פרשת השבוע משפטים | בתי משפט

מה מקור המשפטים והחוקים שבהם אנו חיים וקובעים ומחליטים לנו בחיי היום יום בתי המשפט כביכול "היהודיים" בארץ ישראל, והאם התורה מסכימה איתם ? מגן דוד עם עץבס"ד

ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע פרשת משפטים

לכבוד… אחדשה"ט !

בעזהי"ת אכתוב לך משהו הקשור לפרשת השבוע, וזהו (שמות כא-א) "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". פרש"י לפניהם, ולא לפני גוים, ועיי"ש שיש בזה משום חילול ה'.

ידוע ומפורסם אצל כלל ישראל גודל העוון של חילול ה', והיא העבירה החמורה שבחמורות, כמ"ש חז"ל (יומא פו.) שאל רבי מתיא בן חרש את רבי אליעזר בן עזריה ברומי, שמעתי ארבע חילוקי כפרות שהיה רבי ישמעאל דורש.

אמרו לו שלשה הם, ותשובה עם כל אחת ואחת.

א) עבר אדם על מצוות עשה ועשה תשובה – אינו זז משם עד שמוחלים לו מיד, שנאמר (ירמיה ג-כב) שובו בנים שובבים ארפא משובותיכם.

ב) עבר על לא תעשה ועשה תשובה – תשובה תולה ויום הכיפורים מכפר, שנאמר (ויקרא טז-ל) כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאותיכם לפני ה' תטהרו.

ג) עבר על כריתות ועל מיתות בית דין ועשה תשובה – תשובה ויום הכיפורים תולים, וייסורים ממרקים שנאמר (תהלים פט, לג) ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם.

ד) אבל מי שיש בידו עוון חילול ה', אין כח בתשובה לתלות, ולא ביום הכפורים לכפר, ולא בייסורים למרק, אלא: כולם תולים, ומיתה – ממרקת, שנאמר (ישעיה כב-יד) אם יכופר העוון הזה לכם עד תמותון. ונפסק כן ברמב"ם (ה' תשובה פ"א ה"ד), והו"ד בשערי תשובה לרבינו יונה (שער רביעי-אות ו).

וזה שכתוב בפרשת השבוע "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם". ופרש"י לפניהם, ולא לפני גוים (גיטין פח:, מדרש תנחומא-ג) ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנים אותו כדיני ישראל אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גוים מחלל את השם ומיקר שם עבודה זרה להחשיבה שנאמר (דברים לב-לא) כי לא כצורינו צורם, ואויבינו פלילים, כשאויבינו פלילים (פי' שופטים אותנו) זהו עדות לעילוי יראתם, עכ"ל רש"י ז"ל.

וכן נפסק בשו"ע חושן משפט (סי' כו, ס"א) וזה לשונו : אסור לדון בפני דייני עובדי כוכבים, ובערכאות שלהם, אפילו בדין שדנים כדיני ישראל, ואפילו נתרצו שני בעלי דינים לידון בפניהם – אסור. וכל הבא לידון בפניהם – הרי זה רשע, וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו ע"ה, עד כאן לשונו.

והוסיף מו"ז מורם ז"ל, וז"ל ויש ביד בית דין לנדותו ולהחרימו, עד שיסלק יד הגויים מעל חבירו. עיי"ש.

(אמר המעתיק : והפירוש שנותן כביכול לחכמתם יותר חשיבות ומעלה מתורתינו הקדושה, כאילו רח"ל אין בתורת השם רחמנות אמת ויושר רק בסברותיהם כפי שיוסבר בהמשך – ואם אין אפשרות אחרת יש וצריך התר רבנים ללכת לערכותיהם. אומנם התורה צוותה לאומות העולם להעמיד דיינים, אבל זה נאמר להם, כדי שהעולם לא יהי' הפקר, כי צריך סדר חוק ומשפט בממלכתם שאם לא כן העולם יהי' הפקר ותהו ח"ו).

(וכהיום שבמדינת ישראל בעוונות לא דנים ע"פ התורה הקדושה, אלא  על פי חוקים שהם בודים מלבם [סברות עקומות מלב מלא דמים עכורים תאוות ומידות רעות ועוד ועוד כאילו אין בתורת השם יושר ורחמנות אמיתי לסברתם המשובשת, ומעבירים אותם [בעסקאות מפולפלות של יד רוחצת יד וכד'] בכנסת, וגם מבוססים ובנויים על מורשת החוקים האנגלים והטורקים ששלטו בארץ ישראל, לפני שהם תפסו השליטה, שמעתי – שדין בתי המשפט שהקימו כדין "ערכאות" המוזכר בשו"ע לכל דבר. וחילול ה' הוא ללכת אליהם ולתת להם עליונות על חוקי ה' שבתורתינו הקדושה, ודבר זה מוסכם על כל הפוסקים כולם. וממילא גם עליהם נאמר הכתוב בשו"ע שכל הבא לידון בפניהם – ה"ז רשע, וכאילו חירף וגידף והרים יד בתורת משה רבינו ע"ה).

והנה רבינו יונה (שם-טז) כתב מי שיש בידו עוון חילול ה' שלא יתכפר עוונו ע"י יסורים יש לו רפואות תעלה (פי' שמועילה ומבריאה) אם יקדש את השם יתברך תמיד (ובמ"א כתב ותקנתו במקום חילול ה' שיקדש את השם, שיהיו מעשיו מתוקנים וטובים, ויאומרו עליו אשרי שזה ילד אשרי שזה גידל ויאשרוהו כל רואיו ושומעיו).

וכדאיתא (וכמובא) בכוכבי אור ב' מספרי חסידי ברסלב, כשם שעוון יחלול ה' הוא גדול מכל העוונות כך לעומת זה המצוה של קידוש ה', הוא גדול מכל המצוות..,

וכשם שהעונש של עוון חילול ה' למעלה מכל העבירות, כך שכר מצוות קידוש ה' עולה למעלה על כל שכר המצוות..,

והנה מידה טובה מרובה, נמצא ששכר קידוש ה' ערכו רב ועולה על עונש של חילול ה'. מ"כ. והנה בהתנהגות המקובל האלוקי רבי מאיר פאפירש זצ"ל (אוח ח) איתא ז' דחיות יש, שבועות שקר אחת – דוחה ק' זכויות, חילול ה' אחד – דוחה ק' תפילות, ביזוי תורה א' דוחה ק' שמחות, ניבול פה א' דוחה ק' הבטחות, גזילה א' דוחה ק' ברכות. מחלוקת א' דוחה ק' פרנסות. לשון הרע אחד – דוחה ק' תשובות ע"כ. והחי יתן אל לבו.

עוד כתב (שם לה) יזהר מאד מכל דבר הנוגע בחילול ה', כי דבר זה גורם אריכות הגלות המר. ע"כ. ובן תורה צריך להזהר מחילול ה' בכפליים, והנזהר יתברך בכפלי כפליים !

בברכת התורה ולומדיה וכל טוב סלע

ישיבת ברסלב "נצח מאיר"

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

תרומות יתקבלו בברכה  050-4161022

או אם יש בידיכם תרומות ומעשרות כנסו לתרום www.breslevmeir.com/donate

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה