פרשת השבוע בלק | התקרבות לרבי נחמן מברסלב.

רבי נחמן – רבינו :

בס"ד, לכבוד…. אחדשה"ט !

אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע בלק,

פרשת השבוע בלק (במדבר כג, כג) כעת יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל א-ל.

ואיתא בתרגום ירושלמי על זה הפסוק, שבזה מרומז התכלית האחרון, וטוב ונפלאות העולם הבא שיזכו נשמות ישראל, וזה לשונו: ונחמן ד-ה', (מאת ה'), עתיד למתניא עליכון דבית יעקב.

והוא רמז נפלא על רבינו הקדוש רבי נחמן מברסלב כנודע, וכמו ששמע רבי אברהם ברבי נחמן'ס רמז זה מרבי ברוך אפרים ז"ל בעה"מ ספר באבי הנחל על ליקו"מ.

ויש כאן רמז נוסף, כמו שאמר רבינו נחמן מברסלב ז"ל בעצמו "למה אינכם עושים את נשיכם לחסידות?! וידוע שבית יעקב מרמז על הנשים, (מכילתא,הו"ד ברש"י עה"ת שמות יט,ג) ויש רמז על קירוב הנשים לדרך רבינו ז"ל דרך והשקפת תורה של חסידות ברסלב. [ויש רמז נוסף על הבנות הלומדות במוסדות "בית יעקב"].

לקרב את בני ביתו לרבי נחמן מברסלב

ויש כאן רמז על גודל מעלת העוסקים לקרב בנות ישראל לדרך הקדוש של רבינו הקדוש, (רבי נחמן מברסלב) אשר מן השמים בזמן האחרון נפתח חלון הזדמנות מיוחד במינו אשר לא היה קיים במשך דורות, אשר כעת [שהוא בחי' ה"עתיד" המוזכר בתרגום ירושלמי], על אף כל ההתנגדות של המפורסמים של שקר שרבו כמו שרבו המושלים על עם דל בכח החוצפא יסגי וכו', מכל מקום ישנם סדנאות ושיעורים ומוסדות לבנות המתחנכות לקירבת ה' ולתכלית על פי דרך רבינו ז"ל [על אפם ועל חמתם של המפורסמים ש"ש הנ"ל]. ואח"כ מתחתנות ובונות בתים נאמנים להשי"ת ולצדיק האמת. אשריהם ישראל.

ובענין סיפא דקרא "מה פעל א-ל". ידוע דיבור רבי נחמן מברסלב ז"ל אייערע קינדער און קינד'ס קינדער זאלט איר מודיע זיין וואס דא האט זיך געטאן  [לבניכם ובני בניכם תודיעו מה שנעשה כאן אצלי]. כי בברסלב בוער אש דקדושה הפלא ופלא [שלא כל אחד זוכה אליו, ורבינו נחמן מברסלב ז"ל הזהיר לזוכים להתקרב אליו, שישכילו למסור לדורותיו את המסר הגדול והקדוש הלזה – והוא הדין נשים למסור ולהעביר לילדים הקטנים והגדולים וגם לבעלה לחזקו ולהאיר לו את נועם ואורות של רבינו הקדוש].

עיקר ההתקרבות לרבינו נחמן מברסלב

כי כידוע שזה תופעה של הזוכים להתקרב לרבי נחמן מברסלב ז"ל ואפילו כיקוד אש, ואעפ"כ דורותיו לא זוכים להמשיך בדרך, ויש כמה וכמה סיבות לכך, כגון שלא השכיל לקרב את אישתו [ולא זו אף זו, היא הוסיפה התנגדות] ולבסוף הטה את בניה מדרכי חיים של רבינו ז"ל לאפיקים זרים, רחוקים מדרכי רבינו ז"ל, ויש שהפסידו הבנים והבנות ע"י ששלחם להתחנך במוסדות אשר מלעיגים על צדיק האמת, והחברים והחברות והשכנים השפיעו עליהם לרעה [ובמיוחד אצל הנערים, והנערים שהם רגישים מאד מאד לדברי חבריהם ומתיחסים אליהם לפעמים, פעמים רבות ביתר חשיבות מאשר לדברי הוריהם, ויש להחזיק את הדופק על היד שהוא יוביל בחינוך דורותיו ולא המוסד או המורים והחברים]. ויש שע"י גישה לא נכונה לילדים הרחיק אותם מדרך החיים.

הכלל שצריכים להשקיע הרבה זמן מח וכח להטות ולהביא דורותיו ואשתו לרבינו ודרכי חסידות ברסלב ז"ל, ואל יתעצל, ואל יאמר חבל על הזמן עדיף ללמוד ולעסוק בעבודת ה' וכו', כי על זה יצטרך לתת דין וחשבון לעתיד, ואוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה. ואוי לאותה בושה, ואוי לאותה כלימה.

ובכלל הנ"ל יש לשים לב בענין השידוכים, לשדך הדורות אך ורק עם אנשים המייקרים ומכבדים את צדיקי האמת ודרכי רבינו נחמן מברסלב כי אוי להמפקיר דורותיו [אשר יש מהם שנהפכים להיות רח"ל מתנגדים לדרך הקודש ב"מ].

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד.

יש לך מעשרות לתת ?

אין יותר גדול ומצווה לתת להחזקת התורה ולומדיה

תרומות יתקבלו בברכה 050-4161022

www.breslevmeir.com/donate

ניתן להקדיש לעילוי נשמה ו/או לברכה ותפילה

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה