רוצה באמת להיות בן אדם ? ברסלב – פרשת חוקת.

12359910_856128234505815_2749698699175339125_nפרשת השבוע חוקת | על פי תורת רבינו נחמן מברסלב. כמה גדול כוח התורה ויש בכוחה לוציא את האדם מפגמים רבים אם יתמיד בה וימית את עצמו במסירות נפש אליה…  כי ברית ביסוד, ואורייתא בתפארת ! רבינו נחמן רצה שנעסוק בהתמדה בתורה הקדושה – למה לא נקיים את דבריו ?

רוצה באמת להיות בן אדם ?

אדם כי ימית עצמו באוהל – של תורה !

בס"ד, ירושלים עיה"ק תו"ת בב"א, יום ו' עש"ק לסדר פרשת השבוע חוקת

לכבוד… אחדשה"ט! בעזרת השי"ת אכתוב לך משהו הקשור עם פרשת השבוע.

עלון לשבת להורדה והדפסה – פרשת השבוע חוקת – ע"פ רבי נחמן מברסלב

וזהו (במדבר יט – א, יד, כא) "זאת חוקת התורה" וכו'

"זאת התורה אדם כי ימות באוהל" וכו' "והיתה להם לחוקת עולם".

ודרשו חכמינו ז"ל בכמה וכמה מקומות את הפסוקים – לעניין עסק התורה במסירות נפש,

כדאמר ריש לקיש (ברכות סג:) אין דברי תורה מתקיימים אלא במי שממית עצמו עליה,

וכדאמר רב נחמן בר יצחק על הפסוק (תהלים מד-כג) כי עליך הורגנו כל היום – אלו תלמידי חכמים שממיתים עצמם על דברי תורה.

ואמר רבי יונתן (שבת פג:) לעולם אל ימנע אדם את עצמו מבית המדרש ומדברי תורה, ואפילו בשעת מיתה שנאמר זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אפילו בשעת מיתה תהא עוסק בתורה

(וזכור לטוב אבי מורי ז"ל רבי מאיר אפרים ז"ל, אשר יסד וקיים וניהל שיעור לפנות בוקר ללימוד הדף היומי בגמרא, בבית המדרש בוויליאמסבורג שבברוקלין ניו יורק, וביום ה' באלול תש"מ לפנות בוקר בא כדרכו לפנות בוקר ופתח השערים וסידר הגמרות וכו' ובכך עלתה נשמתו השמימה, אשרי לו),

ובזוה"ק פרשת תרומה (דף קנח:) איתא: אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו עליה, ולית מיתה אלא עוני, דעני חשוב כמת.

וכן כתב הרמב"ם (ה' תלמוד תורה פ"ג הי"ב) אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפה עצמו עליהן, ולא באלו שלומדין מתוך עידון ומתוך אכילה ושתיה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצער גופו תמיד, ולא יתן שינה לעיניו ולעפעפיו תנומה,

אמרו החכמים בדרך רמז זאת התורה אדם כי ימות באוהל, אין התורה מתקיימת אלא במי שממית את עצמו, באוהלי החכמים.

ואיתא בשיחות הר"ן (סימן עו) שפעם אחת חישב רבינו נחמן מברסלב ז"ל מה שהאדם צריך ללמוד בכל יום עד שאין היום מספיק דהיינו לגמור בכל שנה כל הש"ס עם הרי"ף והרא"ש וארבע שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים כולם וכל ספרי הזוהר ותיקונים וזוהר חדש וכל ספרי קבלה מהאריז"ל, גם צריכים ללמוד איזה שיעור ביום בקצת עיון, ועוד חישב הרבה דברים, וגם צריכים לומר תהלים בכל יום ותחינות ובקשות הרבה מאד. עיי"ש.

ובשיחות הר"ן (סימן יט) איתא שאמר רבינו נחמן מברסלב ז"ל נכספתי מאד להמשיך את העולם אל העשיה, שיהיה חיוב אצל כל אחד ואחד ללמוד [חוק קבוע] כך וכך בכל יום, [חוק] ולא יעבור.

ואמר רבינו ז"ל שאפילו אותם האנשים הרחוקים מן הקדושה מאד, שנלכדו במצודה רעה, עד שרגילים בעבירות, ח"ו, רחמנא ליצלן, רחמנא לישזבן, אעפ"כ הכל של התורה גדול כל כך עד שיכולה להוציא אותם מן העבירות שרגילים בהם ח"ו. ואם יעשו להם חוק קבוע, וחיוב חזק ללמוד בכל יום ויום כך וכך, יהיה איך שיהיה – בודאי יזכו לצאת ממצודתם הרעה ע"י התורה, כי כח התורה גדול מאד.

ואיתא בחיי מוהר"ן (סי' תקעג-עבודת ה'-סי' קל) שבשעה שאמר רבינו ז"ל מברסלב מאמר "נכספתי מאד להמשיך אל העשיה", והפליג אז בשבח עסק התורה.

שאל לו הרב רבי נתן ז"ל. ואם אחד הוא בעל עבירה ממש רחמנא ליצלן?

השיב לו רבינו ז"ל וכי אתה יודע גודל מעלת התורה הקדושה, הלא עסק התורה הוא גדול במעלה משמירת הברית, כי ברית ביסוד, ואורייתא בתפארת (ע' בתיקונים, בסוף תיקונא תליתאה).

הרי – שקביעת חוק ולא יעבור ללמוד בכל יום ובכל מצב כך וכך הוא תיקון נפלא ונורא מאד מאד.

וזה בחי' "זאת חוקת התורה.. והיתה להם לחוקת עולם".

שהפסוקים מרמזים לנו את גודל עניין "חוקת התורה" ללמוד תמיד בכל יום, קיץ וחורף וכו' וכו' כך וכך,

כ"א כפי יכולתו ואשרי האוחז בזה.

 

בברכת התורה וכטו"ס ישיבת ברסלב מאיר

שמעון יוסף הכהן ויזנפלד

הראה עוד

מאמר מקושר

כתיבת תגובה