מעלות וקדושת יעקב אבינו

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת תולדות | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע

מעלות וקדושת יעקב אבינו – הלואי ונזכה ללכת בדרך אבותינו!

כל אחד אוהב להתפאר ולהתגדל בכבוד אבותיו – אז הנה לפנכים כמה מעלות על קדושתו הבחיר באומה הוא יעקב אבינו.

וזהו (בראשית כה-זך) "ויעקב איש תם יושב אוהלים".

ופרש"י "תם", אינו בקי בכל אלה [הרמאויות של עשו, שמשקר אף את אביו ומראה את עצמו כאילו הוא צדיק]. אלא כלבו, כן פיו.

"יושב אוהלים", אוהלו של שם, ואוהלו של עבר. ע"כ.

וכן כתב בתרגום יונתן בן עוזיאל, ויעקב גבר שלים בעובדוי [שלם במעשיו] ומשמש [תלמידי חכמים] בבית מדרשא [דשם, ובית מדרשא] דעבר.

וכ"כ בתרגום אונקלוס: ויעקב גבר שלים [שלם בכל, במידות והשקפות וכו'] משמֵיש בבית אולפנא [בישיבה].

וכך הובא במדרש רבא (בר"א סג-י) יושב אוהלים – שני אוהלים. בית מדרשו של שם, ובית מדרשו של עבר.

וכן דרשו בו חז"ל "איש תם" בכל מיני שלימות. איש תם – שנולד מהול (אבות דרבי נתן פ"ב). _ ועוד אמרו (תנא דבי אליהו רבא, פ"ז) מעולם לא עשיתי נס ליעקב, ואעפ"כ כל ימיו היה ישר לפני שנאמר ויעקב איש תם, תם מן הגזל, תם מן העבירה, תם מן דבר מכוער. _ ועוד אמרו (ספרי האזינו–סי' שיב) תם – שנולדו כל בניו כשרים כמותו, ולא יצא ממנו פסולת, לא כאברהם שיצאו ממנו ישמעאל ובני קטורה, ולא כיצחק שיצאו ממנו עשו ואלופי אדום שהיו רעים וגרועים מן הראשונים.

ואמרו (מדרש תנחומא ויגש-ו) אין לך אדם שכיבד את המצוות ועשה [פ"י קיים] את התורה כיעקב. _ ואמרו (תנחומא משפטים-יט) איש תם – במעשים טובים, יושב אוהלים – עוסק בתורה ונתרבה במצוות. _ ובמדרש חפץ [כת"י] ויעקב איש תם – שאין בלבו הרהור ברֶשַע. _ ובזוהר חדש (דף מה.) תורת ה' תמימה (תהלים יט-ח), כמד"א ויעקב איש תם. ובזוה"ק (ח"ב רעו.) יעקב מעל לכל סיטרון לרחמי ולדינא, למצוות לא תעשה ולמצוות עשה, לכן נקרא 'תם' – שָלֵם.

וכ"ה בספר הבהיר (סי' כו) אין 'תם' אלא שלם שנאמר (דברים יח-יג) תמים תהיה עם ה' אלקיך, ומתרגימן שלים תהא (וע' בריקנטי) ובילקוט שמעוני (פרשת שלח-רמז תשג) תם מגזל, תם מגילוי עריות, תם משפיכת דמים,

וכ"ה בתנא דבי אליהו רבא פכ"ד (במדבר טו-לח) ועשו להם ציצית לדורתם, אין לדורתם אלא דור תם, אין תם אלא יעקב, תם מגזל. תם מעבירה. וע' בראש על ברכות יח. שמצוות ציצית הוא עדות שמקיים כל מצוות התורה. _ וכן איתא במדרש תנחומא ישן-סי' ט, אין לך אדם שהיה יגע בתורה כאבינו יעקב כד"א ויעקב איש תם יושב אוהלים, אין כתיב כאן "יושב אוהל", אלא "יושב אוהלים", יוצא מבית מדרשו של שם, והולך לבית מדרשו של עבר, ומבית מדרשו של עבר לבית מדרשו של אברהם. _ ועוד אמרו (תנחומא ישן, צו-סי' יא) יעקב בחרו הקב"ה שנאמר (ישעיה מא-ח) יעקב אשר בחרתיך, ואמר (תהלים קלה-ד) כי יעקב בחר לו י-ה, ולא קירבו אלא הוא קירב את עצמו (וכן הוא במדב"ר ג-ב).

ואמרו (מכות כד.) לא רגל על לשונו (תהלים טו-ג) זהו יעקב. _ ואמרו (בר"ר פד-ד) יעקב גייר גרים. היינו שקירב בני אדם לעבודת ה'. _ ואמרו (בר"ר סג-ב) אברהם לא ניצל מכבשן האש אלא בזכותו של יעקב הה"ד (ישעיה כט,כב) לכן כה אמר ה' אל בית יעקב אשר פדה את אברהם, ואיתא בזוה"ק (ח"א קפ.) כל ימי יעקב – לא הי' שורה דינים על העולם. _ ואמרו (תרגום יונתן בראשית לג-כ) נתן יעקב מעשר מכל מה שהיה לו. _ ואמרו (ב"ר עט-א) אבינו יעקב בן שמונים וארבע היה [כשהתחתן] ולא ראה טיפת קרי מימיו.

ואמרו (תדא"ר פו) מפני מה זכה יעקב אבינו לחיים שלא בצער, ושלא ביצה"ר וכו', מפני שהיה בבית המדרש מקטנותו ועד זיקנותו. והיה בקי במקרא במשנה בהלכות ואגדות. ואף הגאולה העתידה תהי' בזכות יעקב אבינו, כמ"ש (תנחומא ישן-ב) אמר לו הקב"ה אתה התחלת לישב באוהלים, חייך כשאשוב לירושלים בזכותך אני חוזר שנאמר (ירמיה ל-יח) כה אמר ה' הנני שב שבות אהלי יעקב, שבות אברהם לא נאמר אלא שבות יעקב.

ואמרו (זוה"קויצא, קמט:) יעקב בחיר שבאבות, שלימא דאבוהון. וכבר אמרו חז"ל (ע' סוטה לד.) מעשה אבות – סימן לבנים.

ויהי רצון שנלך בדרכיו הקדושים של יעקב אבינו.

להורדה והדפסה של העלון לשבת לחץ כאן

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

ישיבת נצח מאיר ירושלים 

פרשת השבוע לילדים | לקט מאמרים על פרשת השבוע

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 050-4161022 או בדף התרומות 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה