ניצבים

לכבוד.. אחדשה"ט!

בעזרת ה' אכתוב לך פנינה הקשורה לפרשת השבוע.

 

אחדות ואהבת ישראל

 

(דברים כט, ט) "אתם ניצבים היום כולכם לפני ה' אלקיכם".

כי ידוע ומפורסם, ודפי ההיסטוריה מלאים מצרות שונות ומשונות שעברו על כלל ישראל, בגזירות קשות ומרות, ויסורים ועינויים, ורציחות, ושמדות, וגלויות ושואות, אשר לא יאומן כי יסופר, "ובכל זאת שמך לא שכחנו".

עד אשר כל העולם תמה, איך עם ישראל שרד כל ההרפתקאות דעדו עלייהו, והם חיים וקיימים, וניצבים ועומדים, ועולים שוב לגדולה, והסוד הוא בשני גורמים א) האחדות שבעם ישראל ב) והנאמנות להשי"ת ותורתו הקדושה. שבזכותה השי"ת מרחם עלינו (ואפילו בזכות מעטים). והנה בהקשר לאחדות אמרו חז"ל (תנא דבי אליהו רבא, כו) אמר להם הקב"ה לישראל, בָּנַי, מה אני מבקש מכם? אלא שתהיו אוהבים זה את זה, ומכבדים זה את זה וכו'.

ואמרו (תנחומא כאן, א) אין ישראל נגאלים עד שיהיו אגודה אחת. (וב"ה שכיוונתי) וכמ"ש (שם) ד"א אתם נצבים היום, מה היום מאיר פעמים ומאפיל פעמים, אף אתם כשאפילה לכם, עתיד להאיר לכם אור עולם, אימתי? בזמן שתהיו כולכם אגודה אחת שנאמר חיים כולכם היום (דברים ד,ד) בנוהג שבעולם, אם נוטל אדם אגודה של קנים, שמא יכול לשברם בבת אחת. ואילו נוטל אחת אחת, אפילו תינוק משברם.

וכן את מוצא שאין ישראל נגאלים עד שיהיו כולם אגודה אחת שנאמר (ירמיה נ, ד) בימים ההמה ובעת ההיא נאום ה' יבאו בני ישראל המה ובני יהודה יחדיו, כשהן אגודים מקבלים פני השכינה. (וע"ע בילקוט שמעוני, עמוס, תק מ"ח).וכתיב (הושע ד, יז) חבור עצבים אפרים הנח לו , חלק לבם עתה יאשמו. ואמרו חז"ל (ב"ר לח) גדול השלום, שאפי' עובדי אלילים ושלום ביניהם כביכול אינו יכול לשלוט בהם. (עצבים ל' ע"ז כמ"ש ( תהלים קטו,ד) עצביהם כסף וזהב). אבל משנחלקו, מהו אומר? חלק לבם עתה יאשמו.

ובענין הנאמנות להשי"ת המציבה אותנו, אמרו (ברכות ו.) אמר להם הקב"ה לישראל אתם עשיתוני חטיבה אחת בעולם. שנאמר (דברים ו) שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, ואני אעשה אתכם חטיבה אחת בעולם שנא' (שמואל ב,ז-כג) ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ.

וזהו "אתם נצבים היום, כולכם" בזכות האחדות ובאהבה, ובזכות האמונה והנאמנות לה' בבחי' "לפני ה' אלקיכם".

 

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה