חפשו מנהיג אמיתי שיכול להדריך אתכם לפי המצב רוח | פרשת פנחס

בס"ד. ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת פנחס | לכבוד... אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע פנחס

מצב רוח | פרשת פנחס

וזהו (במדבר כז-טז , ח:) "וידבר משה אל ה' לאמר. יפקוד ה' אלקי הרוחות לכל בשר, איש על העדה.. ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון, איש אשר רוח בו".

פרש"י איש אשר רוח בו – שיוכל להלוך כנגד רוחו של כל אחד ואחד. דהיינו שיודע להתהלך בהנהגתו עם כל סוגי בני אדם השונים בדעתם ובענינם.

והנה בדבר זה ישנם הרבה מאד פרטים וענינים משתנים מהקצה לקצה. וגם בנאמר "ה' אלקי הרוחות לכל בשר", כי כלול בזה היודע מחשבותם, ובעל הנשמות, והילך ומצבי רוח של בני ישראל, והם דברים מאד מורכבים ומאד משתנים, כי מחשבות בני אדם הם רבות מאד, אפילו באדם בודד, ק"ו בשל ציבור גדול כי המחשבות מאד משתנים מרגע לרגע, וברגע אחד נדמה לאדם שברור שכך וכך נכון לחשוב ולעשות ורגע אחר כך בטוח בהיפך ממחשבתו הקודמת, וחוזר חלילה.

וכן בעניני הנשמות, הדברים מאד מאד מורכבים ואין שני אנשים שיש להם אותו הרכב, ואע"פ שיתכן שהם משורש אחד (כגון שורש קין או הבל כנודע), אעפ"כ ישנם נפש רוח ונשמה חיה ויחידה, מעולמות משתנים כגון אצילות, בריאה יצירה ועשיה, ועולם המלבוש וכו'. ויש בפרטי הפרצופים א"א ואבא ואמא וזעיר ונוקביה ובו ספירות, רבבות רבבות פרטים ופרטי פרטים כנודע למי שיש לו יד בכך, וכל אחד משונה מחבירו, בפרטי נפשו רוחו ונשמתו. ו

כן הענינים הקשורים במצבי רוח והילך רוח, הם אוקיאנוס ומים שאין להם סוף בפני עצמן. כי מצבי רוח של כל נברא, הן תינוקות, ילדים וילדות, נערים ונערות, אנשים ונשים, זקנים וזקנות משתנים מרגע לרגע ולפעמים באופנים מנוגדים וקיצונים מאד, מהיפך אל היפך. כי כל דבר קטן שמתהווה באופן תמידי ומתחדש ללא הרף מְשַנֶה את מצב הרוח של האדם,

הלא תראה אדם מחייך מאוזן לאוזן ובין רגע (כגון ע"י שמישהו אמר לו משהו פוגעני או נגד רצונו ודעתו, או ע"י שקרה משהו, ולפעמים קרה משהו קטן) משתנה אור פניו, לפנים חשוכות ועצובות, ומשמחה וטוב לב לכעס, ואיבוד עשתונות ואיבוד יישוב הדעת מוחלט, אע"פ ששניה קודם הי' מלא יישוב הדעת.

וכן ישנם אנשים שבאופן קבוע אין להם יישוב הדעת, ואעפ"כ חושבים את עצמם חכמים ובר דעת ובעלי דעה ומשמיעים דעתם המשובשת באזני רבים ובקולי קולות, ואפילו נגד דעת תורה של צדיקי הדור ומוכרים ומפיצים שטויותיהם ברבים, ומעוררים מחלוקת ומדנים, ומסיתים ומדיחים את הציבור נגד רצון ה' צדיקיו ותורתו הקדושה, ועם כל אלה צדיקי הדור, וכל מנהיג שהוא איש על העדה צריך להתמודד בכמה וכמה אופנים באופן קבוע. באופן שהדברים יתנהלו בסופו של דבר על פי התורה ורצון ה', והדבר לא פשוט ומסובך ומורכב מאד מאד מאד מאחר שקשור עם דעות רבות ומשתנות, ואשר על כן לא כל אחד יכול ליטול את העטרה הזאת של איש על העדה ואיש אשר רוחו בו (ואע"פ שהוא ידען גדול ובקי גדול בתורה בנגלה ונסתר, הלכה ואגדה וכו').

ומבואר בדברי רבינו ז"ל (ליקו"מ ח"א כג-ב) שאי אפשר להגיע לאמונה שלימה, כי אם ע"י התקרבות לצדיקי אמת, כי כל עיקר אמונת ישראל ממשיכים הם להדור. ועוד מבואר (בח"א סי' ל) שצריך כל אחד לחזור ולבקש מאד ולהתפלל להשי"ת הרבה שיזכה להתקרב לצדיק אמת גדול במעלה. עיי"ש [אמר המעתיק החיפוש העיקרי זה צדיק שיודע להנהיג את עצמו והוא תלמיד חכם וקיבל מדור לדור דרכים ועיצות ויכול וראוי להנהיג אותי ואת משפחתי לפי מי שאני בנפש רוח ונשמה לפי המקום והזמן].

ועוד מבואר (שם סי' נז-א) שהכלל והעיקר שיהי' לו אמונת חכמים, ולהזהר בכבודם ולירא מהם מאד מאד. עיי"ש. ויהי רצון שנזכה להתקרב ולהתבטל באמת לצדיקי האמת.

בברכת התורה וכטו"ס שמעון יוסף הכהן ויזנפלד – ישיבת נצח מאיר ירושלים

תרומות לישיבה יתקבלו בברכה 052-565-2005

תיקון הכללי כבר אמרתם היום ?

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה