פרשת השבוע פנחס | כוח התפילה

פרשת השבוע עלון לשבת של ישיבת ברסלב מאיר

וזהו (במדבר כה-יא) "פנחס בן אלעזר בן אהרן הכהן, השיב את חמתי מעל בני ישראל".

געוואלד! געוואלד! אדם בודד ויחיד הציל את כל עם ישראל. והמתיק וסילק את החרון אף מעל כל ישראל.

ללמדך כמה גדול הכח והיכולת של כל יחיד ויחיד [של כל אחד מאיתנו !].

ואם יחיד ואדם בודד יכול לקלקל ולהרוס הרבה מאד מאד, כך היחיד יכול לתקן ולבנות עד מאד,

ובמידה מסויימת דבר זה פשוט הוא מדין קל וחומר הוא (כי זה חלק מהנהגת השם ית' את עולמו מידה כנגד מידה ו..) מידה טובה מרובה (סוטה יא., ועוד).

והנה אדם הראשון נברא יחידי, וממנו יצא כל העולם כולו, ואמרו חז"ל במשנה (סנהדרין לז.) לפיכך נברא אדם יחידי, ללמדך שכל המאבד נפש אחת מישראל מעלה עליו הכתוב כאילו איבד עולם מלא,

וכל המקיים נפש אחת מישראל – מעלה עליו הכתוב כאילו קיים עולם מלא.

ונח צדיק בודד היה בעולם מושחת, ורק הוא ומשפחתו ניצלו משואת דור המבול, וממנו הושתת העולם מחדש.

ואחד היה אברהם (יחזקאל לג) אבינו, שהיה יחיד וראשון למאמינים אמונה אמיתית, וממנו יצא עם ישראל עם הנבחר והיחידי שמאמין בהשי"ת ובתורתו הקדושה, בלי סילופים וזיופים, וכרצונו יתברך.

ואמרו חז"ל (פסחים קיח.) בשעה שהפיל נמרוד הרשע את אברהם אבינו לתוך כבשן האש, אמר גבריאל לפני הקב"ה: ריבונו של עולם ארד ואצנן ואציל את הצדיק מכבשן האש, אמר לו הקב"ה "אני יחיד בעולמי, והוא יחיד בעולמו, נאה ליחיד להציל את היחיד.

ואמרו חז"ל (מדרש רבה אסתר ו,ב) על הפסוק (אסתר ב,ה) איש יהודי היה בשושן הבירה,

'איש' – מלמד שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו.

'יהודי' – למה נקרא שמו יהודי, והלא ימיני הוא (כלומר לא משבט יהודה, אלא משבט בנימין) ?

אלא לפי שייחד שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם הה"ד (אסתר ג-ב) ומרדכי (לבדו) לא יכרע ולא ישתחוה.

ועיין שם עוד – נקרא יהודי, לומר יהודי יחידי. ובזכותו ניצל כל הדור, כל בית ישראל.

וכן בזמן שילטון היוונים שהקימו אימפריה עולמית ששלטה בעולם ומלואו, ואעפ"כ ביוזמת יחיד קמו מתי מעט של החשמונאים וניצחו את היונים, דבר שהוא מעל ההגיון והטבע.

וגם לא לפני הרבה זמן קמה אשה בודדה ושרה שנירר ע"ה, שמה, והצילה את דורה מהשקפות המשכילים הציונים וכל שאר החילונים והכופרים והצילה את כל בית יעקב, ומפעלה הכביר (רשת "בית יעקב") חי וקיים ועושה פירות עד עצם היום הזה. וע"י שהצילה מכפירה וכו' את בנות ישראל, ממילא הצילה את כל בני ישראל, כי הא בלא הא לא סגי.

וכן יתכן שעל ידי יחיד שיושב בפינה ועוסק בתורה ועבודת ה' לשם שמים בזכותו העולם קיים, וכמ"ש חז"ל (ברכות ו:) סוף דבר הכל נשמע את האלקים ירא, ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם (קהלת יב-יג).

מאי "כי זה כל האדם"? א"ר אלעזר אמר הקב"ה כל העולם כולו לא נברא אלא בשביל זה, רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד כל העולם כולו. ר' שמעון בן עזאי אומר, ואמרי לה ר' שמעון בן זומא כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. שזה בחינת "כיושב בסתר – מראה כהן" (תפילת יוה"כ).

והנה כל אחד מאתנו יכול לפעול נצורות וגדולות בתפילתו שהוא מתפלל ומתחנן לפני ה' עבור כל כלל ישראל (וק"ו עבור זרעו, ועבור עצמו).

ויהי רצון שנאמין בכוחותינו ובכוח התפילה שלנו…

וכאזהרת רבינו ז"ל מברסלב (שיר רעים, המודפס בריש לקוטי מוהר"ן) נפשי החזקה והפיקחית, למה לא חסת עליך.. חזק ונתחזק, ואל תהיה כפיל הגדול וכגמל, אפילו כשמשכהו בחטמו העכבר לא יבעט בו, וכל זה מחמת שטות, שאין יודע מכוחו.

בברכת התורה וכל טוב סלה.

ראשי ישיבת "נצח מאיר"

הר' שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה