פרשת השבוע וישב

אמרו חכמינו ז"ל (בהגדה של פסח) ואת עמלינו אלו הבנים. כי הרבה כוחות ועמל וזמן וכסף ומחשבה וכו' חייבים אנחנו להשקיע בבנינו ובבנותינו כדי לחנכם בדרך ה', דרך התורה והמצוות.., ומי שעושה כן – זוכה להיות חביבו של הקב"ה..,

קירוב רחוקים

בס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א.

יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע וישב

לכבוד…אחדשה"ט!

להורדת הקבצים בPDF להדפסה והפצה >> פרשת השבוע וישב ברסלב מאיר 8

בעזרת ה' יתברך אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע,

וזהו (בראשית לז-א) "וישב יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן..ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם". ופרש"י כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה, הרי מגיד לאביו. שהיו אוכלים אבר מן החי, ומזלזלים בבני השפחות לקרותם עבדים, וחשודים על עריות. ובשלושתם לקה, וישחטו שעיר עזים (להלן פסוק לא), במכירתו, ולא אכלוהו חי. ועל דיבה שסיפר עליהם שקורין לאחיהם עבדים – "לעבד נמכר יוסף" (תהלים קה-יז). ועל עריות שספר עליהם – ותשא אשת אדוניו וגו' (להלן לט-ז). עכ"ל.

אמרו חז"ל (בהגדה של פסח) ואת עמלינו (דברים כו-ז) אלו הבנים. כי הרבה כוחות ועמל וזמן וכסף ומחשבה וכו' חייבים אנחנו להשקיע בבנינו ובבנותינו כדי לחנכם בדרך ה', דרך התורה והמצוות, שימשיכו את שרשרת הדורות הקדושים הנאמנים לה' ולתורתו.

ומי שעושה כן – זוכה להיות חביבו של הקב"ה,

וכמ"ש בפרשת וירא (בראשית יח-יט) גבי אברהם אבינו, "כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך ה' לעשות צדקה ומשפט", ובודאי שההורים צריכים להשגיח היטב היטב בעינא פקיחא על הנעשה עם בניהם ובנותיהם, לדעת היטב מה מעשיהם, ואף מה דיבוריהם, ומה הם חושבים, ועם מי מתחברים [כי חלילה, אפילו חבר/ה אחד לא מתאים, וק"ו כשהוא פרי רקוב, שיכול להרוס את כל ההשקעה בהם עד היסוד].

והרבה פעמים ההורים לא יודעים דברים חשובים ביותר הנעשים אצל בניהם ובנותיהם, שהם לא נוסעים לכיוון הנכון ואילו היו מודעים בזמן, היו יכולים לפעול ולהשפיע ולשנות את פני הדברים, ומכיון שלא ידעו הענינים התדרדרו והתדרדרו עד התהום, באופן שכבר הענינים יצאו לגמרי משליטתם והשפעתם.

ועל כן פשוט וברור מאד, שמי שכן יודע מהנעשה אצל הבנים והבנות, יודיע בזמן ובהקדם להורים, כדי שיוכלו לפעול בזמן ולהציל את זרעם, ומצוה וחובה רבתי ליידע להורים הנעשה עם בניהם ובנותיהם, ודבר זה מוטל על כל אדם, ובפרט על האחים והאחיות, מוטל עליהם לספר להורים, לתועלתם של האחים, על הנעשה אצל אחיהם, כדי שההורים יוכלו לברר ולשקול את הדברים ולפעול כמתבקש מהם על פי רצון ה'.

וזהו היפך חשיבת עמי הארץ, והשקפות הרחוב שקורים לאחים וכו' "מלשינים" (ולמלשינים אל תהי תקוה!) ושאר כינויי גנאי, ורואים ומתייחסים להנ"ל כמעשה בזוי אשר לא יעשה.

ונהפוך הוא, כי זה מציל נפשות ונשמות. אלא שיזהרו לדייק בדבריהם ולא להגזים ולא להוסיף ולשנות ולשקר, שזה בחינת העונשים שקיבל יוסף, לא על עצם המידע, והעברת מידע, שזהו צד מבורך שאין כמוהו, אלא על מידע לא אמיתי, שיוסף סיפר שאחיו נכשלים באבר מן החי (שהוא אחת משבע מצוות בני נֹח, שנאסר על כל אדם, ע' בראשית לד-יח), ובאמת הם אכלו שה "בן פקועה", דהיינו שיצא חי מרחם אמו, אחר שחיטת האם, שכבר ניתר בשחיטת אמו. נמצא שבאמת לא אכלו שום איסור.

וכן המידע שהעביר שקוראים לאחיהם "עבדים" לא היה מדוייק והגזים והוסיף על המציאות. ועל העריות שסיפר שאחיו תולים עיניהם בבנות הארץ הכנעניות לשאת מהם נשים (ע' בבראשית רבא פד-ז), טעות הי' ולא נכון, כי דבר זה מאוס היה בעיניהם בקבלה מהאבות וכמ"ש (בראשית כד-ג) ואשביעך בה' אלקי השמים ואלקי הארץ אשר לא תקח אשה לבני מבנות הכנעני, אשר אני יושב בקרבו.

וככל הנאמר לעיל לענין אחים ואחיות ביחס להורים, כמו כן נאמר בבתי ספר ישיבות וסמינרים, שמצוה רבתי להעביר מידע שיכול ליישר ולהציל תלמיד/ה ודורותיהם. אלא שכמובן המידע צריך להיות אמין. ואם הוא ספק, צריך שיאמרוהו בלשון ספק. והכל צ"ל בכוונה טובה להציל ולא להזיק. וחזקה שההורים ומורים לא התנהגו בפזיזות ויבדקו בדרכם הם את האמינות ופרטי הדברים, ויתיחסו לדברים כבדיני נפשות בכובד ראש הראוי, וישקלו היטב את צעדיהם ודיבוריהם, לתועלת הכלל והפרט.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה

050-4161022

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה