פרשת השבוע בהעלותך | חלישות הדעת, לא להתייאש.

פרשת השבוע בהעלותך | כי החלישות הדעת מביאה לידי יאוש, ויאוש הוא האסון של כל האסונות, לנפש ולנשמה. כי האדם מאבד את הרצון ואת התקוה, ומפסיק לפעול נכונה ובכיוון הרצון, ונדבקים בו כל מיני מחשבות מטורפות אשר עכ"פ חלקם באות לידי ביטוי מעשי, ועל ידי כל זה הולך ומתרחק עוד ועוד מהשם יתברך ותורתו וצדיקיו ועצותיהם…

אמונה (2)

חלישות הדעת היא סכנה לגוף לנפש ולנשמה

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע בהעלותך.

לכבוד..אחדשה"ט! בעזרת ה' יתברך אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (במדבר ח-ב) "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות, אל מול פני המנורה יאירו  שבעת הנרות". פרש"י (ולא מופיע בכתבי יד, ולא בדפוס ראשון של רש"י עה"ת, אלא הרמב"ן מצטט דבר זה בשמו) וזה לשונו : למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו שלא היה עמהם בחנוכה לא הוא ולא שבטו, אמר לו הקב"ה – חייך שלך גדולה משלהם, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. ע"כ.

ותמה הרמב"ן על דבריו, וזה לשונו : ולא נתברר לי למה נחמו בהדלקת הנרות, ולא נחמו בקטורת בוקר וערב ששבחו בו הכתוב (דברים לב-י) ישימו קטורת באפך, ובכל הקרבנות, ובמנחת חביתין, ובעבודת יום הכיפורים שאינה כשרה אלא בו ונכנס (רק הוא בלבד) לפני ולפנים, ושהוא קדוש ה' (ע' תהלים קו-טז) עומד בהיכלו לשרתו ולברך בשמו, ושבטו כולו משרתי אלקינו,

ועוד מה טעם לחלישות הדעת הזו שנכנס אליה אהרון הכהן (וכי היה לו קינאה והרי לא קינא באחיו משה שהיה גדול ממנו והנהיג את עם ישראל שבזכות ששמח בליבו קיבל לחושן על ליבו), עיי"ש באורך.

ועכ"פ המסר ברור חלישות הדעת – חייבת חיזוק וניחום.

הנה נודע ומפורסם מהמציאות שחלישות הדעת והלב, מסוכן הוא לגוף לנפש ולנשמה,

לגוף – כי מחליש מאד את גופו, ויכול גם לגרום לאדם להתקף לב ב"מ, ועוד תופעות ומחלות לא רצויות ומסוכנות לגוף,

לנפש – כי אדם נופל בדעתו ומאבד כוחות הנפש לפעול באופן נורמטיבי, או מאבד את החשק לפעול בכלל, ומטריד ומטריף דעתו ברב או במעט.

בנשמה – כי חלישות הדעת גורם לאדם ירידה רוחנית עצומה, כי ממעט ומשתק את עבודת ה'. הן בתורה הן בתפילה הן במעשים טובים, וגם ככל שיעמיק במוחין דקטנות שבו הוא נמצא, יחשוב שהוא לא שווה ולא רצוי בעיני ה', או בעיני הבריות, או בעיני שניהם, ויכול להגיע ח"ו למסקנה המשובשת, כנאמר (מלאכי ג, יד-טו) חזקו עלי דבריכם אמר ה', ואמרתם מה נדברנו עליך, אמרתם שוא עבוד אלקים ומה בצע כי שמרנו משמרתו, וכי הלכנו קדורנית מפני ה' צבאות, ח"ו.

כי החלישות הדעת מביאה לידי יאוש, ויאוש הוא האסון של כל האסונות, לנפש ולנשמה. כי האדם מאבד את הרצון ואת התקוה, ומפסיק לפעול נכונה ובכיוון הרצון, ונדבקים בו כל מיני מחשבות מטורפות אשר עכ"פ חלקם באות לידי ביטוי מעשי, ועל ידי כל זה הולך ומתרחק עוד ועוד מהשם יתברך ותורתו וצדיקיו ועצותיהם.

אין שום יאוש בעולם כלל

ועל זה הזהיר והכריז וצעק רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב ז"ל בקול גדול אין יאוש בעולם כלל, אל תתיאשו (קיין יאוש איז גאר נישט פארהאנדן זייט אייך נישט מיאוש),

וכן מובא בספרי רבינו נחמן מברסלב ז"ל במה לשונות שאסור להתייאש.

וזה לא חכם להתייאש, וכבר מילתי אמורה כ"פ שמתוסכלים יש מספיק די והותר בעולם, ולא, חסרים יותר, וממרה שחורה ויאוש ותסכול וחלישות הדעת דבר טוב לא יצא.

העיצה לא להתייאש היא…

והעצה היעוצה היא כמבואר בלקוטי מוהר"ן (קמא, סי' רפב) למצוא בעצמו איזה נקודה טובה ולהתמקד בה וביופיה עיי"ש היטב היטב, כי הכל תלוי בכך והם חיינו, והיא עצה הנצרכת מאד במשך כל החיים.

ועוד יותר מזה הרחיב רבינו נחמן מברסלב ז"ל לבאר (לקוטי מוהר"ן קמא סי' לד-ד) שכל יהודי ויהודי יש לו נקודה ומעלה טובה שאין לאף אחר בעולם, ושבזה הוא גדול הדור וכולם צריכים ללמוד ממנו, ודי לו בידיעות אלו להתחזק ולהתנחם ולצאת מחלישות דעתו ומוחין דקטנות שבו הוא נמצא, ולצאת מחושך ואפילה לאור גדול.

ומצוה רבתי לחזק ולעודד כל השבורים למיניהם כי רבים הם ותשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות.

והיא הצלת נפש ממש !!!

ואשרי המעודד את עצמו ומעודד אחרים, כי עוסק בתחיית המתים, ויזכה לחיים טובים ומאושרים.

בברכת התורה וכטו"ס ראש ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

תרומות יתקבלו בברכה

ניתן להקדיש לתפילה במוקד התפילות או לעילוי נשמה

נ.ב למוסד אישור סעיף 46 להחזרי מס הכנסה !

צלצלו והרימו תרומתכם 0504161022

www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה