פרשת השבוע חיי שרה

ראש מוסדות ברסלבבס"ד, ירושלים  עיה"ק תו"ת בב"א. יום ו' עש"ק… 

פרשת השבוע חיי שרה

לכבוד…אחדשה"ט !

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע חיי שרה.

להורדת העלון השבועי של הישיבה בקבצי PDF להדפסה לחץ כאן >> חיי שרה

וזהו (בראשית כג, א) "ויהיו חיי שרה מאה שנה, ועשרים שנה, ושבע שנים, שני חיי שרה".

כתיב (תהלים קיג-ט) מושיבי עקרת הבית, אם הבנים שמחה הללוי-ה. כי עיקר הנחת והאושר הנצחי של כל אם יהודיה – הוא לגדל בנים ובנות כשרים בריאים חכמים ומוצלחים, עובדי ה' העושים רצונו של מקום. ובסתמא – זה עיקר תפקידה והנחת רוח הגדול של האישה בעולם הזה.

וזה בחי' משחז"ל (נדרים סד:) שמי שאין לו בנים חשוב כמת. ורמז יש בדבר במה שאחז"ל(תענית לא.) אין האשה אלא לבנים.

ומסתמא אין הילדים גדלים מעצמם, אלא צריך לגדלם ולחנכם ולהשקיע בהם הרבה מאד כוחות ועידן ועידנים, הרבה יותר ממה שחושבים, וצריך להתפלל עליהם הרבה מאד תפילות מעומק הלב, ובעז"ה עי"ז יקויים (משלי כז-יח) נוצר תאנה יאוכל פריה.

והדרך ארוכה, והרבה מאד צער גידול בנים ובנות יש בדרך (ועיין בבראשית רבא כ, ובמס' שבת פט:), אבל בסופו של דבר כל מאמץ משתלם, וגם עולמו יראה בחייו, וכמ"ש חז"ל (יבמות סב.) המדריך בניו ובנותיו בדרך ישרה, והמשיאן סמוך לפירקן, עליו הכתוב אומר (איוב ה-כד) וידעת כי שלום אוהלך, ואמרו (ב"ר מט) כל מי שמשאיר בן יגע בתורה – כאילו לא מת.

ואמרו (שבת קכז.) ג' דברים אוכל פירותיהם בעוה"ז… המגדל בניו לתלמוד תורה.

ואמרו (פסחים קיג.) ג' מנוחלי עולם הבא.. המגדל בניו לתלמוד תורה. ואם ח"ו מזלזלין בכך, ע"ז אמרו חז"ל (ברכות מז:) איזהו "עם הארץ"? שזה שיש לו בנים ואינו מגדלן לתלמוד תורה מידות טובות ומעשים טובים דרך והשקפה נכונה וישרה לחיים טובים על פי דעת תורה.

ואמרו (תנא דבי אליהו פי"ח) מעשה בכהן שהיה ירא שמים בסתר, והיו לו עשר בנים ובנות, ובכל יום ויום היה מתפלל ומשתטח ומלחך בלשונו  עפר כדי שלא יבא אחד מהם לידי עבירה ולידי דבר מכוער, ואיתא בספר פלא יועץ שיתענה לפעמים, כדי שלא יהיו חטאיו מונעים הטוב מבניו ובנותיו, וביותר צריך האדם לפקוח עיניו על בנותיו.

ואיתא במשנה ברורה (סי' מז. סק"י) וז"ל ותמיד תהי' תפילת האב והאם שגורה בפיהם להתפלל על בניהם שיהיו לומדי תורה וצדיקים ובעלי מידות טובות, ויכוון מאד בברכת האהבה רבה [אהבת עולם] ובברכת התורה בשעה שאומרים "ונהיה אנחנו וצאצאינו", וכן כשאומר ב"ובא לציון"- "למען לא ניגע לריק ולא נלד לבהלה" ועוד כתב (בסי' רסג. סק"ב) יהי זהיר לעשות (לכבוד שבת ויו"ט) נר יפה.

ואיתא  בגמרא (שבת כג:) דזוכה  עבור זה לבנים תלמידי חכמים, דכתיב (משלי ו-כג) כי נר מצוה ותורה אור, ע"י נר מצוה דשבת [ויו"ט] בא אור דתורה.

ולכך ראוי שתתפלל האשה (האמא) – אחר שתגמור ההדלקה והברכה של הנרות, שיתן לה הקב"ה בנים מאירים בתורה.

וכ"כ (בסי' תרע"א סק"א) הרגיל בנר – הויין ליה בנים ת"ח שנאמר (משלי ו-כג)  כי נר מצוה ותורה אור, ופרש"י ע"ז נר מצוה דשבת וחנוכה.

וע"ע במשנ"ב סי' רנ"ב סק"ב  ובשעה"צ שם, וע"ע בסי' שמג סק"ב.

וזה בחי' של פרשת השבוע "ויהיו  חיי שרה". 'ויהיו' בגימטריא לז, שכמנין "ויהיו" היו חיי שרה, הם שלושים ושבע שנים, שמיום שנולד יצחק עד יום העקידה שמתה. אבל התשעים שנה שחייתה קודם לכן – אינם חשובים חיים כי עיקר החיים של אימא יהודיה היא הילדים וחיי המשפחה לגדלם ולראותם בריאים חכמים ומוצלחים יראי ועובדי ה' בעלי מידות טובות, בעלי חסד, עושים מעשים מכבדים את ההרוים ומכובדים בעיני הבריאות, טובים מלאי שמחת חיים, זהו עיקר הנחת שלה מהם (ראה ברבותינו בעלי התוספות, רא"ש, רבינו בחיי, וחזקוני). והיינו כנ"ל שעיקר החיים ותפקידה ואושרה בעוה"ז ובעוה"ב, הם צאצאיה הכשרים.

בברכת התורה וכטו"ס

שמעון יוסף ויזנפלד הכהן

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה