פסח, חג החירות

פסח, חג החירות !

פסח הוא חג קדוש מאד, שאילו לא הוציא הקדוש ברוך הוא את אבותינו ממצרים, עדיין אנו ובנינו משועבדים היינו גוי בקרב גוי, ולא ניתנה לנו תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא הפליא חסדיו עם ישראל הפלא ופלא, וחיבה יתרה הראה להם, עד מקום שאין יד שכלנו מגעת, אחת מני אלף אלפי אלפים, רק נבין את זאת שעשה עמנו חסד גדול עד אין חקר,

והראנו את כבודו ואת גודלו ואהבתו וחיבתו לגודל יכולתו לשדד המערכות והשגחתו הפרטית מאשר ציונו על כך בתורתו הקדושה לזכר יציאת מצרים, ועל כל מצוה ומצוה מזכיר 'זכר ליציאת מצרים'. וציונו להיות לזכרון בין עינינו ולאות על ידנו, ונתן לנו שבתות ומועדים שאנו אומרים בהם בקידוש 'זכר ליציאת מצרים'.

ועיקר זכירת יציאת מצרים בכל הימים, ומצות תפילין, הכל הוא כדי שהחי יתן אל לבו הדברים האלו לעומק ולרוחב, וישמח ישראל בעושיו ויבוא ליראה ולאהבה את השם הנכבד והנורא, ולדבקה בו ולעבדו בלבב שלם.

וזהו הטעם שציונו יוצרנו בליל פסח להרבות לספר ביציאת מצרים, וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח, מלבד שיש בזה סודות עליונים. ועוד יש בזה טעם לפי הפשט, כדי שירבה לקבוע בלבו ובלב בני ביתו אהבת הא-ל יתברך שמו ויראתו, כי זה כל האדם. וזהו עיקר מצוות הסיפור להגיד לבני ביתו בסיפור יציאת מצרים איך הראנו ה' אלוקינו את כבודו ואת גודלו, ואהבתו וחמלתו, ויכולתו והשגחתו, ושעל כן ראוי לנו לעבדו בלבב שלם ולשמור את כל מצוותיו.

כתיבת תגובה