולעבוד את ה' יתברך בפשיטות ובתמימות, לא מיבעי חכמות של סתם בני אדם שהם באמת שטות וכסילות – בודאי צריכים להשליכן לגמרי, אלא אפילו חכמות גמורות, אפילו מי שיש לו מוח גדול באמת, כשמגיע לאיזה עבודה מעבודת ה' – הוא צריך להשליך כל החכמות ולעסוק בעבודתו יתברך בפשיטות ותמימות,

ומבואר עוד (שם ח"ב יב) שכשאדם הולך אחר שכלו וחכמתו יוכל לפול בטעויות ומכשולות רבים ולבוא לידי רעות גדולות ח"ו, כאשר כבר רבים נכשלו ונפלו מאד ע"י חכמתם וחטאו והחטיאו את הרבים רח"ל והכל היה ע"י חכמתם הרעה, כי עיקר היהדות הוא לילך בתמימות ובפשיטות בלי שום חכמות,

ואיתא בשיחות הר"ן (סי' קנה) שצריך ליזהר לקיים העבודות הפשוטות והמנהגים הקדושים של ישראל, כגון לומר זמירות בשבת ובמוצ"ש וכיוצא בזה.. כי באמת עיקר היהדות הוא פשיטות ותמימות בלי שום חכמות כלל.

וזה בחי' "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה". ופרש"י שתהא תמימה באדמימות (ספרי קכג), שאם היו בה שתי שערות שחורות – פסולה (פרה פ"ב מ"ה) ע"כ. בתמימות פרה פוסלים רק שתי שערות ולא שערה אחת, אבל בתמים תהי' עם ה' אלקיך (דברים יח-יג) פוסל אפילו כחוט השערה (ראה בחידושי הרי"מ).

וזה בחי' מה שאמר הרב מקוצק זצ"ל לגבי יוסף שהיה מסלסל בשערו (תנחומא וישב,ח, רש"י בראשית לט,ו) ל' יחיד, כי הפגם הוא אפי' בשערה אחת.

ומוהרנ"ת זצ"ל סמוך להסתלקותו ממש התבטא ש"מי יודע האם יצאתי ידי חובתי עם התמימות והפשיטות של רבינו ז"ל".

ויהי רצון שנזכה להיות תמימים בעבודתו יתברך.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה