עובדי השם בשמחה

ברסלב מאיר – פרשת השבוע תרומה | ראש הישיבה מחזק ומעורר בכמה דיבורים מלבלבים את עבודת השם… כי צריכים לעבוד את הבורא יתברך שמו (דהיינו התפילה ועסק התורה, וקיום המצוות ועשיית המעשים טובים, וכל עניני עבודת ה') בהתרוממות הרוח, במוחין דגדלות, בחשק, בשמחה ובטוב לבב, בהתלהבות, בחיות דקדושה, בדביקות, בדחילו ורחימו (דהיינו מתוך יראת ה', ובפרט אם זוכה לאיזה התנוצצות של יראת הרוממות, ומתוך אהבת ה'), בקדושה וטהרה, בסילודין וטהרת הלב..,

עובדי השם בשמחה :

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע תרומה.

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור ל- פרשת השבוע,

להורדה והדפסה >> ברסלב פרשת השבוע תרומה

וזהו (שמות כה-ב) "דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה, מאת כל איש ידבנו לבו, תקחו את תרומתי".

כי צריכים לעבוד את הבורא יתברך שמו (דהיינו התפילה ועסק התורה, וקיום המצוות ועשיית המעשים טובים, וכל עניני עבודת ה') בהתרוממות הרוח, במוחין דגדלות, בחשק, בשמחה ובטוב לבב, בהתלהבות, בחיות דקדושה, בדביקות, בדחילו ורחימו (דהיינו מתוך יראת ה', ובפרט אם זוכה לאיזה התנוצצות של יראת הרוממות, ומתוך אהבת ה'), בקדושה וטהרה, בסילודין וטהרת הלב..,

ולא כעץ יבש. וכמוכרח מחמת אונסו, כמי שהצמידו לו אקדח על רקתו, או כפו עליו הר כגיגית.

(אם כי גם זה טוב ,אם זה מצבו, שהרי סוף סוף יש לו יראת העונש, ואשרי לו על כך,

אבל בודאי אין זו  מהמדרגות הגבוהות בעבודת ה',

ולעבוד את ה' מאהבה, הוא ענין אחר לגמרי מלעבוד את ה' ביראה, ולא קרב זה אל זה, ורחוקים כמרחק בין מזרח למערב, ובין צפון לדרום).

ואיתא בצוואת הריב"ש (אות ג) שכל אדם צריך לעבוד את השי"ת בכל כוחו, שהכל הוא צורך גבוה, מפני שהשי"ת רוצה שיעבדו אותו בכל האופנים,

והכוונה, כי לפעמים אדם הולך ומדבר עם בני אדם, ואז אינו יכול ללמוד וצריך להיות דבוק בהשי"ת במחשבתו [ולייחד ייחודים],

וכן כשאדם הולך בדרך ואינו יכול להתפלל וללמוד כדרכו, וצריך לעבוד אותו [יתברך] באופנים אחרים, ואל יצער עצמו בזה, כי השי"ת רוצה שיעבדוהו בכל האופנים, פעמים באופן זה ופעמים באופן זה, לכך הזדמן לפניו לילך לדרך או לדבר עם בני אדם, בכדי לעבוד אותו יתברך באופן הזה.

ועוד איתא (שם-אות ה) ידבק מחשבתו למעלה… ולא יסתכל כלל בעניני עולם הזה (וכידוע שמוהרנ"ת זצ"ל עסק בעבודת ה' בבית העליה, ושם היה חלון, אבל היה תמיד מכוסה, בהטעימו ר' נתן שהוא מכסהו כדי שיהא " א בליק ווייניג אין עולם הזה " פי' הבטה פחות על עוה"ז), ולא יחשוב בעניני העוה"ז כלל, רק ישתדל בכל העניינים להפריד את עצמו מהגשמיות,

כי בהסתכלותו בעוה"ז – מגשם עצמו, ואמרו רז"ל (מנחות מג:) ראיה מביאה לידי זכירה, ולידי תאוה, וכתיב בעץ הדעת (בראשית ג-ו, ע"ש) נחמד למראה וטוב למאכל. שמחמת הראיה – הוא נחמד.

עוד כתב (שם אות י') בענין הדביקות, וז"ל כלל גדול השתוות (כמ"ש (תהלים טז-ח) שויתי ה' לנגדי תמיד), פירוש שיהא שווה אצלו גם אם ישבחוהו בני אדם או יגנוהו – הוא דבר גדול מאד.

וכן יהיה שווה אצלו אם יחזיקוהו לחסרון ידיעה, או ליודע בכל התורה כולה.

ודבר הגורם לזה הוא הדביקות בהבורא תדיר שמחמת טירדת הדביקות – אין לו פנאי לחשוב בדברים אלו. שטרוד תמיד לדבק עצמו למעלה בו יתברך.

עוד שם (אות יא) ובכל דבר שיעשה יחשוב בזה שהוא עושה נחת רוח לבורא יתברך.

ועוד כתב שם (אות כט) וכשלומד צריך לנוח מעט בכל שעה כדי לדבק את עצמו בו יתברך (כי צריך להזכיר א"ע  ג"כ, למה הוא לומד, ולפני מי הוא לומד).

והכלל שצריך להיות תמיד דבוק בה' ובאהבתו,

וממילא יעבוד אותו בחשק ובשמחה ובהתלהבות ובהתרוממות הרוח,

ודבר זה הוא כלל גדול בתורת החסידות (בפרט אצל ברסלב).

וזה בחי' "דבר אל בני ישראל, ויקחו לי תרומה", דהיינו כשבאים לבנות בית המקדש, ומשכן לקדושה לעבודת ה', תביאו לי עבודות שיש בהם תרומה,

דהיינו התרוממות הרוח, שמחה וחשק מוחין דגדלות והתלהבות,

ואפילו כשאין לכם את הנ"ל מצד עצמכם, "מאת כל איש ידבנו לבו" לעבוד אותי ולבנות את משכני כנ"ל, מהם "תקחו את תרומתי", דהיינו תתבוננו בעובדי ה' אחרים מתוך התלהבות והתרוממות, ומהם תלמדו וכן תעשו.

יהי רצון שיהא חלקינו בין עובדי ה' מתוך דביקות והתלהבות, מתוך אהבה ושמחה וכו'.

חודש טוב ומבורך !!!

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת >> ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

אוהבי התורה אוהבי ה' >> קחו יוזמה הרימו תרומתכם

למען פעילות והפצת היהדות לזיכוי הרבים באלפי אלפים של זכויות

ובע"ה תזכו על ידי זה לישועות גדולות ורוב שמחות.

צלצלו ותרמו 054-8496548

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה