מי הם יצר הטוב ויצר הרע ? אולי זה אני ?

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לפרשת וילך | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

מי הם יצר הטוב ויצר הרע שכל הזמן מבלבלים אותי ? איזה סוג מלאכים הם ? איזה רוחות רעות מסתובבות בתוכי ? ו… אולי בעצם כל המשחק הזה זה אני ?

יצר הטוב ויצר הרע

וזהו (דברים לא-כא) "כי ידעתי את יצרו".

בעניין הגדר של יצר טוב ויצר הרע, מבואר בדברי רבינו (ליקוטי מוהר"ן קמא, סי' מט אות א) דאית יצירא לטב ואית יצירה לביש, כמו שאמרו חכמינו זכרונם לברכה (ברכות סא.) דרש רב נחמן בר רב חסדא מאי דכתיב (בראשית ב-ז) וייצר ה' אלקים את האדם בשני יודי"ן ? שני יצרים ברא הקב"ה, אחד יצר טוב, ואחד יצר רע.

והם (שני היצרים, יצר טוב ויצר הרע), היינו: מחשבות טובות – הם היצר טוב, ומחשבות רעות – הם היצר הרע. כי עיקר היצרים הם המחשבות והחכמות שבלב, כמ"ש (בראשית ו-ה) כי יצר מחשבות לבו.

וכשאדם חושב מחשבות טובות – אזי הוא מטהר את חלל הבריאה,

וכשהוא חושב מחשבות רעות – הוא מטמטם את חלל הבריאה ששם התגלות המידות, כי הלב הוא צור עולמים, היינו צייר המידות.

עוד מבואר בליקוטי מוהר"ן (ח"א סי' עב) שיש כמה בחינות ביצר הרע. כי יש בני אדם נמוכים מגושמים (הם רוב רובו של העולם) שהיצר הרע שלהם הוא גם כן נמוך ומגושם, ועל פי הרוב היצר הרע שלהם – הם הדמים בעצמם, היינו הדם שבחלל השמאלי, שהוא בתקפו (והיצר הזה הוא בא מעכירות הדמים), ועיקר הבילבולים שלהם הוא מעכירת ובילבול הדמים.

ובאמת מי שיש לו דעת צח כל שהוא, היצר הרע הזה – הוא אצלו שטות גדול ושגעון, ואין צריך שום התגברות לנצח אותו. ואפילו מה שנחשב בעיני ההמון לנסיון גדול כמו הנסיון של תאות ניאוף – הוא אצלו שטות, ולא נחשב לו לשום נסיון כלל. כי מי שיש לו שום דעת וזוכה לשער בלבו את גדולת השי"ת – בודאי אצלו אינו נחשב שום דבר לנסיון, ואין צריך שום התגברות על זה.

נמצא לפי המבואר לעיל שאין היצר הרע והיצר טוב של כמעט כל העולם מלאכים עם כנפיים, ויצורים שמפתים את האדם לעשות כך או אחרת, או להמנע מלעשות, אלא היצרים הם האדם בעצמו ומחשבותיו ומידותיו וציוריו ודמיונותיו, ורצונותיו, ודמיו הזכים או העכורים.

וזה מה שפירש כאן הר"ר דון יצחק אברבנאל "כי ידעתי את יצרו" רוצה לומר יצר ובחירה חופשית בלי ספק ימצא בו, כי "יצר" הוא שם נרדף לרצון ובחירה, לפי שהאדם יוצר אותו ברצון, וכמו שנאמר וכל יצר מחשבות לבו (בראשית ו-ה). ואמר שבאותו היצר – ידיעתו (ית') מקפת בו בהיותו יצר. ודבר אפשריי בעצמו (ע"ש מש"כ להסביר ולתרץ ענין הידיעה והבחירה).

ועיין עוד שם בליקו"מ, שיש בחי' יצר הרע שהוא מלאך קדוש, ואעפ"כ הוא יצר הרע, וצריך להתגבר ולהמלט ממנו מאד והוא גבורות ודינים, וצריך להתגבר עליו ולהמתיק הדינים שיהי' רק כולו טוב, כי מי שנכלל במקום שצריך להכלל היינו באין סוף, שם כולו טוב, ואין שם דין ח"ו, וע"כ צריך להיות כולו טוב ולהמתיק הדינים שהוא היצה"ר שלמעלה.

ובהמשך מסכם שיש יצר הרע שאינו מגושם כ"כ, שאינו מעכירת הדמים, אך הוא בחי' 'קליפה דקה'. וגם זה היצה"ר אינו היצר הרע של הקדושים בעלי חכמה ודעת, כי אצלם הוא 'מלאך קדוש' שהוא בחי' גבורות ודינים והוא תכלית השורש העליון של כל היצרים הרעים, מהיצה"ר העליון עד היצה"ר התחתון המגושם והמזוהם, השוטה והפתי והסכל עכירות הדמים.

ולפ"ז מ"ש חז"ל (ברכות ה.) לעולם ירגיז אדם יצה"ט על יצה"ר – היינו שיגביר הרצונות והמחשבות טוב, על הרצונות ומחשבות רעות. וזה בחי' מ"ש (סוכה נב.) ע"פ (יואל ב-כ) ואת הצפוני ארחיק מעליכם – זה יצה"ר שצפון ועומד בלבו של אדם. היינו התשוקות וחמדות אחרי הבלי העוה"ז שישנם בלבו של אדם. וזה (סוטה ח.) אין יצה"ר שולט אלא במה שעיניו רואות. פי' אין הלב חושק, אלא בכך. וזה מ"ש (ב"ב עח:) המושלים – אלו המושלים ביצרם. כלומר שיש להם שליטה עצמית על רצונם ותשוקתם. וכהנה רבות.

ה' יזכנו בלב טהור לעשות תמיד רצונו ונחת רוח לפניו ית'.
בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ישיבת נצח מאיר ירושלים 

תרומות / צדקה / מעשרות יתקבלו בברכה לאחזקת הישיבה ולעניים הגונים 

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה