ויראת מאלקיך – יראת ה' היא אוצרו

פרשת השבוע וילך

 פרשת השבוע וילך.

וזהו (דברים לא-יא, וכו') "תקרא את התורה הזאת נגד כל ישראל באוזניהם.. למען ישמעו ולמען ילמדו, ויראו את ה' אלקיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת. ובניהם אשר לא ידעו – ישמעו ולמדו לעשות את כל דברי התורה הזאת".

אכן שתי המטרות הנעלות והנשגבות אשר אין למעלה מהם, דהיינו "יראו את ה'". דהיינו יראת שמים, ומסירת מסורת קיום התורה לדורות הבאים בבחי' "ובניהם אשר לא ידעו – ישמעו וילמדו לעשות את כל דברי התורה הזאת".

שתי המטרות הנ"ל אי אפשר להשיגם כי אם ע"י לימוד ועסק התורה. וככל שנעמיק בדברי תורה ונתמיד בלימודם, כך נשיג יותר ויותר את המטרה הנרצית. ותורה ויראת ה' הם תרין רעין דלא מתפרשין, כי יראת ה' מחזקת ומעודדת את לימוד וקיום התורה. ועסק התורה מחזק את היראת שמים.

וכדאיתא בתיקוני הזוהר הקדוש (הקדמה, דף ה:) בלא אורייתא לית דחילו. כמה דאתמר (אבות פ"ב מ"ה) אין בור ירא חטא [ולא עם הארץ חסיד]. כגוונא דלית אורייתא בלא דחילו, אוף הכי לית דחילו בלא אורייתא. ואיתא בזוה"ק (פ' משפטים, דף קכא:) על הפסוק (תהלים קיא) טרף נתן ליראיו. ליראיו ודאי ולא לאחרי, וכל חומרי דאורייתא לא יהיב לון קב"ה אלא לאינון דחלי חטאה, לאינון דחלי פקודיו.

ואמרו חז"ל (ברכות ה.) לעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע, אם נצחו – מוטב, ואם לאו – יעסוק בתורה. וכמ"ש (קדושין ל:) בראתי יצר הרע – בראתי תורה תבלין (הממתיק ומתקן את היצר הרע ואם אתם עוסקים בתורה אין אתם נמסרים בידו. וכן רמוז בדברי חז"ל במ"ש (ברכות ס.) ע"פ (משלי כח, יד) אשרי אדם מפחד תמיד – ההוא בדברי תורה כתיב.

ואמרו (שבת לא.) אדם שיש בו תורה ואין בו יראת שמים – דומה לגזבר שמסרו לו מפתחות הפנמיות, ומפתחות החיצונית לא מסרו לו, בהי עייל?! ועוד אמרו (שם) אמר ריש לקיש, מאי דכתיב (ישעי' לג-ו) והיה אמונת עתיך חוסן ישועות חכמת ודעת. יראת ה' היא אוצרו? אמונת – זה סדר זרעים. עתיך – זה סדר– מועד. חוסן – זה סדר נשים. ישועות – זה סדר נזיקין. חכמת – זה סדר קדשים. ודעת – זה סדר טהרות. ואפ"ה יראת ה' היא אוצרו.

ואמרו (יומא עב:) אוי להם לשונאיהם של ת"ח שעוסקים בתורה ואין בהן יראת שמים. ואמרו (קדושין ל.) אם פגע בך מנוול זה (הוא היצר הרע) משכהו לבית המדרש (ועסוק בתורה), אם אבן – הוא – נימוח, ואם ברזל הוא מתפוצץ, ואמרו (ע"ז ה:) אשריהם ישראל. בזמן שעוסקים בתורה ובגמ"ח – יצרם מסור בידם, ואין הם מסורים ביד יצרם.

ואמרו (שמו"ר מ-א) שכר היראה – תורה. ואיתא במדרש זוטא (שה"ש א-א) ששלמה המלך קרא לתורה בשם 'יראה'.

ואמרו (ספרי עקב- מו) ע"פ (דברים יא-יט,כ) ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם.. למען ירבו ימיכם וימי בניכם – מכאן אמרו כשהתינוק מתחיל לדבר אביו מלמדו תורה, ואם אין מלמדו תורה ראוי לו כאילו קוברו שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם, אם לימדתם אותם – ירבו ימיכם וימי בניכם. ואם לא – יקצרו ימיכם, שכך דברי תורה נדרשים, מכלל לאו – אתה שומע הן, ומכלל הן – אתה שומע לאו.

ואמרו (אותיות דרבי עקיבא, אות ב) נתנה תורה ביראה ורתת – להתעסק בה ביראה וזיעה. ולפי דרכינו ניתנה תורה ביראה, כי התורה מביאה לידי יראה, והיראה מביאה לידי תורה. ואשרי האב ואשרי הדור שצמאים ללמוד ולהתחזק ביראת שמים בבחי' (תהלים לד-יב) לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם, כלומר שהבנים רוצים ללמוד יראת שמים, אלא שצריכים מלמד הגון שילמדם.

ואשרי האדם שמספיק לו ציווי ה' "ויראת מאלקיך" (ויקרא יט-יד:/ לב.) (שם כה-יז, א, מג). להיות חרד לדבר ה'.

ויהי רצון שיקויים במהרה (תהלים ה-ח) אשתחוה אל היכל קדשך ביראתך.

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד שליט"א

מי האיש אוהב ה' וחרד לדברו…

יפתח את לבבו ויציל נפשו מיום הדין…

תרומות לעניים הגונים תלמידי חכמים

העוסקים בתורה תפילה, ועבודת ה', מידות טובות ושמחה

הם אלו שימליצו טוב בעדינו להנצל מן הדין ולהתכב לחיים טובים לברכה ולשלום

הרימו תרומתכם 050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה