מפתח לחיים טובים

מפתח לחיים טובים

לא כל דבר שאדם רוצה ומבקש – הוא חייב לקבל וצריכים לחיות עם זה, ולקבל דברים כאלו בהכנעה ובהשלמה, והכל מן השמים וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:), והכל לטובה. וצריך כל אדם להיות מוכן לכך, שהוא דבר ההווה כל הזמן, ומי שלא מוכן לכך – נהיה מתוסכל מכך, ומתעוררים בו מידות רעות, ואף שאלות פגמי אמונה ח"ו, כי כל הזמן קורים דברים נגד רצונו,

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת חוקת

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע,

וזהו (במדבר כ-כא) "וימאן אדום נתון את ישראל עבור בגבולו, וַיֵט ישראל מעליו".

יש כאן לימוד עצום, מעבר לידוע לנו היטב מדור לדור עד היום הזה שהלכה היא ומציאות חיים, שבידוע שעשו שונא את יעקב (רש"י וישלח לג-ד, ספרי בהעלותך ט-י) שנאה ניצחית,

ולא מועיל שום תזכורת אחוה וקירבה משפחתית, ואף למשה רבינו לא עזר דבר זה. וכמ"ש (כאן-פסוק יד ואילך) וישלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום "כה אמר אחיך ישראל, אתה ידעת את כל התלאה אשר מצאתנו – וירדו אבותינו מצרימה.. ויָרֵעו לנו מצרים.. נעברה נא בארצך.. לא ניטה ימין ושמאל.. ואם מימיך נשתה אני ומקני ונתתי מכרם.." ושום דבר לא עזר.

ומעבר להנ"ל יש לימוד נפלא, והוא: שלא כל דבר שאדם רוצה ומבקש – הוא חייב לקבל, וצריכים לחיות עם זה, ולקבל דברים כאלו בהכנעה ובהשלמה, והכל מן השמים וכל מה דעביד רחמנא לטב עביד (ברכות ס:), והכל לטובה.

וראה ברמב"ן שפירש וז"ל ויט ישראל מעליו. קיצר הכתוב בזה, כי מפי הגבורה נצטוו (דברים ד-ה) ונשמרתם מאד אל תתגרו בם, כאשר פירש להם משה ועל פי הדיבור נטו מעליו, כי לא יוכלו לעשות דבר, כיון שלא הניחם לעבור . ע"כ.

ואע"פ שאילו היה נותן להם לעבור היו חוסכים שנים של טירחא כליון עיניים ועגמת נפש עצומה, והוא לא היה מפסיד מזה כלום, מ"מ לימדם לקבל מצבים שלא תלוי ביד האדם בהכנעה ובהשלמה.

וזה לימוד עצום לכל החיים, וצריך כל אדם להיות מוכן לכך, שהוא דבר ההווה כל הזמן, ומי שלא מוכן לכך – נהיה מתוסכל מכך, ומתעוררים בו מידות רעות, ואף שאלות פגמי אמונה ח"ו, כי כל הזמן קורים דברים נגד רצונו,

ויש מפסיד את הרכבת במעט זמן, ועקב כך צריך לחכות שבוע שלם, עם כל העוגמת נפש הכרוך בכך (של הוצאות כספיות, ואי הגעה ליעד בזמן וכו' וכו' וכו'), ומילא דברים שהוא בעצמו אשם, אבל יש הרבה דברים שלא תלויים בידו כלל, כגון פקקים ארוכים מאד בדרך שהם לא צפויים כלל וכלל, או מצב של סירוב אנשים לעזור לו ולהענות לבקשתו.

וכידוע מהחזון איש, שטוב להמנע מלבקש בקשות מהזולת, ואל תאמר מה יש להפסיד, כי בסירובו, דרך העולם לשמור טינא בלב.

והנה זה יסוד חשוב, שלא כל מה שאדם רוצה ובא לו, ומבקש הן מאת השי"ת הן מהבריות, הוא חייב לקבל, לא כן הוא הדבר, וצריך אדם להתרגל להיות ולחיות בענוה ובשיפלות הנפש, כי מהיכי תיתי ומה פתאום מגיע לו כל דבר שמתחשק לו, וזה היפך החשיבה של אני ואפסי עוד (צפניה ב-טו, ישעיה מז, ח-י), שהכל מגיע לו, שזו מתולדות מחלת הגאוה ושגעון גדלות, וכשאדם ידע ויכיר בכך, יחיה חיים רגועים ושלֵוים, בלי עיניים גדולות, שסופם תיסכולים קשים.

וזה בחי' מ"ש חז"ל (אבות פ"ד מ"ב) מאד מאד הוי שפל רוח.

ואמרו (שבת ל:) לעולם יהא אדם ענוותן כהלל, ואל יהא קפדן כ..

ואמרו (עירובין יג:) מפני מה זכו בית הלל לקבוע הלכה כמותן? מפני שנוחים ועלובים היו.

ואמרו (סנהדרין פח:) איזהו בן עוה"ב? ענוותן ושפל בכך, שייף עייל שייף נפיק.

ואמרו חז"ל (תנא דבי אליהו זוטא – פ"ד) הוי עלוב ועניו לכל אדם, ולאנשי ביתך יותר מכל אדם.

ואמרו (דרך ארץ רבא. פ"י) כל מי שדעתו שפילה, הקב"ה מצילו מן הפורענות.

ויהי רצון שיתקיים בנו בחי' (תהלים קמד, יד) אלפינו מסובלים – ללמוד וללמד להתנהג בסבלנות עם עצמינו ועם זולתנו. (וראה דברים נפלאים ומתוקים בדברי רבינו הקדוש בשיחות הר"ן סי' קכב).

עסק התורה | פרשת השבוע חוקת

רוצה באמת להיות בן אדם ? פרשת חוקת.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב 'נצח מאיר'

הרב שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה