פדיון נפש לרבי נחמן מברסלב כמובא בליקוטי מוהר"ן

לא זורם לכם בחיים ? כיצד נפטרים מגזירה קשה, פחד וחרדות ומחלות נפש ? איך פותחים את המזל ? אתם לפני ניתוח - צרכים המתקת הדין, וסייעתא דשמייא...? פדיון נפש, מסוגל לפדות את האדם מכל צרה וצוקה, ומכל נגע ומחלה.

פדיון נפש לרבי נחמן מברסלב – כמובא בספר ליקוטי מוהר"ן סימן רטו.

פדיון נפש לרבי נחמן מברסלב

כולם שואלים – באמת זה מועיל ? איזה רב עושה פדיון נפש ?

הרה"ח שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א תלמידו של הרה"ח ר' לוי יצחק בנדר זצ"ל מעביר שמועת ודרכו של רבינו נחמן מברסלבהתשובה בליקוטי מוהר"ן היא – שלפעמים אינו מועיל הפדיון שעושין, כי לא כל אחד ואחד יודע כל העשרים וארבעה פדיונות, ואפילו אם יודע אותם אינו עושה כולם, ועל כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל.

אך דע, שיש פדיון אחד שכולל את כל העשרים וארבעה בתי דינין, ויכול להמתיק כל העשרים וארבעה בתי דינים, ולזה הפדיון צריך עת רצון, בחינת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במנחה, בחינת: "ואני תפילתי וכו', עת רצון" וכו' (תהלים ס"ט).

אך אפילו הצדיקים, לאו כל אחד יודע זה הפדיון, ולא נמצא כי אם חד בדרא שידע זה הפדיון,

פדיון נפש תמיד עוזר (מועיל) ?

ולפעמים אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אף על פי כן אינו מועיל, וזה מחמת כי גם למעלה תאבים מאד לפדיון כזה, כי לאו בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה, שיוכל להמתיק כל העשרים וארבעה בתי דינין בבת אחת, ועל כן כשבא להם זאת ההמתקה הם משתמשים עמה לצרך דבר אחר, דהינו שעל ידי זה הפדיון וההמתקה, נעשין גרים, כי 'כל זמן שיש עכו"ם בעולם חרון אף בעולם' (ספרי פר' ראה).

סוד הפדיון

פדיון נפש לרבינו נחמן מברסלב – ליקוטי מוהר"ן מא

וזה גם כן פדיון נפש, כי הממון נקרא עמודים, כמו שכתוב (דברים י"א): "ואת היקום אשר ברגליהם" (פסחים קי"ט). וכשהצדיק העושה הפדיון מניח ידיו על הממון, יכוון כי יש יד הגדולה וכו', והינו שלש ידות, ושלש פעמים י"ד גימטריא מ"ב.

ושם מ"ב יש בו שבעה שמות, וכל שם יש בו ששה אותיות.

ויכוון להמשיך אליו הווין, הינו השבעה שמות שיש בכל אחד ששה אותיות.

להמשיך אותן לתוך הממון הנקרא עמודים, ואז נקרא ווי העמודים. ואלו עמודים, הינו רגלין, הינו עקבים, הם בחינת דין.

כי  שתי פעמים "אלקים", גימטריא "עקב", ויש שם אחיזה להחיצונים.

ואין דין נמתק אלא בשרשו, ושרש הדינים בבינה, כמו שכתוב (בזוהר ויקרא י:): 'בינה דינין מתערין מנה', "אני בינה לי גבורה" (משלי ח').

ושם מ"ב בבינה. נמצא כשממשיך שם מ"ב לתוך עמודים, אזי הדינין נמתקין בשרשם.

וזה פרוש (שמות כ"ז):

"ווי עמודים וחשקיהם כסף", פרוש: על ידי חשיקה והתחברות ווי עם עמודים, נעשה כסף, חסד, שנמתקין הדינין: "עץ חיים" פרק י"ג (היכל הכתרים שער א"א): שם מ"ב בבינה, ואלו המ"ב הם ש"ע נהורין המאירין. ועם ח' חורתא גימטריא בשלום. שם בפרק י"ד גימטריא חשמל מלבוש, שזה החשמל שומר בגדים עליונים מע"ש של קלפה, כמו שכתוב (ישעיה נ"א): "כבגד יאכלם עש":

וזה (יומא ע"א): 'הרוצה לנסך יין על גבי המזבח, ימלא גרונם של תלמידי חכמים'. 'לנסך', הינו מלוכה וממשלה. כמו שכתוב (תהלים ב'): "ואני נסכתי מלכי" וכו'. יין, זה בחינת בינה, שורש הבכורה, יין המשמח, 'מזבח' זה בחינת דינים. 'תלמידי חכמים', הם בחינת נצח הוד:

וזהו פרושו:

הרוצה להמליך ולהמשיל ולהמתיק הדינים, על ידי שורשם, שהוא יין המשמח. מה יעשה, עצה (טובה): על זה. ימלא גרונם, על ידי ריקודין, או על ידי פדיון, כמו שמובא לעיל: גם על ידי מלוי גרונם, נמתק הדינין.

וזה פרוש (סוף ברכות): תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם, שעל ידם נמשך שם של מ"ב, שהם ש"ע נהורין, ועם ח' חורתא, גימטריא בשלו"ם. ותלמידי חכמים נקראים נצח הוד, רגלין, כמו שמובא במדרש: "שוקיו עמודי שש" הם תלמידי חכמים (עיין תרגום). וגם מזבח נקרא רגלין, כמו שכתוב (תהלים ד'): "זבחו זבחי צדק", וכמו שכתוב (שם פ"ה): "צדק לפניו יהלך":

וזה פרוש (שם כ): "יתן לך כלבבך", ואימתי, כאשר "וכל עצתך ימלא", על ידי מלוי גרונם של תלמידי חכמים. כי תלמידי חכמים נקראים עצות, כמו שכתוב (אבות פרק ו): 'ונהנין ממנו עצה ותושיה', וכמו שכתוב (שם ל"ג): "עצת ה' לעולם תעמד", שהם עמודי עולם. וכמו שכתוב (ישעיה י"ד): "ה' צבאות יעץ", ה' צבאות, הם נצח והוד.

מכאן למדים…

[ומכאן תצא ותלמד שלא כל אחד ראוי לעשות פדיון, כי צריך דייקא תלמיד חכם, ולאו דווקא כאלו המראים עצמם בקיאים בקבלה ונסתרות, אלא תלמיד חכם וצדיק, שקיבל תורתו מזקני אנ"ש, ההולך בדרך אמת, ועצותיו עצות אמת].

עיין עוד ב – תפילות לפדיון נפש מליקוטי תפילות לרבי נתן

רוצים לדעת איך עושים פדיון ? כנסו סדר פדיון נפש כמובא בתיקון הכללי.

מסירת שמות לפדיון נפש + הסרת עין הרע קללות וכישופים

בתרומה סמלית לישיבה

צלצלו או שלחו בוואטסאפ 052-565-2005

שם פרטי שם האמא ותאריך לידה עברי

עבור לדף התרומות – למסור מעות פדיון נפש

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה