סגולה להצלחה במשפט

סגולה להצלחה במשפט. ופרקי תהילים להצלחה במשפט שהם
ברכה שיהיה המשפט הגון וברחמים.

בכאב גדול כולנו חוששים מה"צדק והיושר" ע"י דיינים שאינם הגונים, שמעוותים את המשפט… כידוע בביתי המשפט הישראלים שפוסקים נגד התורה, ומתחשב במיוחד בחוק הטורקי והאנגלי שהיה לפני קום המדינה ה"דמוקרטית". ובאמת היה ראוי וצריך לחפש "רק" צדק ואמת לרצון השם יתברך ככתוב בתורתו תורת אמת, בלי השקפות פוליטיות תאות ומידות רעות, ובלי נגיעה של שום רצון רק לאמת לאמיתה – אבל את המציאות והיושר והאמת, כולם יודעים ומבינים שלא ימצאו בקלות – לכן מבקשים ומחפשים ברכה להצלחה במשפט או סגולות להצלחה במשפט

אזי הרי לפניכם סגולה להצלחה במשפט – שידועה כעוזרת שלא יטו את האמת מכל סיבה שקיימת!

סגולה להצלחה במשפט

המזוזה:

להחזיק מזוזה כשרה ומהודרת בזמן המשפט ועריכת הדין !

סגולה להצלחה במשפט להוציא דין לאמיתה ולאורה, וגם פעולה זו – נותנת ביטחון לעמוד בפני השופטים ולהוציא לאור את האמת !

אם יש סגולה העוזרת להשליט שופטים אמיתיים המבקשים רק "צדק",

ושונאים את עיוות הדין ושופטים בלי מידות רעות , תאוות ודיעות פוליטיות – המעקמים את המוח והשכל הישיר, ונזהרים שלא להלין את הדין

[וכידוע שדבר זה גורם לעוול גדול בעיכוב פסק הדין, והוצאת הצדק לאור ובהארכתו עד לא ידע וגורם – קטרוג גדול בשמים ודינים על עם ישראל]

אנא הודיעו לנו זאת בהקדם, תודה !

פרקי תהילים להצלחה במשפט

פרקי תהלים ותפילה מליקוטי תפילות של רבי נתן מברסלב להצלחה במשפט.

"ועוז מלך משפט אוהב, אתה כוננת מישרים, משפט וצדקה ביעקב אתה עשית. כי ממך הכל ומידך נתנו לך". עושה צדקות עם כל בשר עשה עמנו צדקה. ותזכה אותנו ברחמיך להיות בכלל עושי צדקה. ותסיר רוע לבבנו, למען נזכה ליתן צדקה בשמחה בסבר פנים יפות, ולא ירע לבבנו בתתנו לו (לעני), (כי הצדקה היא בחי' משפט – וצריך אדם לעשות הרבה צדקה עם עניים הגונים – כדי להטות ולהמתיק את הדין והמשפט מעליו לטובה).

"הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא". ונאמר: "להגיד כי ישר יהוה, צורי ולא עולתה בו". "ראש דברך אמת, ולעולם כל משפט צדקך".

ריבונו של עולם : תבטל ותיטול ותיקח מכל שלוחי הדין את כוח המשפט והדין שמסרת להם. ותאמר למלאך הרף ידיך, וישוב חרבו אל נדנה. כי אתה אוחז ביד מידת משפט, כמו שכתוב: "ותאחז במשפט ידי". ואפילו כשאתה זורק חץ אתה יכול להחזירה ברחמיך. רחם עלי ועל כל התלוים בי ועל כל ישראל, ובטל מעלינו כל מיני צרות ודינים שבעולם, בטל מעלינו כל גזרות קשות (ויפרש שיחתו וצערו על המשפט שהולך להיות לו).

ותציל ותשמור אותנו מרבנים ודיינים ושופטים – שאינם הגונים

המקלקלים את המשפט, ופוגמים במרכבה העליונה בכיסאות למשפט, אשר שם האהבה הקדושה שורה, ועל ידי זה נופלים אהבות נפולין משם, ומכניסים תאות נאוף (ושקר) בעולם, ומביאין חס ושלום טומאת מקרה לילה על ידי עוות דינם:

אנא רחום צדיק, יהוה אוהב משפט, אוהב עמו ישראל, אתה יודע מה שיש לנו מעצמנו מה שתאוות גופנו רודפים אחרינו בכל עת עד אשר נכשלנו ואין עוזר, אף גם זאת גורמים לנו מה שגורמים הפגמים הנמשכין מכלליות העולם. רבונו של עולם, עליך השלכנו את יהבינו, הצילנו שמרנו ברחמיך שלא יזיקו לנו (ויבקש במילים שלו על הצלחה במשפט)…

באין מליץ ישר מול מגיד פשע, תגיד ליעקב דבר חוק ומשפט, וצדקנו במשפט המלך המשפט, האוחז ביד מדת משפט.

עזרנו ברחמיך הרבים, שנזכה לקשר את המרכבה הקדושה, ויתקשרו יחד כל מלאכי המרכבה הקדושה, שהם מיכאל מימין, ומשמאל גבריאל, ומלפנים אוריאל, ומאחור רפאל.., ולכבות חמום הלב הבוער אל התאוות רעות ובפרט לתאות ניאוף. ותמשיך עלינו מימי החסד והרחמים, מימי הדעת והתבונה, ותשאב לנו "מים בששון ממעיני הישועה", ותשבר ותשקה ותכבה צמאון וחמימות הלב דסטרא אחרא, ונזכה לתיקון המשפט, ויקוים מקרא שכתוב: "ויגל כמים משפט וצדקה כנחל איתן": ישפוט עניי עם, יושיע לבני אביון וידכא עושק":

ותזכנו להשיג סתרי תורה, ולהעלות ולהוציא המשפט דקדושה מעמקי תהום תחתיות, תהום אל תהום יקרא אבע מימיך, ותשיב ותעלה המשפט מעמקי תהומותיך, וישוב המשפט דקדושה על מכונו. ויקוים מקרא שכתוב: "ויגל כמים משפט":

"אשרי שומרי משפט עשה צדקה בכל עת. צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך".

רבונו של עולם מלא רחמים, אוהב משפט. זכני ברחמיך הרבים למשפט דקדושה, שאזכה לשפוט עצמי בכל עת על כל הדברים אשר אני עושה, ולחשב דרכי ולישב דעתי היטב בכל יום ויום, להשפט בעצמי הן על העבר הן על העתיד, עד שאזכה להוציא משפטי לאור, לברר לי דרך ישרה שאלך בה, באופן שאזכה לעשות רצונך ולשמור חוקיך ומשפטיך באמת, ולא איגע לריק ולא אלד לבהלה, ולא אטה מן המשפט האמת והישר, ולא אטעה את עצמי חס ושלום רק אזכה לשפוט ולדון את כל עסקי ומעשי באמת לאמתו, למען אזכה לשוב אליך באמת כרצונך הטוב. "כמשפטיך חייני ואשמרה עדות פיך".

חוס וחמל עלי בחסדיך העצומים, ותזכני שיהיה יצר הטוב שופטי. ואזכה להתבודד בכל יום ולהסתכל על עצמי היטב היטב, ולרחם עלי ולהשפט בעצמי על כל המעשים אשר עשיתי מעודי עד היום הזה, ולחשב עצות ותחבולות, איך למלט נפשי מני שחת, ולקבל עלי קבלה חזקה בלב שלם באמת לשמר מצותיך וחקיך ומשפטיך תמיד, עד שיתלהב לבי בהתלהבות גדול וחזק מאד אליך באמת כרצונך הטוב, עד שאזכה על ידי התלהבות הלב לכלות ולשרף ולבער כל הרע שנאחז בי, הן הרע שנאחז בי על ידי מעשי הרעים, הן הרע שנאחז בי על ידי אחרים (במחשבה בהשקפה המביאים לידי מעשים הנוגדים את המצוות התורה הקדושה וחכמים והצדיקים)..,

חוס וחמל עלי והטיבה עמדי בטובך הגדול וזכני להיות טוב לכל, ולאחז במידותיך הקדושות, אשר אתה חנון ורחום ארך אפים ורב חסד וטוב ומטיב לכל, ואהיה נשמר מכל מיני כעס וקפדות שלא יעלו ולא יבואו ולא יגיעו ללבבי כלל..,

חוס וחמל ורחם עלי, והכן צעדי ומעגלי לעשות רצונך בלבב שלם,

"תמוך אשורי במעגלותיך בל נמוטו פעמי, נפשי ישובב, ינחני במעגלי צדק למען שמו. יהי חסדך יהוה עלינו, כאשר יחלנו לך. יהי יהוה אלהינו עמנו, כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יטשנו. להטות לבבינו אליו ללכת בכל דרכיו ולשמר מצותיו וחקיו ומשפטיו אשר צוה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני יהוה קרובים אל יהוה אלהינו יומם ולילה לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו, למען דעת כל עמי הארץ כי יהוה הוא האלהים אין עוד".

ברכה להצלחה במשפט

ניתן למסור שמות לברכה להצלחה במשפט או בכלל ע"י מוסדות ברסלב בטופס הצהוב דלקמן. וכן ניתן לעשות פדיון נפש, המסוגל להמתיק דינים והוא סגולה להצלחה במשפט – וליום הדין ! גם לומר תיקון הכללי להמתקת הדינים.

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה לברכה והצלחה ! השאירו מס' נייד או צלצלו 050-4161022

מוסדות ברסלב מאיר – ירושלים

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה