פרשת השבוע ראה

העולם אומר זמן שווה כסף | ואנחנו אומרים זמן שווה חיים

בס"ד. לכבוד… אחדשה"ט ! בעזהי"ת אכתוב לך משהו לפרשת השבוע

להורדה עלון השבועי על פרשת השבוע… (דעת והשקפת תורה על פי דעת רבינו רבי נחמן מברסלב) מאת ישיבת ברסלב >> פרשת השבוע ראה 7 

וזהו (דברים יא-כו) "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה". אין אוצר, כמו הזמן שיש לנצלו היטב כדבעי.

והנה אמרי אנשי שהזמן שווה כסף (ובלשונם (Time is money, טיים איז מוני).

ואנחנו אומרים שהזמן – הוא חיים,

וכל חלק מהזמן הוא חלק מחייו של האדם, וכפי ניצול והשתמשות הזמן-כך הם חייו.

וכמאמר החכם אדם דואג על איבוד דמיו, ואינו דואג על איבוד ימיו.

דמיו אינם עוזרים, ימיו אינם חוזרים.

ואיתא במדרש שמואל (ה-כג) אין אבידה כאבידת הזמן, ואיתא בקמחא דאבישונה (אבות פ"א מי"ד) ובסוף ספר החינוך (כת"י פאריס) שהפסד זמן האובד אין לו תשלומים לעולם,

ועוד אמר החכם (מבחר) בן אדם אילו היית מעיין במעט שנשאר מימך, היית מואס במה שתקווהו ממעט מאוייך, והיית מקצר מחריצותך ותחבולתך.

וצריך כל אדם להשקיע כוחות להפנים היטב היטב שאין זמן כלל, והכל חולף מהר מאד מאד, והנה תחילת השבוע והנה סוף השבוע, ושוב הנה תחילת השבוע ושוב סוף השבוע, וכל בר דעת רואה וחש את זה בחוש.

ויש לנצל כל חלק קטן מהזמן לעסק התורה, ולקיומה, מצוות ומעשים טובים.

וכמ"ש (תהלים קמד-ד) אדם להבל דמה, ימיו כצל עובר. וכתיב (דבה"א כט-טו) כי גרים אנחנו לפניך, ותושבים ככל אבותינו, כצל ימינו על הארץ ואין מקוה. וכתיב (קהלת ו-יב) מספר ימי חייו הבלו, ויעשם כצל. וכמ"ש חז"ל (ב"ר צו-ב) כצל ימינו על הארץ. והלוואי כצלו של כותל, או כצלו של אילן, אלא כצלו של עוף בשעה שהוא עף.

ואמר החכם: כאשר האביד הזמן מי שקדמך, כן יאבידך, וכאשר הונה למי שקדמך, כן יונך.

ואיתא בהוספה לספר לקוטי הפרדס "תמול בואך ומחר נסיעך". ואכן העיקר הוא לנצל את הזמן (הקצר והחולף מהר) העומד לרשותינו לעשות בו רצון ה' דהיינו לעסוק בחריצות בתורה ומצוות ומעשים טובים.

ואוי לה לבטלה והעצלות המכלה כל חלקה טובה. וק"ו בן בנו של ק"ו שאוי לו למי שבמקום להשתמש עם הזמן היקר לעשות טוב – עושה הוא ההיפך, דהיינו עבירות ופגמים, ונמשך לנהנתנות ולתאוות ולהבלי העולם הזה. ואזיל בתר איפכא. [ואולי כאן המקום להזכיר מה שאמר החכם: הזהר מן הזמן, כי הוא אויב רע מאד. ועוד אמר החכם הזמן-מכלה הגופות ומקרב המוות, ואמר מחר תבכה מאת אשר היום תשחק].

וזה בחי' מה שכתוב בפרשת השבוע "ראה אני נותן לפניכם היום"- היינו הזמן היקר, ותנצלו אותו היטב ונכון, כי החיים והמות תלויים בו, כי בידכם לנצלו לטוב או ח"ו להיפך.

וזהו פרשת השבוע "היום ברכה וקללה", כי בזמן יש בו ברכה, אם משתמשים בו לעשיית רצון ה', או ח"ו קללה, אם במקום לעשות רצון ה', מתעצלים ומתבטלים ושורפים הזמן לבטלה, או מה שגרוע מכך, אם ח"ו עושים בו עבירות, או כל דבר שכביכול מעציב את ה'.

ויהי רצון שתמיד נזכור התכלית והעלמא דאתי, וכמ"ש רבינו הקדוש (רבי נחמן מברסלב) ז"ל (לקוטי מוהר"ן ח"א נד-א) כי צריכים לשמור מאד את הזכרון שלא יפול לשכחה בחי' מיתת הלב. ועיקר הזכרון הוא לזכור תמיד בעלמא דאתי, שלא יהא בדעתו ח"ו שאין עולם אלא אחד. וכך ראוי להיות מנהג איש הישראלי שתיכף בבוקר בהקיצו משנתו, מיד כשיפתח את עיניו קודם שיעשה שום דבר יזכיר את עצמו תיכף בעלמא דאתי.

 

בברכת התורה וכטו"ס

ראש ישיבת ברסלב

www.breslevmeir.com

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

 

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה