עבודה שבלב זו תפילה !

עבודה שבלב זו – עבודת התפילה. אלה שלומדים חסידות ואינם עוסקים בעבודת התפילה ומידות טובות, (חיפוש אחר האמת לעשות רצון השם בעולמו) – הלימוד שלהם מבוזבז.., והם מחללים את כבוד רבותינו ואת כבוד החסידות ! ("איגרות קודש").

עבודה שבלב זו תפילה

כתוב בתורה (דברים י' – י"ב, י"ג), ועתה ישראל מה ה' אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את ה' אלוקיך… ולעבוד את ה' אלוקיך… לטוב לך !

שעיקר הכוונה שירד האדם לעולם הזה הוא ליראה אותו יתברך, ולעבדו כל הימים, לטוב לו לנצח.

ובאבות (פ"א מ"ב) איתא, על שלושה דברים העולם עומד : על התורה, ועל העבודה, ועל גמילות חסדים.

וחכמינו ז"ל אמרו (תענית ב.) ולעבדו בכל לבבכם – איזוהי עבודה שהיא בלב ? זו תפילה.

התפילה היא מיסודות העולם, אחת מיסודות הבריאה, ובודאי היא יסוד לכל איש ואיש מישראל להדבק בבוראנו יתברך !

נעים זמירות ישראל דוד מלכא משיחא כותב, פנה אל תפילת הערער ולא בזה את תפילתם תכתב זאת לדור אחרון ועם נברא יהלל י-ה (תהלים קב, יח-יט). שהוא עיקר העבודה בדורות הללו, כמו שכתוב  במאור ושמש (פרשת ואתחנן) והוא שכתב בעל התניא זי"ע ובעץ חיים ופי עץ חיים.., שעיקר העבודה בעקבות משיחא היא התפילה !

ומי שזוכה לאור התפילה, זוכה להיות דבוק בבוראו ית', כי תפילה מלשון דבקות, כמו שפרשו הצדיקים לפי הפסוק נפתולי אלוקים נפתלתי (בראשית ל, ח), שהוא מלשון דבקות והתחברות. וכמובא מהרה"ק ר"פ מקראיץ זי"ע שהמובחרים והמעולים שבבריאה הם בעלי התפילה, היינו האנשים העוסקים בתפילה להשי"ת, ואמנם מספרם מועט, כמו שהמועט בעולם הוא פנינים ומרגליות.

וזו היא הדרך הקרובה ביותר להתקרב להבורא ית"ש ולהדבק בו כראוי, ולעבוד אותו כל הימים אשר ייטב לנו בעולם הזה על פני האדמה ולחיי העולם הבא, ולתחיית המתים לנצח נצחים ! (ערוך מתוך הקדמת "אוצר תפילות ישראל").

תפילה בכותל, תפילה לעני עבודה שבלבתפילה (סידור שערי ציון)

אני מאמין באמונה שלימה בנחמת ציון, ואלוקינו ברחמיו ינחמנו, ויחדש עלינו מלכותו במהרה.

בספר רחמי האב כתב לזכור תמיד הזכירות שאדם מחויב לזכור בכל עת ורגע והם נזכרים בריש ספר חיי אדם ואני סידרתי אותם  בדרך תפילה. כזה : אני מאמין באמונה שלימה שאתה הוא האלוקים הבורא כל הנמצאים ושהוצאתנו ממצרים ונתת לנו תורתך. ואתה יחיד ומיוחד. ואין זולתך.

יה"ר מלפניך אב הרחמן שתעזרני על דבר כבוד שמך שאאהוב אותך וליראה שמך ושלא לתור אחר מחשבות ליבי וראיית איני רק שאהי' דבוק בך בכל עת כנאמר "ובו תדבק".

ותציליני שלא ימצא בי שום מידה רעה ותזכני לקיים כמו שנאמר "אשרי איש שלא ישכחך ובן אדם יתאמץ בך".

אז מה שאנחנו משתדלים במוקד התפילות לעשות עבורכם זה…

לפתוח שערי שמיים ולהמתיק הדינים כדי שתפילותיכם יתקבלו ברצון וברחמים – אבל אנחנו לא יכולים לעשות לכם את העבודה !!! על כן תראו מי שרוצה חיים טובים ולהדבק בהשם יתברך שיכנוס יתאמץ בעבודת התפילה !

בהצלחה חברים עם התפילות !

במוקד התפילות של חסידי ברסלב – לא מוכרים ישועות ולא סגולות רק תלמדו דרכים והתחזקות בעבודת התפילה, שהיא מתיקות ועיקר הדביקות בהשם יתברך – ואז ממילא הכל טוב ויפה ! אז מי שרוצה להינות באמת … שיקרא ויעקוב ויתן לייייייק וישתף לזיכוי הרבים !

מוקד התפילות של חסידי ברסלב 

ישיבת ברסלב מאיר 050-4161022

נ.ב תרומות יתקבלו בברכה ובשמחה !@ 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה